ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18393/686/20-02-2023
3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759)

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18393/686/2023

(ΦΕΚ Β’ 923/22-02-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 162 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

3. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

4. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 149).

5. Τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α’ 9) και ιδίως την παρ. 10 του άρθρου 11 και το άρθρο 12 αυτού.

6. Τον ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’245).

7. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

8. Τον ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 129).

9. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (L 328/82).

10. Tην υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006» (Β’ 3583).

11. Την υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.4.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει» (Β’ 1547).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024/06.08.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 υπουργικής απόφασης ”Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018“ (Β’ 759)» (Β’ 3971).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121503/5016/17.12.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 (Β’ 759) υπουργικής
απόφασης ”Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018“» (Β’ 6287).

15. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013).

16. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 410/2016 (Β’ 4081) απόφαση της ΡΑΕ.

17. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 (Β’ 304) απόφαση της ΡΑΕ.

18. Την υπ’ αρ. 3/2023 γνωμοδότηση ΡΑΕ, η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το υπό στοιχεία Ο-101091/10.02.2023 έγγραφο της Αρχής.

19. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

20. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 60).

21. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΑ/13436/304/8.2.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 13Α της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 (Β’ 759)

1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 13Α προστίθεται νέα παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Ειδικότερα για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10 kW για τριφασικές παροχές και μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 5 kW για μονοφασικές παροχές με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον Διαχειριστή του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για την πρόθεση του να εγκαταστήσει τον εν λόγω σταθμό μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί σχετικά ο Διαχειριστής. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα με κωδικούς διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία:
α) στοιχεία του αιτούντα
αα) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
i. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ii. Ονοματεπώνυμο,
iii. Στοιχεία Αιτούντος/Αιτούσας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
αβ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:
i. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ii. Επωνυμία,
iii. Στοιχεία Νομικού Προσώπου (έδρα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
iv. Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
β) στοιχεία του υπεύθυνου μηχανικού, ήτοι Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
γ) στοιχεία της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί ο εν λόγω σταθμός.
Μετά τη ταυτοποίηση του αριθμού παροχής με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του αιτούντα, ο αιτών προχωρά στη συμπλήρωση των κατωτέρω στοιχείων:
i) στοιχεία του σταθμού και της θέσης εγκατάστασής του.
ii) στοιχεία πληρωμής Τέλους Σύνδεσης, συνοδευόμενο από το σχετικό αποδεικτικό της πληρωμής
iii) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) καθώς και περί κατοχής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών/εγγράφων και περί ακρίβειας των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
Το Τέλος Σύνδεσης, ανέρχεται στα τριακόσια εβδομήντα ευρώ (370 €), αφορά τα διαχειριστικά έξοδα αξιολόγησης και το κόστος σύνδεσης.
Ο Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος και την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Ακολούθως:
Α) Σε περίπτωση διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος, ο Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη Σύμβαση Σύνδεσης και δεσμεύεται σχετικά ο ηλεκτρικός χώρος.
Η ανωτέρω Σύμβαση αποστέλλεται με σφραγίδα που φέρει τα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και λογίζεται ως υπογραφείσα από την τελευταία.
Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή της Σύμβασης Σύνδεσης, να την αποδεχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (με κατάλληλη ενέργεια), και αναρτά την Σύμβαση Σύνδεσης ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Η ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος και υποβολής στο Σύστημα του αποδεικτικού πληρωμής του Τέλους Σύνδεσης, θεωρείται ως η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης, ανεξαρτήτως του χρόνου υπογραφής της που έχει επιβεβαιωτικό χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της Σύνδεσης, εφόσον διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση να προβεί μονομερώς σε λύση καταγγελία της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη αποδέσμευση του ηλεκτρικού χώρου, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του σταθμού, χωρίς να θέσει προθεσμία και χωρίς οιαδήποτε απαίτηση του αιτούντα για αποζημίωση, εξ αυτής της αιτίας.
Ειδικότερα για σταθμούς της παρούσας παραγράφου με σύστημα αποθήκευσης δεν θα υπολογίζεται στην ισχύ του σταθμού η ισχύς του συστήματος αποθήκευσης.
Β) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω μη διαθεσιμότητας περιθωρίου ισχύος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το Τέλος Σύνδεσης επιστρέφεται στο αντίστοιχο IBAN που έχει χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το Τέλος Σύνδεσης δεν επιστρέφεται.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 13Α τροποποιείται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης σύμφωνα με την περ. Α της παρ. 3 και της παρ. 3Α, ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης υπέρ του παραγωγού για: α) δώδεκα (12) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, ή β) είκοσι τέσσερις (24) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, δυνάμει των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου δύναται να παραταθεί κατά δέκα οκτώ (18) μήνες αντιστοίχως, με την προϋπόθεση ο Παραγωγός να ενημερώσει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου εντός των ως άνω περιόδων δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός υποχρεούται να πραγματοποιήσει την σύνδεση του σταθμού εντός του εκάστοτε χρονικού διαστήματος της παρούσας, άλλως με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου.»

3. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 13Α προστίθεται νέα παρ. 4Α ως εξής:
«4Α. Ειδικά για φωτοβολταικό σταθμό για τον οποίο έχει συναφθεί Σύμβαση Σύνδεσης, για την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με χρήση κοινού μετατροπέα με τον σταθμό, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στον Διαχειριστή του Δικτύου, η οποία θα συνοδεύεται από:
Α) το Παράρτημα με τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού του συστήματος αποθήκευσης όπως αυτό καθορίζεται από τον Διαχειριστή, και
Β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον αιτούντα, με την οποία θα δεσμεύεται ότι το σύστημα αποθήκευσης δε θα ανταλλάσσει ενέργεια με το Δίκτυο, δηλαδή οι συσσωρευτές δε θα φορτίζουν από το Δίκτυο και δεν θα εκφορτίζουν σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού.»

4. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 13Α προστίθεται νέα παρ. 8 ως εξής:
«8. Ειδικά για σταθμούς που εγκαθίστανται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα ανώτατα όρια ισχύος της παρ. 1 ανέρχονται σε δέκα (10) kW.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος και άλλες διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι λοιπές διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 (Β’ 759) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024/06.08.2021 (Β’ 3971) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121503/5016/17.12.2021 (Β’ 6287) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ