ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121503/5016/17-12-2021
2η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 (Β’ 759) υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121503/5016 /2021

(ΦΕΚ Β’ 6287/29-12-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

2. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 162 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

3. Τον ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 245).

4. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

5. Τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α’ 9), και ιδίως την παρ. 10 του άρθρου 11 και το άρθρο 12 αυτού.

6. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 149).

7. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

8. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (L 328/82).

9. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024/06.08.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759)» (Β’ 3971).

10. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018», (Β’ 759).

11. Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.4.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006» (Β’ 1547).

12. Tην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006» (Β’ 3583).

13. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013).

14. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 4081).

15. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304).

16. Την υπ’ αρ. 10/2021 Γνωμοδότηση ΡΑΕ, η οποία διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΝ με το Ο-91073/29.11.2021 έγγραφο της Αρχής.

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 60).

19. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/115243/2563/ 2.12.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου (α/α) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 (Β’ 759)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 (Β’ 759) της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024/06.08.2021 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 (Β’ 759) υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.4513/2018» (Β’ 3971), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ενεργειακός συμψηφισμός: Ο συμψηφισμός της παραχθείσας από τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, η οποία βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τον σταθμό παραγωγής ή βρίσκεται σε άλλο χώρο, αλλά συνδέεται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης. Ο σταθμός παραγωγής συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε.Κοιν. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, δύναται η παροχή του σταθμού παραγωγής ή/και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό να εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές.».

Άρθρο 2
Προσθήκη άρθρου 6α

Μετά το άρθρο 6 προστίθεται νέο άρθρο 6α στην εν λόγω απόφαση ως εξής:
«Άρθρο 6α
Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.Κοιν.) όπου η παροχή του σταθμού παραγωγής ή/και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές
Ειδικά στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε.Κοιν. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, δύναται η παροχή του σταθμού παραγωγής ή/και οι αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς συμψηφισμό να εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές. Στην περίπτωση αυτή, συνάπτονται Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. μεταξύ της Ε.Κοιν. και του κατά περίπτωση προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή του σταθμού ή/και παροχή/ές κατανάλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16α της παρούσας, οι οποίες κοινοποιούνται αμελλητί μαζί με τα Προσαρτήματα στον Διαχειριστή ΜΔΝ τόσο κατά τη σύναψη αλλά και σε κάθε τροποποίησή τους.
Ο Διαχειριστής ΜΔΝ παρέχει στην Ε.Κοιν. τα πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα της εγχυθείσας στο δίκτυο και της απορροφηθείσας από το δίκτυο ενέργειας από τον σταθμό.
Η Ε.Κοιν., προκειμένου να προχωρήσει στον επιμερισμό της ενέργειας στους προμηθευτές αιτείται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ επιβεβαίωση ως προς το πρόσωπο του προμηθευτή που εκπροσωπεί κάθε παροχή κατανάλωσης προς συμψηφισμό, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) ημερών από το αίτημα της Ε.Κοιν. Η Ε.Κοιν. επιμερίζει τη διαφορά μεταξύ της εγχυθείσας και της απορροφηθείσας ενέργειας του σταθμού παραγωγής στους προμηθευτές και ενημερώνει κάθε προμηθευτή σχετικά με την ενέργεια που αντιστοιχεί σε κάθε κατανάλωση που εκπροσωπεί, ώστε να προβεί στον συμψηφισμό στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας που εκδίδει. Η Ε.Κοιν. κοινοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία στον Διαχειριστή ΜΔΝ, προκειμένου ο Διαχειριστής ΜΔΝ να ελέγχει την ορθότητά τους. Στον ως άνω έλεγχο προβαίνει ο Διαχειριστής ΜΔΝ ανά τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης τηρεί σχετικό αρχείο, με τα κατόπιν του ελέγχου στοιχεία, προσβάσιμο από τους
προμηθευτές και τις Ε.Κοιν. κατόπιν αιτήματός τους.
Σε περίπτωση απένταξης παροχής κατανάλωσης από τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, εάν ο προμηθευτής διαπιστώσει ότι υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που δεν έχει συμψηφισθεί, ενημερώνει σχετικά την Ε.Κοιν. και η Ε.Κοιν. αθροίζει την ενέργεια αυτή στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής, αφού αναχθεί στο επίπεδο τάσης της εγχυθείσας ενέργειας με το αντίστροφο του ισχύοντος Συντελεστή Αναγωγής του άρθρου 7 της παρούσας.
Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή της παροχής κατανάλωσης, εάν ο προγενέστερος προμηθευτής διαπιστώσει ότι υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που δεν έχει συμψηφισθεί, ενημερώνει σχετικά την Ε.Κοιν. και η Ε.Κοιν. αθροίζει την ενέργεια αυτή στην επιμερισθείσα ενέργεια που αντιστοιχεί στην παροχή κατανάλωσης, υπό τον νέο προμηθευτή, κατά τον επόμενο κύκλο καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής.
Στην περίπτωση συμψηφισμού απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν σε παροχές διαφορετικών επιπέδων τάσης, κατά τον επιμερισμό της εγχυθείσας ενέργειας σε κάθε προς συμψηφισμό παροχή, η Ε.Κοιν., κατόπιν κοινοποίησης του Συντελεστή Αναγωγής από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, προβαίνει στην αναγωγή της επιμερισθείσας ενέργειας στο επίπεδο τάσης της παροχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
Στην περίπτωση που η εγκατάσταση κατανάλωσης κάποιου μέλους της Ε.Κοιν. αλλάξει προμηθευτή και ο νέος προμηθευτής έχει ήδη συνάψει Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. με την Ε.Κοιν., τότε το μέλος της Ε.Κοιν. οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Ε.Κοιν. για την αλλαγή, ώστε αυτή να τροποποιήσει τα προσαρτήματα των Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. που έχει συνάψει με τον παλιό και τον νέο προμηθευτή.
Σε περίπτωση που η εγκατάσταση παραγωγής ή κάποια εγκατάσταση κατανάλωσης αλλάξει προμηθευτή και ο νέος προμηθευτής δεν έχει συνάψει Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. με την Ε.Κοιν., τότε συνάπτεται νέα Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ μεταξύ της Ε.Κοιν. και του νέου προμηθευτή για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι την συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών από την ενεργοποίησή του σταθμού παραγωγής.
Η Ε.Κοιν. δύναται να συνάπτει σύμβαση με τον Διαχειριστή ΜΔΝ, προκειμένου να προβαίνει αυτός αντ’ αυτής και για λογαριασμό της στις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν στον επιμερισμό της ηλεκτρικής ενέργειας στους προμηθευτές. Στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναλαμβάνει εις ολόκληρον ευθύνη από κοινού με την Ε.Κοιν. απέναντι στον κατά περίπτωση προμηθευτή δυνάμει της Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. αναφορικά με οποιεσδήποτε πλημμέλειες κατά τον εν λόγω επιμερισμό. Στη σύμβαση αυτή δύναται να προβλέπεται αποζημίωση του Διαχειριστή ΜΔΝ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει ετησίως τα τρία ευρώ (3 €) ανά παροχή κατανάλωσης και συνολικά τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€). Ειδικότερα, σε περίπτωση που η Ε.Κοιν. προτείνει στον Διαχειριστή ΜΔΝ τη σύναψη της προπεριγραφόμενης σύμβασης, και εφόσον πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια: (α) αποτελείται από τριάντα (30) και άνω μέλη, και (β) δηλώνει διαχειριστική αδυναμία να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες ως προς τον επιμερισμό της ηλεκτρικής ενέργειας στους προμηθευτές, ο Διαχειριστής ΜΔΝ και η Ε.Κοιν συνάπτουν την ανωτέρω Σύμβαση.

Άρθρο 3
Προσθήκη άρθρου 16α

Μετά το άρθρο 16 προστίθεται νέο άρθρο 16α στην εν λόγω απόφαση ως εξής:

«Άρθρο 16α
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου Συμβάσεων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακής Κοινότητας (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.) για την περίπτωση διαφορετικών προμηθευτών
Η Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ. για την περίπτωση διαφορετικών προμηθευτών συνάπτεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και περιεχόμενο:
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.) για την περίπτωση διαφορετικών προμηθευτών Στ…………………………, σήμερα ,
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Αφενός, της εταιρείας με την επωνυμία… και το διακριτικό τίτλο… , η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής προμηθευτής), που εδρεύει στ………………… με Α.Φ.Μ. της Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα από την/τον …………………, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……………αποφάσεως του ,
ΚΑΙ
Αφετέρου, τ (εφεξής «Ενεργειακή Κοινότητα ή Ε.Κοιν.»), που εδρεύει στ…
…………… οδός ….…… αριθ. …….., με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ……, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από την/τον κ. ………………… δυνάμει,
Λαμβανομένων υπόψη:
α) τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129), όπως ισχύουν και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως ισχύει.
β) τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
…» (Α’ 149), όπως ισχύει,
γ) τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α’ 9),
δ) τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179), όπως ισχύει,
ε) Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Δ5_ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.06.2013 «Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας.» (Β΄ 1521) και την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΦΕΚ Β΄ 1403), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β΄ 832/2013), όπως ισχύουν,
ζ) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (Β΄ 104/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 78/2017) και τα Εγχειρίδια εφαρμογής του, όπως ισχύουν,
θ) τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΦΕΚ Β΄304/11.2.2014) και τα Εγχειρίδια Εφαρμογής του, όπως ισχύουν,
ι) την υπουργική απόφαση ………………../. , που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει,
ια) την από Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής για το σταθμό παραγωγής που έχει εγκατασταθεί στη θέση/οδό ………… της Δημοτικής Ενότητας …… της Περιφερειακής Ενότητας………….,
ιβ) την (τις) Σύμβαση (Συμβάσεις) Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν στις παροχές κατανάλωσης που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας,
ιγ) τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου συμβαλλόμενο (Α.Π.), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1-Αντικείμενο
1. Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) με την παρούσα Σύμβαση κατοχυρώνει το δικαίωμα να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης και των παροχών κατανάλωσης που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας (στο εξής «παροχές
κατανάλωσης» ή «παροχές») από την παραγωγή του σταθμού παραγωγής ισχύος kW που θα εγκατασταθεί στη θέση/οδό της Δημοτικής Ενότητας της Περιφερειακής
Ενότητας , με διενέργεια εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, για χρονική διάρκεια
ίση με αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης. Ο προμηθευτής συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και να υπολογίζει το τίμημα που πρέπει να καταβάλλεται για κάθε παροχή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον προμηθευτή στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας που αντιστοιχεί σε κάθε παροχή (σημείο ιβ’ του προοιμίου).
2. Η μέθοδος του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εφαρμόζεται σε σταθμό παραγωγής, ο οποίος εγκαθίσταται στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα και στο δίκτυο διανομής αρμοδιότητας του αυτού Διαχειριστή με την παροχή/τις παροχές με την οποία
/ τις οποίες αντιστοιχίζεται.
3. Στην περίπτωση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού απορροφηθείσας και επιμερισθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν σε παροχές διαφορετικών επιπέδων τάσης, η Ε.Κοιν. προβαίνει στην αναγωγή της επιμερισθείσας ενέργειας στο επίπεδο τάσης της απορροφηθείσας ενέργειας προκειμένου στη συνέχεια, ο προμηθευτής να προβεί στον συμψηφισμό.
4. Η Ε.Κοιν. δύναται να τροποποιεί το προσάρτημα της παρούσας με τις παροχές που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, αποστέλλοντάς το στον προμηθευτή και κοινοποιώντας το στον Διαχειριστή ΜΔΝ.
5. Ρητά συμφωνείται ότι ο προμηθευτής δεν υποχρεούται σε εφαρμογή της μεθόδου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής. Εφόσον ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκτιμά ή οχληθεί αντιστοίχως από τον οικείο προμηθευτή με έγγραφο αίτημά του ότι η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριμένου σταθμού παραγωγής, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λ.π., εκκινεί τη διαδικασία διαπίστωσης τυχόν παραβίασης των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης. Η διαπίστωση αυτή πραγματοποιείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν της διενέργειας ελέγχων, περιλαμβανομένης και αυτοψίας, χωρίς ειδοποίηση, στον χώρο εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής, εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, ειδοποιείται εγγράφως ο προμηθευτής για την άσκηση των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας Σύμβασης.
6. Η ενέργεια του σταθμού παραγωγής παρέχεται στο δίκτυο διανομής με εναλλασσόμενο ρεύμα ονομαστικής τάσης … V για τριφασικό (ή μονοφασικό, κατά περίπτωση) σύστημα, ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Ηz) και σε παράλληλη λειτουργία του
σταθμού παραγωγής με το δίκτυο διανομής. Το μέγιστο όριο της ισχύος που παρέχεται από τον σταθμό παραγωγής θα είναι kW, με μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης (σημείο ια΄ του προοιμίου).
Άρθρο 2-Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 3-Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης
Ο σταθμός παραγωγής, στον οποίο αφορά η παρούσα Σύμβαση, θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 10 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, τον Κώδικα ΜΔΝ, την υπουργική απόφαση /.
(σημείο ι΄ του προοιμίου) και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4-Διάρκεια Σύμβασης
1. Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης / (σημείο ι’ του προοιμίου) για εικοσιπέντε (25) έτη.
2. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται λόγω αλλαγής προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνέχεια προηγούμενης Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης… /. (σημείο ι’ του προοιμίου), αυτή ισχύει για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού, ήτοι για ……….
3. Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης και το αντίστοιχο δικαίωμα της Ε.Κοιν. για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα ΜΔΝ και στη Σύμβαση Σύνδεσης. Η ανωτέρω ημερομηνία έναρξης βεβαιώνεται με σχετική αναγγελία του Διαχειριστή ΜΔΝ.
Άρθρο 5-Χρεώσεις
1. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό των χρεώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε συμψηφιζόμενης παροχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις επιβάλλονται ως εξής: στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό μετά την ενεργοποίηση του σταθμού παραγωγής, η εγχυθείσα στο δίκτυο διανομής ηλεκτρική ενέργεια
1. από την εγκατάσταση παραγωγής αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το δίκτυο διανομής ενέργεια για τις ίδιες ανάγκες κατανάλωσης της εγκατάστασης παραγωγής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι αρνητικό, αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει να μεταφερθεί (πιστωθεί) προς επιμερισμό σε κάθε προς συμψηφισμό παροχή. Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε παροχής, η επιμερισθείσα και, εφόσον ο συμψηφισμός διενεργείται σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, αναχθείσα ηλεκτρική ενέργεια αφαιρείται από την απορροφηθείσα ενέργεια από το δίκτυο διανομής και το αποτέλεσμα, εφόσον είναι θετικό, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και το αποτέλεσμα αυτό (πλεονάζουσα ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας) μεταφέρεται (πιστώνεται) στον επόμενο χρονικά εκκαθαριστικό λογαριασμό της συμψηφιζόμενης παροχής, ως επιμερισθείσα και, εφόσον ο συμψηφισμός διενεργείται σε διαφορετικά επίπεδα τάσης, αναχθείσα ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενο παραμένον πλεόνασμα της εγχυθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανομής από τον σταθμό παραγωγής, προστίθεται στην εγχυθείσα ενέργεια του επόμενου κύκλου καταμέτρησης του σταθμού παραγωγής.
3. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής
α. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος, τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου και τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό παροχής (περιλαμβανομένης αυτής του σταθμού παραγωγής) επί της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας.
β. Οι χρεώσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5‰ του ν.2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
4. Στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου κάθε παροχής, σε περίπτωση που προβλέπονται κλιμακούμενες χρεώσεις, η διενέργεια του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού πραγματοποιείται έτσι ώστε να οδηγεί στην ελάχιστη δυνατή συνολική χρέωση. Σε περίπτωση που προβλέπονται διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξία του ανταγωνιστικού σκέλους, κατά προτεραιότητα στη ζώνη κανονικής χρέωσης, στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού.
Άρθρο 6-Μετρήσεις
1. Για τη μέτρηση της παραχθείσας και της καταναλωθείσας από τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθίσταται μετρητής διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής. Ειδικά στην περίπτωση που για την παραγωγή ενέργειας συνδυάζονται δύο τεχνολογίες παραγωγής, εγκαθίστανται δύο επιπλέον μετρητές διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής. Όλοι οι ως άνω περιγραφόμενοι μετρητές βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Διαχειριστή ΜΔΝ.
2. Για τις μετρήσεις ενέργειας ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, καθώς και στα Εγχειρίδια που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους.
Άρθρο 7-Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής
Η Ε.Κοιν. οφείλει να επιτρέπει στον Διαχειριστή ΜΔΝ την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές προβλέπονται στον Κώδικα ΜΔΝ και στην παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 8-Λογαριασμοί και πληρωμές
1. Η Ε.Κοιν. φέρει την υποχρέωση της εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού του σταθμού παραγωγής, ανεξαρτήτως αναμενόμενης προς πίστωση ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές.
2. Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας του σταθμού παραγωγής από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι την αμέσως επόμενη καταμέτρηση της παραγωγής μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση ή τη λήξη της. Με τη λύση ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, διενεργείται τελική εκκαθάριση, δηλαδή έκτακτη καταμέτρηση από τον Διαχειριστή ΜΔΝ της εγχυθείσας στο δίκτυο διανομής και της απορροφηθείσας από το δίκτυο διανομής ενέργειας του σταθμού παραγωγής, και έκδοση του σχετικού εκκαθαριστικού λογαριασμού. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας που αντιστοιχεί στο σταθμό παραγωγής δεν πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στην Ε.Κοιν. για την ενέργεια αυτή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (ρυθμιζόμενες) υπολογίζονται και χρεώνονται κανονικά ανά κύκλο καταμέτρησης.
3. Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό αποτυπώνονται διακριτά οι μετρηθείσες ποσότητες απορροφηθείσας, εγχυθείσας και παραχθείσας ενέργειας καθώς και τυχόν μεταφερθείσα πρόσθετη ποσότητα εγχυθείσας ενέργειας από προηγούμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.
Άρθρο 9-Υποχρεώσεις της Ε.Κοιν.
Η Ε.Κοιν. οφείλει να:
α. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύμβαση Σύνδεσης που αναφέρεται στο σημείο ια και τη Σύμβαση Προμήθειας που αναφέρεται στο σημείο ιβ΄ του προοιμίου της παρούσας στο όνομά της. Σε περίπτωση που η Ε.Κοιν. δεν είναι και κυρία του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, οφείλει να έχει συνάψει και να διατηρεί την αναγκαία συμφωνία με τον κύριο του χώρου για τη νόμιμη χρήση αυτού στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια αυτής.
β. Προβαίνει στην αναγωγή της επιμερισθείσας ενέργειας στο επίπεδο τάσης της παροχής, αφού της γνωστοποιηθεί ο Συντελεστής Αναγωγής από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας
γ. Επιμερίζει τη διαφορά εγχυθείσας και απορροφηθείσας ενέργειας στους προμηθευτές και ενημερώνει κάθε προμηθευτή σχετικά με την ενέργεια που αντιστοιχεί σε κάθε κατανάλωση που εκπροσωπεί ώστε να διενεργήσει τον συμψηφισμό στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας που εκδίδει.
δ. Κοινοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία (σημείο γ) στον Διαχειριστή ΜΔΝ προκειμένου ο Διαχειριστής ΜΔΝ να ελέγχει την ορθότητά τους.
ε. Κοινοποιεί την παρούσα συναπτόμενη Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού Ενεργειακής Κοινότητας (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.) με τον Προμηθευτή καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής στον Διαχειριστή ΜΔΝ.
στ. Έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των χρηστών των συμψηφιζόμενων παροχών να ενημερώνεται από τον προμηθευτή για κάθε παροχή, όποτε το κρίνει σκόπιμο, για την ποσότητα ενέργειας που συμψηφίστηκε και για ενδεχόμενο υπόλοιπο ενέργειας προς συμψηφισμό.
ζ. Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του σταθμού παραγωγής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή και του αρμόδιου Διαχειριστή ΜΔΝ.
η. Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
θ. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.
ι. Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 10-Ανωτέρα βία
1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή την εκπλήρωσή τους. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού υπαιτιότητας των μερών.
2. Σε περίπτωση που επέλθουν τα ανωτέρω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη.
Άρθρο 11-Λύση Σύμβασης
1. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως (α) με την παρέλευση της προθεσμίας των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, (β) στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας ή της Σύμβασης Σύνδεσης του σταθμού παραγωγής, για οποιονδήποτε λόγο.
2. Πρόωρη λύση της Σύμβασης επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από την Ε.Κοιν.. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).
4. Η Ε.Κοιν. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του σταθμού παραγωγής, η Ε.Κοιν. οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα.
5. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται επί αποδείξει, κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύμβασης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.
6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η συνδρομή των λόγων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης, ο προμηθευτής καταγγέλλει τη Σύμβαση λόγω υπαιτιότητας της Ε.Κοιν.. Επιπλέον, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συμφωνημένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σταθμού παραγωγής, καταπίπτει ποινική ρήτρα υπέρ του προμηθευτή, ύψους 2.000€ προσαυξημένη κατά 30€ για κάθε kW εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να μην υπογράψει νέα Σύμβαση με την εν λόγω Ε.Κοιν.
Άρθρο 12-Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία
1. Ο προμηθευτής και η Ε.Κοιν. συμφωνούν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας.
2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή σε συσχέτιση με την εν λόγω σύμβαση και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου εγκατάστασης του σταθμού.
3. Τα συμβαλλόμενα Μέρη επίσης συμφωνούν ότι για όσο διάστημα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισμό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 13-Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία
1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας Σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών.
Άρθρο 14-Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Άρθρο 15-Ερμηνευτικές διατάξεις
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4001/2011, ν. 4414/2016, ν. 4513/2018, στην υπουργική απόφαση ……..…./. (σημείο ι΄ του προοιμίου), στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ στον Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.
Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.
Άρθρο 16-Κοινοποιήσεις
Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα αντίγραφο της παρούσας Σύμβασης στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) και στον Διαχειριστή ΜΔΝ.
Οι συμβαλλόμενοι
Για τον προμηθευτή  Για την Ενεργειακή Κοινότητα»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Στοιχεία των παροχών κατανάλωσης που υπεισέρχονται στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό

 

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος και άλλες διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι λοιπές διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 (Β’ 759) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχουν τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024/06.08.2021 (Β’ 3971) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ