ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/40906/187/12-04-2023
Καθορισμός και αναπροσαρμογή των ειδών και ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης προβλεπόμενης στο Μέρος Α’ του ν. 4602/2019, καθώς και για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ίδιου ως άνω νόμου

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΠ/40906/187/2023

(ΦΕΚ Β’ 2569/20-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

2. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 15 του ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου και άλλες διατάξεις», (Α’ 45).

6. Του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α’ 277).

7. Της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552/29.04.2021 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών» (Β’ 1960) (εφεξής ΚΓΘΕ).

8. Της υπό στοιχεία Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Β’ 1227) (εφεξής ΚΜΛΕ).

9. Της υπό στοιχεία Δ9Β,Δ/Φ.166/οικ.13068/ΓΔΦΠ2488/ 11.06.2009 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης _ ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό» (Β’ 1249) και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 5.

10. Της υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/2018 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης» (Β’ 481) και ιδίως του άρθρου 9.

11. Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

12. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Της υπό στοιχεία 2/1983/ΔΠΓΚ/16.01.2023 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 218), με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία 2/181062/ ΔΠΓΚ/17.11.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 5881)».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Καθορίζουμε τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4602/2019 ή γενικότερα τη μεταλλευτική νομοθεσία, οι οποίες αφορούν στην άσκηση δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4602/2019 ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΓ του ν. 4442/2016. Τα ποσά των παραβόλων ορίζονται ως εξής:
α. Για την έγκριση τεχνικών μελετών εκμετάλλευσης των άρθρων 8 και 16 του ΚΓΘΕ, ποσό υπολογιζόμενο σε ποσοστό 2‰ επί του προϋπολογισμού του συστήματος γεωθερμικής εκμετάλλευσης της προβλεπόμενης επένδυσης (εκτός της δαπάνης αυτοκινούμενου εξοπλισμού), με ελάχιστο 300 ευρώ και μέγιστο 6.000 ευρώ.
β. Για την τροποποίηση επικαιροποίηση των παραπάνω τεχνικών μελετών εκμετάλλευσης ποσό 300 ευρώ. Σε περίπτωση που η τροποποίηση επικαιροποίηση περιλαμβάνει και αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της επένδυσης, εφαρμόζεται η παρ. 1 επί του ποσού που δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.
γ. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης (άρθρο 13, ν. 4602/2019) ποσό 300 ευρώ.
δ. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας ποσό 150 ευρώ.
ε. Για την έγκριση σχεδίων οργανωτικής διάρθρωσης εργοταξίων έρευνας ή εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης, όπου προβλέπεται, ποσό 100 ευρώ.
στ. Για την κατάθεση αίτησης εκκίνησης διαδικασίας υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης σε πεδίο τοπικού ενδιαφέροντος (παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4602/2019) ποσό 500 ευρώ.
ζ. Ειδικά για τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων προϊόντων και υποπροϊόντων γεωθερμικού δυναμικού, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/2018 (Β’ 481) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
η. Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκουμένων ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4602/2019, ποσό 100 ευρώ. Σε περίπτωση μη εξέτασης της προσφυγής, το κατατεθέν παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα.
θ. Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών κατά προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 4602/2019 εφαρμόζεται αναλογικά η περ. 14 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ 71099/67/2018 (Β’ 5018) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Τα ανωτέρω ποσά, καταβάλλονται είτε με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου, είτε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης ή τη χορήγηση εντύπων παραβόλων, όταν τα ποσά ανέρχονται μέχρι του ύψους των καθορισμένων ορίων πληρωμής, με έντυπα παράβολα. Επιπλέον στην τελευταία περίπτωση στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα έντυπα παράβολα.

Άρθρο 2

1. Τα ποσά των παραβόλων που αφορούν στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού των πεδίων τοπικού ενδιαφέροντος και των περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος (ΠΓΘΕ) αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, εμφανίζονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1530104001 «Ενοίκια γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και στις Περιοχές Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος», με την διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4602/2019 και τα έσοδα που προκύπτουν από την καταβολή τους διατίθενται αποκλειστικά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την εν γένει αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.

2. Τα ποσά των παραβόλων που αφορούν στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού των πεδίων εθνικού ενδιαφέροντος και των μη χαρακτηρισμένων περιοχών, την έκδοση αδειών της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, καθώς και των προσφυγών της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, εμφανίζονται στον ΑΛΕ 1450115001
«Παράβολα για τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών για την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού». Ποσοστό 50%, επί των ως άνω εσόδων διατίθεται αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την προώθηση της αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας. Τα ανωτέρω ποσά αποδίδονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού του φορέα με εγγραφή πιστώσεων σε ύψος ποσού αντιστοίχου με τα εισπραττόμενα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας αντικαθιστούν τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/2018 (Β’ 5018) κοινής υπουργικής απόφασης μόνο κατά το μέρος που αφορούν παράβολα για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού και τα ενεργειακά συστήματα θέρμανσης ψύξης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και  Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ