ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/40054/190/12-04-2024
Λειτουργία της εφαρμογής e-deltia για την ηλεκτρονική υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας λατομείων και μεταλλείων

Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/40054/190
Ημ/νία: 12/04/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ταχ. δ/νση : Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
τηλ. : 213 1513 351, 213 1513 308
πληρ.: : e-deltia-opy@prv.ypeka.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία της εφαρμογής e-deltia για την ηλεκτρονική υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας λατομείων και μεταλλείων.

Στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής για την υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και απραξίας λατομείων και μεταλλείων και των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/28997/132/17.03.2023 (Β’2063), σχετικών προθεσμιών, ενημερώνουμε τα ακόλουθα προς διευκόλυνση των υπόχρεων:

i. Από 01.01.2024 και εφεξής η υποβολή των ετήσιων δελτίων δραστηριότητας και δηλώσεων απραξίας των λατομείων και μεταλλείων θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά ψηφιακά με χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής e-deltia.

ii. Για την ηλεκτρονική υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας συντρέχουν οι προθεσμίες υποβολής που ορίζονται στην παρ.2 του άρθ. 58 του ν. 4512/2018 και στο άρθρο 118 του ν.210/1973. Ως εκ τούτου οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των δελτίων δραστηριότητας και των δηλώσεων απραξίας έτους 2023 είναι: η 30η Απριλίου 2024 για τα λατομεία και η 30η Ιουνίου 2024 για τα μεταλλεία.

iii. Η είσοδος στην εφαρμογή e-deltia, γίνεται με την επιλογή της διαδικτυακής διεύθυνσης https://e-deltia-opy.gov.gr, και η πιστοποίηση του υπόχρεου γίνεται μέσω της χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet.

iv. Η πιστοποίηση του υπόχρεου μέσω της χρήσης των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet, νοείται ως θεώρηση υπογραφής του υπόχρεου.

v. Ο υπόχρεος συμπληρώνει τα σχετικά πεδία της εφαρμογής, που αφορούν τον λατομικό ή μεταλλευτικό χώρο ή την παραχώρηση μεταλλείου με τη δυνατότητα επιλογής προσωρινής αποθήκευσης για λόγους τμηματικής συμπλήρωσης και περαιτέρω επεξεργασίας, πριν το στάδιο της τελικής υποβολής.

vi. Τα σχετικά πεδία φέρουν επεξηγηματικό κείμενο για την καθοδήγηση των υπόχρεων κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσής τους.

vii. Η υποβολή του δελτίου δραστηριότητας ή της δήλωσης απραξίας γίνεται ανά λατομικό ή μεταλλευτικό χώρο ή παραχώρηση μεταλλείου. Στην περίπτωση εκμετάλλευσης όμορων λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων ή παραχωρήσεων μεταλλείων, είναι δυνατή η υποβολή ενιαίου δελτίου για το σύνολο της εκμετάλλευσης, με αναφορά στους επιμέρους χώρους, με την προϋπόθεση ισχύος εγκεκριμένης ενιαίας τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης.

viii. Τα σχετικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν το δελτίο δραστηριότητας ή τη δήλωση απραξίας (τοπογραφικοί χάρτες, πίνακες, συμπληρωματικά στοιχεία κ.α) υποβάλλονται μέσω της εντολής επισύναψης αρχείων.

ix. Με την εντολή υποβολής, η καταχώρηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση. Σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα διαβιβάζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπόχρεου.

x. Μέσω αυτής της διαδικασίας το δελτίο δραστηριότητας υποβάλλεται ταυτόχρονα σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών ΥΠΕΝ, Επιθεώρηση Μεταλλείων του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και κατά συνέπεια δεν απαιτείται άλλη ενέργεια του υπόχρεου.

xi. Δεν προβλέπεται δυνατότητα παρέμβασης του υπόχρεου και τροποποίησης των στοιχείων μετά την εντολή υποβολής του δελτίου δραστηριότητας ή της δήλωσης απραξίας.

xii. Δελτία δραστηριότητας ή απραξίας έτους 2023 και εφεξής που θα υποβάλλονται εντύπως δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

xiii. Για την υποστήριξη των υπόχρεων και των συναρμόδιων αρχών σε θέματα διαχείρισης της ψηφιακής εφαρμογής e-deltia, διατίθεται η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-deltia-opy@prv.ypeka.gr

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
Αριστοτέλης ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ