ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/57930/2029/07-07-2022
Κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/57930/2029/2022

(ΦΕΚ Β’ 3521/07-07-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 137 του ν. 4759/2020 «Εκ-συγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» (Α’ 245).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79).
4. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160 Α’).
6. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επιπρόσθετα των οριζόμενων στο άρθρο 30 του ν. 4495/2017 δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας στις εξής κατηγορίες κατασκευών ή εγκαταστάσεων εντός Χερσαίας ή εξομοιωμένης Ζώνης Λιμένων:
α. Προκατασκευασμένοι οικίσκοι για την έκδοση εισιτηρίων, κάλυψη αναγκών φύλαξης και ασφάλειας λιμένα καθώς και προστασίας περιβάλλοντος, μέγιστους ύψους 3,5 μ. και μέγιστης επιφάνειας 30 τ.μ., χωρίς σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας πλην αυτών που αφορούν σε ενέργεια και τηλεπικοινωνίες.
β. Κατασκευές απαραίτητες για την κίνηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων, όπως κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) και οδηγοί όδευσης πεζών.
γ. Στέγαστρα για τη στάση και αναμονή των επιβατών πλοίων, λεωφορείων και ταξί έως μέγιστου ύψους 3 μ. και μέγιστης επιφάνειας 10 τ.μ.
δ. Κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων).
ε. Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων καθώς και ελέγχου κυκλοφορίας πλοίων με τον αναγκαίο εξοπλισμό τους για εξυπηρέτηση αναγκών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των Περιφερειών και των Δήμων.

Άρθρο 2
Διαδικασία ελέγχου από άποψη ασφάλειας και αισθητικής

1. Όλες οι παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο, με αρμονική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον ως προς τον σχεδιασμό και τα υλικά και η θέση τους δεν θα πρέπει να εμποδίζει την κίνηση πεζών (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων) και οχημάτων.

2. Αδειοδοτούνται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις στη χερσαία ή εξομοιούμενη ζώνη λιμένα. Για τις περιπτώσεις λιμένων που εφάπτονται με περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (παραδοσιακοί οικισμοί, αρχαιολογικοί χώροι) απαιτείται κατά περίπτωση έγκριση της σχετικής μελέτης από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) ή/και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η απόφαση για την εκτέλεση του έργου κοινοποιείται στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ