ΥΠΕΝ/Δ ΥΔ Ρ/48119/1234
Κατανομή ειδικής εισφοράς που επιβάλλεται στις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4986/2022 (Α’ 204)

 

(ΦΕΚ Β’ 3089/10.05.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

4. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

6. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών (Β’ 4805).

9. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19» (Α’ 181) και ιδίως την παρ. 4 του εξηκοστού πρώτου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 181 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).

10. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τον ν. 4986/2022 Α’ 204 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις», και ιδίως την παρ. 12 του άρθρου 62 του νόμου αυτού.

12. Το γεγονός ότι το ενεργειακό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι καταναλωτές, κατά την τρέχουσα συγκυρία, παραμένει ιδιαιτέρως υψηλό, δημιουργώντας έτσι ανάγκη για την εξ’ ολοκλήρου διάθεση της ειδικής εισφοράς προς τον σκοπό της υποστήριξης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας αντί της περαιτέρω κατανομής αυτής σε άλλους σκοπούς.

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/13177/284/ 07-02-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπό σημείο 12 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων δεν αναμένεται να προκληθεί επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η κατανομή της ειδικής εισφοράς που επιβάλλεται στις κατανεμόμενες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, βάσει των σκοπών της παρ. 9, του άρθρου 62, του ν. 4986/2022 στους αντίστοιχους δικαιούχους.

Άρθρο 2
Κατανομή ειδικής εισφοράς

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, η ειδική εισφορά, του άρθρου 62 του ν. 4986/2022, διατίθεται εξ’ ολοκλήρου για την υποστήριξη των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 9 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 3
Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ