ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/10481/193
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’ 1403).

 

(ΦΕΚ Β 742/31.1.2024)

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ H ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

3. Την υπ’ αρ. 74104/5570/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Τα άρθρα 52,55,56 και 140 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

7. Το άρθρο 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

8. Το κεφάλαιο Β’ του ν. 3454/2006 (Α’ 75).

9. Την παρ. 9 του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α’ 270).

10. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’832), και ιδίως τα άρθρα 33, 34 και 44 αυτού.

11. Την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’ 1403).

12. Την υπό στοιχεία ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.6.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (Β’ 1040), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/19046/24.9.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου – Κ.Ο.Τ.- στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (Β’ 1614) και στη συνέχεια από την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/ οικ. 27547/2.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (Β’ 2783).

13. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 (Β’ 304) απόφαση της ΡΑΕ.

14. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 395/2016 (Β’ 78/2017) απόφαση της ΡΑΕ.

15. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση της ΡΑΕ «Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

16. Το άρθρο πρώτο και το άρθρο δεύτερο του ν. 1910/1944 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας “περί προστασίας πολυτέκνων”» (Α’ 229).

17. Την υπ’ αρ. 430/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

18. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53481/1906/ 26-05-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εισήγηση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για παροχή Γνώμης».

19. Την υπ’ αρ. 12/2022 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας: «Θέσπιση «Ειδικού πλαισίου για την εφαρμογή Ειδικού Τιμολογίου Οικιακής Χρήσεως για τις Πολύτεκνες Οικογένειες», η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία Ο-98372/01-11-2022 έγγραφο της ΡΑΕ (Εισερχόμενο υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/122569/4439/22-11-2022).

20. Το γεγονός ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι θεμελιώδους σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας και συνεπώς πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα, ώστε ο κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας να εξορ-θολογήσει και να περιορίσει την κατανάλωσή του.

21. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/8614/154/25.01.2024 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/8661/185/25.01.2024 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εισερχ. υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/8666/156/25.01.2024).

23. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 22 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’ 1403), (εφεξής απόφαση Κ.Ο.Τ), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 1 της απόφασης Κ.Ο.Τ.

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «H παραπάνω έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους δικαιούχους Κ.Ο.Τ. Γ η έκπτωση χορηγείται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας και νύχτας (εφόσον υπάρχει) του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του άρθρου 3 της απόφασης Κ.Ο.Τ.

Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους δικαιούχους του Κ.Ο.Τ. Γ οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Τιμολόγιο Πολυτέκνων μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ως ένταξη στο Κ.Ο.Τ. Γ λογίζεται η 1η Ιανουαρίου 2024 και η έκπτωση χορηγείται για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να αποδώσουν τη συγκεκριμένη έκπτωση στο δικαιούχο μέχρι και την 30η Απριλίου 2024.».

Άρθρο 3

Ισχύς

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/ Φ29/16027/6.8.2010 (Β’ 1403) απόφαση.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2024

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ