ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/54205/399/17.5.2023
Τροποποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων

 

(ΦΕΚ Β’ 3332/19.05.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 37 του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

2. Τον ν. 4342/2015 (Α’ 143) για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».

3. Τον ν. 4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42).

4. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος -Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» και ειδικά το άρθρο 17 αυτού» (Α’ 105).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 3852/2010 (Α’ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113), την υπ’ αρ. 34/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ’ αρ. 3427/22.12.2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β’ 55) και την υπ’ αρ. 2/23510/0094/9.4.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.

8. Τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

9. Τον ν. 4622/19 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

10. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

11. Τον ν. 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 95) και ιδίως το άρθρο 16 αυτού.

12. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
12α. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
12β. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
12γ. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

13. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

14. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές -πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).

15. Την υπό στοιχεία COM(2021) 328 final πρόταση Εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

16. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98).

17. Το Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

18. Το Π.Δ.132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

19. Το Π.Δ.5/2022 (Α’ 15) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

20. Το Π.Δ.123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

21. Το Π.Δ.142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

22. Το Π.Δ.2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

23. Η υπό στοιχεία Υ1/1.3.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 1181).

24. Το Π.Δ.81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

25. Το Π.Δ.95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 76).

26. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

27. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

28. Την υπ’ αρ. 69887/3.3.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 1193).

29. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/02.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

30. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/B/οικ.20334/148/12.03.2021 «Έγκριση της έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του δημόσιου και ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος και μετατροπής του σε κτιριακό δυναμικό απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και υψηλής ενεργειακής απόδοσης έως το έτος 2050, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2Α του ν. 4122/2013» (Β’ 974).

31. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β’ 2367) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά την Έγκριση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

32. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 (Β’ 4003) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά την έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

33. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/ 27.11.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» (Β’ 5447).

34. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/28.01.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής» (Β’ 408).

35. Την υπό στοιχεία 36259/1757/Ε.103/2010 κοινή απόφαση, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (Β’ 1312).

36. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016/ C262/01) σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ.

37. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

38. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 1089 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis).

39. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17836/12517.02.2023 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων» (Β’ 922).

40. Την υπό στοιχεία ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/29.03.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα» (Β’ 1047).

41. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

42. Το υπό στοιχεία 115150/ΕΥΚΕ 4023/02.11.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων».

43. Την υπ’ αρ. 34584/05.04.2019 (ΑΔΑ: ΩΘΜΦΗ-9ΚΦ) Εγκύκλιο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

44. Το Π.Δ.375/1987 «ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” (Κ.Α.Π.Ε.)» (Α’ 167).

45. Την υπό στοιχεία 110996 ΕΞ 2022/2.8.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του Έργου «ΥΠ 1. Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια του δημοσίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165225) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΑΔΑ 639ΗΗ-9Φ6).

46. Την υπό στοιχεία 18395 ΕΞ 2023/03.02.2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

47. Την υπό στοιχεία 107598 ΕΞ 2022/26.07.2022 «ΓΝ 113/2022 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων» γνωμοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών/Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων.

48. Την υπ’ αρ. 2388 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρ. 121245/12.12.2022 έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΕ 061/2 του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, “ΗΛΕΚΤΡΑ”».

49. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/46254/113928.4.2023 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την προτεινόμενη κοινή υπουργική απόφαση δεν προκύπτει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν αυτής που είχε προσδιοριστεί με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/70397/1600 13.07.2022 εισήγηση προϊσταμένης ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/ 17836/125-17.02.2023 (Β’ 922) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων», ως εξής:

1. Την αντικατάσταση της περ. «Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης χώρων», της κατηγορίας Ε.2 «Επεμβάσεις που αφορούν στα τεχνικά συστήματα του κτιρίου και στα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου του κτιρίου», της παρ. 1.4 «Χαρακτηριστικά επιλέξιμων επεμβάσεων» του παραρτήματος Ι «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»», ως εξής:

«Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης χώρων Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
-Η αντικατάσταση υφιστάμενου, ή εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης με λέβητα υψηλής απόδοσης, ή με αντλίες θερμότητας που θεωρείται ότι συμμετέχουν με ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ. Η εγκατάσταση/ αντικατάσταση αφορά στο συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καπναγωγός καπνοδόχος, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, ηλ. πίνακες κ.λπ.). Επιπλέον, στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση κεντρικών, ή και ημικεντρικών μονάδων, που μπορεί να λειτουργούν σε συνδυασμό με Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την αντικατάσταση, ή την εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων, για τη λειτουργία των ως άνω συστημάτων αντλιών θερμότητας, την αντικατάσταση του δικτύου διανομής (σωληνώσεις, κανάλια ρυθμιστές πίεσης κ.ά.), του εξοπλισμού, καθώς και για τις τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας, τις μονώσεις των δικτύων και για κάθε άλλο απαραίτητο υλικό εξοπλισμός και εργασία.
-Η τοποθέτηση διατάξεων αυτοματισμών και αυτορρύθμισης για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης, ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (εξωτερική αντιστάθμιση, τρίοδη, ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κ.λπ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων κ.τ.λ., καθώς και οι απαραίτητες συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες.
Είναι αποδεκτός ο συνδυασμός των ανωτέρω παρεμβάσεων για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος πραγματοποιείται/υλοποιείται, εφόσον αυτό εμφανίζει εποχιακό βαθμό απόδοσης λέβητα -καυστήρα (ηsΚΘ) χαμηλότερο από τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαϊκών καυσίμων όπως λέβητες πετρελαίου (κάθε είδους), προϊόντων -υποπροϊόντων του πετρελαίου καθώς και στερεών ορυκτών καυσίμων.
Σημειώνεται, ότι η απαιτούμενη ισχύς του συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου -μελετηθεί (ακόμη και στην αντικατάσταση του συστήματος), ώστε να αποφευχθεί η υπερδιαστασιολόγηση τους, δεδομένου ότι οι θερμικές ανάγκες -λόγω των επεμβάσεων -μειώνονται σημαντικά. Επιπλέον, όταν εγκαθίσταται νέα, ή αντικαθίσταται η μονάδα θέρμανσης, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση συσκευών αυτορρύθμισης για την ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο/χώρο.»

2. Την αντικατάσταση της παρ. 7 «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» του παραρτήματος Ι «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»», ως εξής:

«7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η έναρξη υποβολής των Αιτήσεων Ένταξης της παρούσας Πρόσκλησης του Προγράμματος“ΗΛΕΚΤΡΑ” γίνεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος “ΗΛΕΚΤΡΑ” στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στην παρούσα Πρόσκληση ακολουθείται η άμεση αξιολόγηση. Η υποβολή των αιτήσεων ένταξης γίνεται έως την 31η Ιουλίου 2023. Στην περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης προ της 31ης Ιουλίου 2023, οι επόμενες αιτήσεις αυτής θα θεωρηθούν επιλαχούσες.
Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ανακληθεί αιτιολογημένα, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος.
Η ενημέρωση και η επικοινωνία των υποψήφιων Δικαιούχων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος “ΗΛΕΚΤΡΑ”.»

3. Την προσθήκη του κάτωθι πίνακα στο παράρτημα ΙΙ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ».

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ