ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/90483/322/29.9.2021
Διαδικασία και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων του άρθρου 22Β περ. γ του ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4710/2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

(ΦΕΚ Β 4505/30.9.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’160).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 2/2021 ««Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

9. Το Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).

13. Τον υπ’ αρ. 1408/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα (ΕΕ L352 της 24.12.2013), όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αρ. 316/2019 Κανονισμό (ΕΕ L51/1 της 22.02.2019).

14. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2733)

16. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019.

17. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

18. Την υπ’ αρ. 4/31-12-2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893).

19. Την υπό στοιχεία Ε.2206/2020 Εγκύκλιος του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α’ 142)».

20. Την υπό στοιχεία ΓΝ 091/2021 εισήγηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/89737/1944/ 28.09.2021 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

 

1. Με την παρούσα καθορίζεται η νομική βάση, η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης των ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζονται στην περ. γ’ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013, και ειδικότερα όσον αφορά:
α) Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),
β) και ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς,
γ) εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), τότε τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια διαμορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα, και
δ) εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι τριάντα τοις εκατό (30%).

2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis) με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας, και κατά συνέπεια τη μείωση των εκπομπών ρύπων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, κάθε μορφής και κάθε μεγέθους, που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα σε όλη την ελληνική επικράτεια και ειδικότερα σε νησιωτικούς δήμους.

2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως οι δύο τελευταίοι τομείς ορίζονται στον αρ. 5 του ΕΚ 1379/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

3. Τις ενισχύσεις της παρούσας δικαιούνται και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με την έννοια της τηρουμένων των προϋποθέσεων του ΕΚ 1407/2013 (L 352/1), με την προϋπόθεση ότι το σημείο φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ θεωρείται πάγιο στοιχείο της επιχείρησης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν τις δαπάνες αυτές ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

4. Διευκρινίζεται ότι δαπάνες λειτουργίας είναι οι δαπάνες για την ηλεκτροδότηση των σημείων φόρτισης, όπως αποδεικνύονται από τους λογαριασμούς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και εκπίπτουν κατά τον χρόνο που αυτές αφορούν. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της προσαύξησης, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δαπάνη που αφορά στη λειτουργία των σημείων φόρτισης.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

Ενιαία επιχείρηση: νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

Άρθρο 4

Έναρξη εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται και για δαπάνες απόσβεσης που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, ανάλογα το κίνητρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020.

Άρθρο 5

Ύψος των ενισχύσεων

1. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών.

2. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ανώτατο ύψος της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε κυλιόμενη περίοδο τριών οικονομικών ετών.

3. Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

4. Απαγορεύεται ρητά η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

5. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 1407/2013.

Άρθρο 6

Αρμόδια Αρχή ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων του κανονισμού κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

1. Αρμόδια αρχή για τον αρχικό έλεγχο των προϋποθέσεων του εκάστοτε δικαιούχου περί τήρησης του κανονισμού κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και των ορίων που περιγράφονται σε αυτόν σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) ορίζεται με την παρούσα το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας διενεργούν έλεγχο σε πρώτη φάση με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας οφείλουν να τηρούν τα αρχεία που αφορούν το σχεδιαζόμενο μέτρο για 10 (δέκα) συναπτά οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας.

Άρθρο 7

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων χορήγησης της ενίσχυσης

1. Κάθε δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (τρέχον έτος χορήγησης της ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας και δύο προηγούμενα), σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, μεταξύ των οποίων δεν δραστηριοποιείται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει κατ’ εφαρμογή της παρούσας.

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα ypen. gov.gr.

2. Η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ορίστηκε στο άρθρο 6, εξετάζει την αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης Ενισχύσεων και αποφαίνεται για δυνατότητα λήψης της αναλογούσας προσαυξημένης έκπτωσης, δυνάμει του κανονισμού de minimis. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με το ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που του αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που οι ληφθείσες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, πλέον της αναλογούσας έκπτωσης δαπάνης δυνάμει της παρούσας, ξεπερνούν το όριο των 200.000 € ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση ή των 100.000 € ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση εφόσον πρόκειται για εταιρία που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές, το αίτημα προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων.

4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει σε ετήσια βάση ανά φορολογικό έτος του φορολογουμένου τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών Δ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται την προσαυξημένη έκπτωση δαπάνης με σχετικό έγγραφο το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(α) Την επωνυμία του Δικαιούχου και τον διακριτικό τίτλο αυτού,

(β) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

(γ) Το φορολογικό έτος του Δικαιούχου,

(δ)Το συνολικό ποσό της εν λόγω φορολογικής δαπάνης κατά το συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Επίσης μεριμνά για την αποστολή/διαλειτουργικότητα των απαιτούμενων στοιχείων στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Άρθρο 8

Όροι και Προϋποθέσεις του κινήτρου

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής και λήψης του σχετικού κινήτρου έκπτωσης δαπάνης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσης είναι:

1. Η επιχείρηση/δικαιούχος πρέπει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της ελληνικής επικράτειας ή σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας αντιστοίχως με το κίνητρο.

2. Η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί την κυριότητα του παγίου για τουλάχιστον δυο έτη μετά την αγορά του.

3. Η εφαρμογή των κινήτρων ενίσχυσης ισχύει αποκλειστικά για καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό φόρτισης.

4. Τα σημεία φόρτισης θα πρέπει να είναι δημοσίως προσβάσιμα σύμφωνα με τον ορισμό της περ. (ε) του αρ. 2 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), εκτός της περίπτωσης που τα σημεία φόρτισης προορίζονται για χρήση από τους εργαζομένους της επιχείρησης.

5. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

Άρθρο 9

Διαδικασία υπολογισμού
του ισοδυνάμου ποσού ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέρχεται στο ισόποσο του φόρου εισοδήματος από το οποίο θα απαλλαχθεί η επιχείρηση που προέβη σε προσαυξημένη, λόγω του κινήτρου, απόσβεση.

Άρθρο 10

Ανάκτηση της ενίσχυσης

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων θα γίνεται ανάκτηση (φορολογική αναμόρφωση) του αναλογούντος ποσού του κινήτρου από την Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 11

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, το συνημμένο Παράρτημα Ι.

 

Άρθρο 12

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ