Πίνακας υπεύθυνων νομικών προσώπων:Ομόρρυθμη εταιρία:
-ΠΕΕ (Πράξη επιβολής προστίμων: όλα τα ομόρρυθμα μέλη τα οποία και δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.
-στην μήνυση: όλα τα ομόρρυθμα μέλη
-κατάσχεση: στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και των ομόρρυθμων μελών

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
-ΠΕΕ: ο ή οι διαχειριστές και όλοι οι εταίροι της ΕΠΕ
-στην μήνυση: ο διαχειριστής, κι αν δεν υπάρχει ή απουσιάζει, σε όλους τους εταίρους της ΕΠΕ
-κατάσχεση: στα περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΕ

Αν η εκπροσώπηση της ΕΠΕ δεν έχει ανατεθεί σε διαχειριστή ή διαχειριστές, τότε η διαχείριση ανήκει σε όλους τους εταίρους και συνεπώς για καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές την ποινική ευθύνη την φέρουν όλοι οι εταίροι.
Σημείωση: Επί αλλαγής διαχειριστή ή μέλους της ΕΠΕ συμπληρώνονται στην ΠΕΕ τα νέα στοιχεία και η ημερομηνία που αποκτούν την ιδιότητα αυτήν. Δεν γίνεται διάλυση της ΕΠΕ.
Αν η εκπροσώπηση της ΕΠΕ δεν έχει ανατεθεί σε διαχειριστή ή διαχειριστές, τότε η διαχείριση ανήκει σε όλους τους εταίρους και συνεπώς για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές την ποινική ευθύνη φέρουν όλοι οι εταίροι.

Ετερόρρυθμη εταιρία:
-ΠΕΕ (Πράξη επιβολής προστίμου): όλα τα μέλη, ομόρρυθμα και ετερόρρυθμα
-στην μήνυση: μόνο τα ομόρρυθμα μέλη
-κατάσχεση: στα περιουσιακά στοιχεία εταιρίας και των ομόρρυθμων μελών.

Ανώνυμη εταιρία:
ΠΕΕ: Ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
Στην μήνυση: ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
Κατάσχεση: στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας

Σημείωση: Η σύσταση της Ανώνυμης εταιρίας, η τροποποίηση του καταστατικού αυτής, ο διορισμός και η αποχώρηση μελών της αποδεικνύονται:
1) με την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στην υπηρεσία του υπουργείου εμπορίου της νομαρχίας που έχει την έδρα της η εταιρία.
2) με την δημοσίευση στο ΦΕΚ των ΑΕ ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ των σχετικών στοιχείων.
Επί αλλαγής (αποχώρησης, προσχώρησης κτλ) μελών ΑΕ δεν γίνεται διάλυση της επιχείρησης, αλλά καταχωρούνται στο μητρώο εργοδοτών τα στοιχεία των νέων μελών και η ημερομηνία που αποκτούν την ιδιότητα αυτήν.

Συνεταιρισμοί-Σωματεία
-ΠΕΕ: ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας
-στην μήνυση: ο πρόεδρος
-κατάσχεση: στα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού και του σωματείου

Κοινοπραξίες:
-ΠΕΕ: ο διαχειριστής που ορίζεται στο καταστατικό και οι υπεύθυνοι των κοινοπρακτούντων μελών, ανάλογα με την νομική μορφή του καθενός
-στην μήνυση: όλοι ως οι ανωτέρω (διαχειριστής, υπεύθυνοι κοινοπρακτούντων μελών)
-κατάσχεση: στα περιουσιακά στοιχεία του κάθε κοινοπρακτούντος μέλους, πχ κοινοπραξία με μέλη α) ΑΕ και β) ατομικά υπεύθυνοι απέναντι στο ΙΚΑ είναι: α) τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ και β) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο της ατομικής.

Πολυκατοικίες
ΠΕΕ: όλοι οι συνιδιοκτήτες και ο εκάστοτε διαχειριστής
-στην μήνυση: ο διαχειριστής για το χρονικό διάστημα που ασκεί διαχείριση

Αλλοδαπές επιχειρήσεις:
-ΠΕΕ: ο πράκτορας, ο αντιπρόσωπος και γενικά ο εκπρόσωπος της επχείρησης στην Ελλάδα
-στην μήνυση: οι ανωτέρω

Εταιρίες υπό πτώχευση:

-ΠΕΕ: ο εκάστοτε σύνδικος (από την ημερομηνία διορισμού και μετά)
-στην μήνυση: ο σύνδικος από την ημερομηνία διορισμού του, αν ασκεί εμπορία ή διαχείριση

Διαλυθείσες εταιρίες (υπό εκκαθάριση).

-ΠΕΕ: ο εκκαθαριστής για οφειλές από τον διορισμό του και μετά
-στην μήνυση: ο εκκαθαριστής (ως ανωτέρω)
-κατάσχεση: στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας επί κεφαλαιουχικών εταιριών, επιπλέον και στα περιουσιακά στοιχεία των εταίρων, επί προσωπικών εταιριών.