Kοινοποίηση του νόμου υπ αριθμ. 3299/2004 – Κίνητρα ιδιωτικών ενισχύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Σύγκληση.

Προς: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/23-12-2004 περιλαμβάνει κατά βάση τις ρυθμίσεις του νόμου 2601/1998, (όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι κατάργησης του, στις 23-12-2004 με το Αρθρο 12 παραγρ. 3 του παρόντος νόμου), με τις παρακάτω σημαντικές τροποποιήσεις στο τομέα των φορολογικών κινήτρων.

 

1.Καταργείται η διάκριση των επιχειρήσεων σε νέους και παλαιούς φορείς.

 

Με τις νέες ρυθμίσεις όλες οι επιχειρήσεις (νεοϊδρυόμενες ή υφιστάμενες) μπορεί να τύχουν εναλλακτικά των παρεχόμενων ενισχύσεων.

 

2.Καθιερώνεται για πρώτη φορά το κίνητρο της επιχορήγησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (Αρθρο 1 παραγρ.1 περ. δ).

 

Η σχετική ενίσχυση καταβάλλεται επί του μισθολογικού κόστους (ακαθάριστες αποδοχές + υποχρεωτικές εργοδοτικές εισφορές) για το σύνολο των νέων θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με την επένδυση και δίδεται για τα δύο πρώτα έτη από τη δημιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης (Αρθρο 5 παραγρ. 9).

 

3. Αποδεσμεύεται η λήψη επιχορήγησης από την υποχρέωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

 

4. Μειώνεται από 40% σε 25% το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Αρθρο 5 παραγρ.3 περ. Α).

 

5. Ενισχύονται για πρώτη φορά νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες (που υπάγονται στην κατηγορία 4) εκ των οποίων οι κυριότερες είναι :

 

– Επενδυτικά σχέδια συνεργαζομένων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων από ενιαίο φορέα για τη δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων (Αρθρο 3 παραγρ.1 περ. δ΄ υπ ι).

 

– Επενδυτικά σχέδια των μεταφορικών ή και εμπορικών επιχειρήσεων υπό ενιαίο φορέα για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων (Αρθρο 3 παραγρ.1 περ. δ΄ υπ. ιι).

 

– Επενδυτικά σχέδια για την παροχή εφοδιαστικής αλυσίδας (Αρθρο 3 παραγρ.1 περ. δ υπ. ιιι)

 

6. Ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επιπλέον ποσοστό έως 15%, σε σχέση με τις ήδη προβλεπόμενες ενισχύσεις ανά περιοχή της χώρας (Αρθρο 4 παραγρ.3).

 

7. Παρέχεται η δυνατότητας εφάπαξ προκαταβολής (30%) της επιχορήγησης με την προϋπόθεση προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% (Αρθρο 8 παραγρ.1 περ. α υπ. ιιι).

 

8. Επιμηκύνεται η φορολογική αναστολή των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις και αλλάζει ο τρόπος λογιστικής απεικόνισής τους, αφού θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από τον σχηματισμό τους θα φορολογούνται, εάν κεφαλαιοποιηθούν ή διανεμηθούν, με συντελεστή ο οποίος θα αντιστοιχεί στο 1/3 του συντελεστή φορολογίας που θα ισχύει στον χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής αυτοτελώς. Αντίθετα εάν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν την παρέλευση δεκαετίας θα φορολογείται με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύει τότε αυτοτελώς.

 

9. Επέρχεται τροποποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης, παρακολούθησης και καταβολής των ενισχύσεων

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

– Ενδυνάμωση της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης.

– Αύξηση των θέσεων απασχόλησης.

– Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

– Προώθηση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

– Προστασία του περιβάλλοντος.

– Εξοικονόμηση ενέργειας και

– Επίτευξη της περιφερειακής σύγκλησης.

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

 

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του Νόμου αυτού, περιληπτικά και ανά Αρθρο προβλέπουν τα εξής:

 

Αρθρο 1

Είδη παρεχόμενων ενισχύσεων

 

 

Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού, παρέχονται εναλλακτικά στα επενδυτικά σχέδια, τα παρακάτω είδη ενισχύσεων:

 

α) Επιχορήγηση, που συνιστάται στη δωρεά Παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

 

β) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στη κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

 

γ) Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας της ενισχυόμενης δαπάνης.Η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμoμένων κερδών της πρώτης δεκαετίας από τη πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.

 

δ) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο, για μία διετία, τμήματος του μισθολογικού κόστους των θέσεων απασχόλησης, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

 

ε) Συνδυασμός περισσοτέρων ενισχύσεων στα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο Αρθρο 9, περί ενίσχυσης των Περιφερειών της Επικράτειας, ιδιαίτερα των νησιωτικών και ορεινών περιοχών ή τμημάτων τους ή ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων ή επενδύσεων του Αρθρου 3, ιδιάζουσας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

Αρθρο 2

Διαίρεση της Επικράτειας-Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων

 

 

Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού (όπως ακριβώς αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Αρθρου 46 του νόμου 3427/27-12-2005, ΦΕΚ 312 Α) η επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις (4) περιοχές, Α, Β, Γ και Δ ως εξής:

 

Αρθρο 46

 

Η παράγραφος 1 του Αρθρου 2 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ261 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

« 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, η Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις περιοχές ως εξής :

 

 

– ΠΕΡΙΟΧΗ Δ : Περιλαμβάνει τους νομούς της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας βορείου Αιγαίου, το Νομό Δωδεκανήσου πλην της περιοχής που καθορίζεται από την υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Ρόδου, και την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Επικράτειας σε απόσταση 20 χλμ. από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή.

 

Η περιοχή Δ διαιρείται στις υποπεριοχές Δ1, Δ2 και Δ3 ως εξής:

 

Δ1 : Περιλαμβάνει την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, το Νομό Δωδεκανήσου πλην της περιοχής που καθορίζεται από την υπουργική απόφαση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης Ρόδου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991.

 

Δ2 : Περιλαμβάνει την παραμεθόρια ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου σε απόσταση 20 χλμ. από τα σύνορα, στην οποία εντάσσονται και οι δήμοι ή κοινότητες των οποίων τα διοικητικά όρια τέμνονται από τη ζώνη αυτή, τις Β.Ε.ΠΕ. της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας βορείου Αιγαίου και τα νησιά της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1991.

 

Δ3 : Περιλαμβάνει τους Νομούς της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

– ΠΕΡΙΟΧΗ Γ : Περιλαμβάνει τη ζώνη Λαυρεωτικής του νομού Αττικής, όπως αυτή καθορίστηκε με την 37349/5-11-1991 (ΦΕΚ 950 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, καθώς και τις περιφέρειες, τους νομούς ή τα τμήματα νομών της Επικράτειας που δεν εντάσσονται στις περιοχές Δ, Β και Α.

 

– ΠΕΡΙΟΧΗ Β : Περιλαμβάνει τις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), την Επαρχία Λαγκαδά, το τμήμα δυτικά του ποταμού Αξιού του νομού Θεσσαλονίκης και την επαρχία Τροιζηνίας του νομού Αττικής.

 

– ΠΕΡΙΟΧΗ Α : Περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην των τμημάτων τους που εντάσσονται στις λοιπές περιοχές. »

 

 

Αρθρο 3

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

 

 

 

Στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόμου αυτού, υπάγονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία κατανέμονται σε πέντε (5) κατηγορίες ως κάτωθι:

 

Κατηγορία 1 :

 

α) Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα:

 

-σε μηχανικά μέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

 

-σε τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας.

 

-σε γεωργικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακού τύπου και βιολογικής καλλιέργειας, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταυλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου και αλιευτικών επιχειρήσεων ( υδατοκαλλιέργειες).

 

β) Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα:

 

-σε εξόρυξη, επεξεργασία και εν γένει αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών.

 

-στη μεταποίηση, όπως ορίζεται στη στατιστική ταξινόμηση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

 

-στην παραγωγή βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα καθώς και στην παραγωγή βιομάζας από φυτά.

 

-στην αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού.

 

-στην παραγωγή ή τυποποίηση Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) ή και Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).

 

-στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό θεματικών πάρκων και αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

 

-στην ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες.

 

-σε επιχειρήσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς υγρών καυσίμων, αερίων καυσίμων και υγραερίων σε νησιά.

 

-στη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

-στην ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενώνων ή μετατροπή κτιρίων σε ξενώνες, σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων από Ιερές Μονές καθώς και από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.

 

 

Κατηγορία 2 :

 

Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού για την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, πρώην Β΄τάξης.

 

 

Κατηγορία 3 :

 

Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση κλειστών σταθμών  δημόσιας χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων, χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40)θέσεων καθώς και εστεγασμένων ή ημιεστεγασμένων σταθμών λεωφορείων, φορτηγών και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον τριάντα(30) θέσεων.

 

 

Κατηγορία 4 :

 

γ) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα:

 

– Παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική,  την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα.

 

-Μετεγκατάστασης βυρσοδεψείων από τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και  Χανίων εντός Β.Ε.ΠΕ.

 

-Εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων δύο( 2) αστέρων (πρώην Γ΄τάξης).

 

-Εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων κατώτερης κατηγορίας των δύο(2)  αστέρων, σε κτίρια διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορίας δύο(2) αστέρων.

 

-Εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων με προσθήκη νέων κοινόχρηστων  χώρων, πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων, τουλάχιστον κατηγορίας δύο(2) αστέρων.

 

-Εκσυγχρονισμού τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄τάξης.

 

-Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών  κέντρων, ιαματικών πηγών, μαρινών, γηπέδων γκόλφ, κέντρων θαλασσοθεραπείας, τουρισμού υγείας και προπονητικού-αθλητικού τουρισμού.

 

 

 

δ) Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα:

 

-συνεργαζόμενων εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα για τη δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών κέντρων και διαμετακομιστικών κέντρων.

 

-μεταφορικών ή και εμπορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης, καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων.

 

-για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

-για τη δημιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδομών και συναφούς εξοπλισμού.

 

-για την ανάπτυξη λογισμικού.

 

-για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας.

 

-για τη δημιουργία εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας ή και υψηλής τεχνολογίας, πιστοποιήσεων, δοκιμών ελέγχου και διακριβώσεων.

 

-των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης μέσων μεταφοράς ανθρώπων και  εμπορευμάτων σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες χερσαίες, νησιωτικές και παραλίμνιες περιοχές.

 

 

ε) Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που ασκούν τις δραστηριότητες των προαναφερομένων περιπτώσεων (α) έως (γ) (δηλαδή στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα καθώς και στον τομέα του τουρισμού)

 

Κατηγορία 5 :

 

Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένου πολυετούς(2-5ετών) επιχειρηματικού σχεδίου φορέων των μεταποιητικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων, ελάχιστου συνολικού κόστους 3,000,000  Ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού, ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000  Ευρώ.

 

 

Σημειώνεται ότι στην παραγρ. 3 του Αρθρου αυτού αναφέρεται ότι για την ενίσχυση της επιχορήγησης του Νόμου αυτού, υπάγονται επιχειρηματικές δραστηριότητες, που ασκούνται στην αλλοδαπή, από νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ αριθ. 70/2001), υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν βιβλία των κατηγοριών Β και Γ του ισχύοντος στην Ελλάδα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), για τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

 

α) Επενδυτικά σχέδια σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης, μόνο για ίδρυση παραγωγικών μονάδων.

 

β) Επενδυτικά σχέδια γεωργικών επιχειρήσεων θερμοκηπιακού τύπου, κτηνοτροφικών επιχειρήσεων εσταβλισμένου ή ημιεσταβλισμένου τύπου και αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

 

Σύμφωνα με τη παραγρ. 4 του σχετικού Αρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

 

α) Επενδυτικά σχέδια στους κλάδους της Χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και τον ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα.

 

β) Επενδυτικά σχέδια δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Η απαγόρευση δεν αφορά τις θυγατρικές τους εταιρίες, καθώς και τις εταιρίες των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού.

 

γ) επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας.

 

δ) Επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

 

 

Ενισχυόμενες δαπάνες

 

Στην παραγρ. 5 του Αρθρου αυτού παρουσιάζονται συνολικά οι ενισχυόμενες δαπάνες, οι κυριότερες των οποίων αφορούν :

 

– Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και τις δαπάνες διαμορφώσεως περιβάλλοντος χώρου.

 

– Την αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια για δύο (2) έτη.

 

– Την αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών.

 

– Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση.

 

– Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών συστημάτων δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και των δαπανών εξοπλισμού.

 

– Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλών και προϊόντων, εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Την αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

 

– Την κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθμών κ.λ.π.

 

– Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισμικού και περαιτέρω ανάπτυξής του μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου που αφορά ανάπτυξη λογισμικού.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του νόμου αυτού σύμφωνα με την παραγρ. 6 του Αρθρου αυτού:

 

– Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.

 

– Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου.

 

– Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. ( Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν ενισχύεται η αξία του οικοπέδου.)

 

– Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης.

 

 

Παρεχόμενες ενισχύσεις

 

 

 

      Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού, καθορίζεται το ύψος των παρεχομένων ενισχύσεων, ανά κατηγορία επένδυσης, περιοχή και είδος κινήτρων ως εξής :

 

 

 

α) Επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τα ποσοστά του πίνακα :

 

 

 

Κατηγορία    Περιοχή     Περιοχή    Περιοχή     Περιοχή     Περιοχή     Περιοχή

Επένδυσης         Α              Β                Γ                 Δ1              Δ2              Δ3

 

 

 

Κατηγορία 1      0%            18%          30%             35%         40%             40%

 

Κατηγορία 2      0%            13%          25%             35%         35%             35%

 

Κατηγορία 3     40%           40%          40%             40%         40%             40%

 

Κατηγορία 4     30%           30%          35%             35%         40%             40%

 

Κατηγορία 5     35%           35%          35%             35%         35%             35%

 

 

 

 

 

 

 

¨Η εναλλακτικά :

 

 

 

 

 

 

 

β) Φορολογική απαλλαγή κατά τα ποσοστά του πίνακα :

 

 

 

Κατηγορία      Περιοχή    Περιοχή       Περιοχή       Περιοχή      Περιοχή      Περιοχή

Επένδυσης         Α               Β                Γ                Δ1            Δ2              Δ3

 

 

 

Κατηγορία 1      0%           50%          100%           100%        100%          100%    

 

Κατηγορία 2      0%           50%          100%           100%        100%          100%

 

Κατηγορία 3    100%       100%          100%           100%        100%           100%

 

Κατηγορία 4    100%       100%          100%           100%        100%           100%

 

Κατηγορία 5    100%       100%          100%           100%        100%           100%

 

 

 

Η εναλλακτικά :

 

γ) Επιχορήγηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης κατά τα ποσοστά του πίνακα :

 

 

 

Κατηγορία      Περιοχή     Περιοχή       Περιοχή          Περιοχή      Περιοχή      Περιοχή

Επένδυσης         Α               Β                Γ                   Δ1              Δ2            Δ3

 

Κατηγορία 1     0,0%        18,4%          35,1%           40,0%        45,5%        48,1%

 

Κατηγορία 2     0,0%        18,4%          33,2%           40,0%        45,5%         5%

 

Κατηγορία 3     40,0%       40,0%         40,0%           40,0%        40,0%         40,0%

 

Κατηγορία 4     35,0%       35,0%         40,0%           40,0%        45,5%         48,1%

 

Κατηγορία 5     35,0%       35,0%         35,0%           35,0%        35,0%         35,0%

 

 

 

Αρθρο 5

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων

 

Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού ορίζονται τα ελάχιστα όρια επένδυσης για την υπαγωγή στα κίνητρα του παρόντος νόμου:

 

– Για μεγάλες επιχειρήσεις ποσό 500.000,00 Ευρώ

 

(απασχολούν πάνω από 250 άτομα προσωπικό και ο τζίρος τους είναι μεγαλύτερος από 50.000.000,00  Ευρώ)

 

– Για μεσαίες επιχειρήσεις ποσό 250.000,00 Ευρώ

 

(απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό και ο τζίρος τους είναι μικρότερος από 50.000.000,00  Ευρώ)

 

– Για μικρές επιχειρήσεις ποσό 150.000,00 Ευρώ

 

(απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και ο τζίρος τους είναι μικρότερος από 10.000.000,00  Ευρώ)

 

– Για πολύ μικρές επιχειρήσεις ποσό 100.000,00 Ευρώ

 

(απασχολούν μέχρι δέκα άτομα προσωπικό και ο τζίρος τους είναι μικρότερος από 2.000.000,00  Ευρώ)

 

Επίσης με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού ορίζεται ανώτατο πλαφόν 20.000.000,00 Ευρώ μέχρι του οποίου μπορεί κάθε επιχείρηση να ενισχυθεί για μία πενταετία για την ίδια παραγωγική διαδικασία.

 

Παράλληλα με τις διατάξεις αυτές ορίζεται η ίδια συμμετοχή του επενδυτή σε 25% από 40% των ενισχυόμενων δαπανών.

 

Τέλος με τις διατάξεις της παραγρ. 26 του Αρθρου αυτού ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του αφορολόγητου αποθεματικού, καθώς και η λογιστική του απεικόνιση.

 

 

Ειδικότερα το αφορολόγητο αποθεματικό απαλλαγής:

 

α) Υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό, και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα (υπαγόμενες και μη) ανεξάρτητα από την περιοχή που ασκούνται, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται. Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε για τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού και των διανεμόμενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η φορολογική απαλλαγή πραγματοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.

 

β) Σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη σε αυτήν τη περίοδο ή δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα (10) διαχειριστικές περιόδους.

 

γ) προκειμένου για επενδύσεις, που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της μίας διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου, για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται μέσα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της.

 

δ) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής εμφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης,

 

ε) Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο επενδύσεων κ.λ.π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παραγρ. 3 του Αρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.Δ. 186/92)

 

 

Αρθρο 6

Κριτήρια υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεω

Η υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια :

α. Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα.

 

β. Κριτήρια οικονομοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και βιωσιμότητας της επένδυσης.

 

γ. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού νόμου.

 

δ. Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας.

 

Αρθρο 7

Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων

 

 

 

Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού καθιερώνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στον παρόντα νόμο καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Επίσης ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή και εξέταση των υποβαλλομένων αιτήσεων καθώς και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

 

Στην παραγρ. 19 προβλέπεται ο έλεγχος των στοιχείων της αξίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, για την διαπίστωση με οποιονδήποτε τρόπο υπερτιμολογήσεων, οπότε ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση.

 

Στην παραγρ. 20 προβλέπεται ο έλεγχος για το αφορολόγητο αποθεματικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν αίτησης της επιχείρησης με την οποία θα ζητείται έλεγχος της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης μετά την ολοκλήρωσή της. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μαζί με κατάσταση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και τα στοιχεία των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν.

 

Στην παραγρ.21 προβλέπεται σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδύσεων.

 

Συγκεκριμένα προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των επενδύσεων, εγκατεστημένο στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

Αρθρο 8

Καταβολή των ενισχύσεων

 

 

1.Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης γίνεται σε δύο (2) δόσεις ως εξής:

 

α. Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου του Αρθρου 7.

 

β. Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο επίσης όργανο ελέγχου του άρθρ. 7.

 

γ. Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν υπερβαίνει το 30% της προβλεπόμενης επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στη Ελλάδα.

 

Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

 

2. Η καταβολή επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

 

3. Η επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης καταβάλλεται ανά εξάμηνο, μετά από την αίτηση του επενδυτή και το σχετικό έλεγχο και πιστοποίηση περί της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

 

4. Δικαιολογητικά καταβολής των ενισχύσεων:

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης και της επιδότησης, ορίζονται, για μεν την χρηματοδοτική μίσθωση και την επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για δε τα επιχειρησιακά σχέδια με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

5. Απαγόρευση εκχώρησης εξαιρέσεις.

 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

 

Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε Τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.

 

6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.

 

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, άλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Αρθρο 10.

 

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του Αρθρου 106 του Κ.Φ.Ε. ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.

 

Σε περίπτωση που κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση δεκαετίας, τότε υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα.

 

Αρθρο 9

Ειδικά καθεστώτα

 

1. Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού, προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, με τα οποία είναι δυνατόν να θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης περιφερειών της επικράτειας, ιδιαίτερα των νησιωτικών και ορεινών περιοχών ή τμημάτων τους ή ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων ή επενδύσεων του Αρθρου 3, ιδιάζουσας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, εφόσον έχει προηγηθεί ειδική μελέτη σκοπιμότητας.

 

Περίληψη του περιεχομένου του Π.Δ. δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και δύο (2) οικονομικές εφημερίδες με πανελλήνια κυκλοφορία

 

Επίσης περίληψη αποστέλλεται στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε. για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ε.Κ.

 

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών:

 

-Οικονομίας και Οικονομικών

-Ανάπτυξης

-Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας

 

καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την εξέταση και την υπαγωγή στις ενισχύσεις επιχειρηματικών σχεδίων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, μεταποιητικών

 

ή μεταλλευτικών επιχειρήσεων (μόνο υφισταμένων φορέων) που απασχολούν τουλάχιστον 100 άτομα και ευρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή κατάσταση.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών:

 

-Οικονομίας και Οικονομικών

-Ανάπτυξης καθώς και των κατά περίπτωση

-συναρμόδιων Υπουργών

 

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου επενδύσεις ύψους πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) ευρώ, με σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση, με τη δημιουργία τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεων μόνιμης απασχόλησης, εκ των οποίων ένας αριθμός, σε δορυφορικές επιχειρήσεις.

 

Αρθρο 10

Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων Συνέπειες μη τήρησης – Κυρώσεις

 

1. Α Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και μέχρι την παρέλευση πενταετίας, οφείλουν :

 

α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής

 

β) Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

γ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός λόγω ανωτέρας βίας.

 

δ) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός λόγω ανωτέρας βίας.

 

ε) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός αντικατάστασης από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας.

 

Β. Επί πλέον, δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμοδίου οργάνου υπαγωγής στην επένδυση

 

α) Να μεταβάλλουν την εταιρική τους σύνθεση, εκτός των μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής και των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο.

 

β) Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης, εκτός έγκρισης μεταφοράς της ευθύνης στον εκμισθωτή, περί της τήρησης των όρων υπαγωγής.

 

γ) Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, για τη δημιουργούμενη απασχόληση, οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων θέσεων, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη δημιουργία τους.

 

2. Α. Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση, παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής, πριν από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας :

 

α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση, εάν παύσει η λειτουργία της επιχείρησης.

 

β) Δύναται, να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή να επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις :

 

– μη τήρησης των ορίων υπαγωγής

– διακοπής της παραγωγικής δραστηριότητας της επένδυσης

– μεταβολής της εταιρικής σύνθεσης

– εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της επένδυσης

 

Β. Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση, παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής, μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός της πενταετίας, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

 

Γ. Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση, παραβεί τις υποχρεώσεις, περί απόκτησης της κυριότητας του εξοπλισμού με τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιστρέφεται στο σύνολο της, η αναλογούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα ενίσχυση.

 

Δ. Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση, μειώσει τον αριθμό των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί στη θέση εργασίας που καταργήθηκε.

 

Ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης, ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης ή σε υπαγωγή με όρους διαφορετικούς, τότε:

 

α) Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης.

 

β) Εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης, εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.

 

 

Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής & καταβολή των οφειλομένων φόρων

Α. Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία :

 

α) πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια.

 

β) γίνεται η διανομή ή η ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.

 

γ) Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρεία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρείας.

 

Β. Επίσης, το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίσθηκε φορολογείται:

 

α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου.

β) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας.

γ) Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεματικού από εταίρο.

δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου.

ε) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού, μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

 

Γ. Το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού, φορολογείται για κάθε οικονομικό έτος, σε περίπτωση:

 

α) μη ολοκλήρωση της επένδυσης

 

β) μη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση εντός της πενταετούς προθεσμίας.

 

 

 

Αρθρο 11

Επιτροπή απλοποίησης διαδικασιών ιδιωτικών επενδύσεων.

 

 

Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού προβλέπεται η σύσταση ειδικής επιτροπής με στόχο την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες, υπηρεσιών και φορέων, σχετικών με κάθε μορφής επενδυτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την υπαγωγή τους σε ενιαίο φορέα διαχείρισης και ελέγχου

 

 

 

Αρθρο 12

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Με τις διατάξεις του Αρθρου αυτού καθορίζονται οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις, ισχύος των κανονιστικών αποφάσεων και μέχρι της έκδοσης των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων.

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 11, καθώς και το Αρθρο 14 του Ν.2601/1998, εκτός των διατάξεων της παραγράφου 35 του Αρθρου 6 και της παραγράφου 4 του Αρθρου 14.

 

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται μεταβατική διάταξη για το αφορολόγητο αποθεματικό του Αρθρου 2 του Ν.3220/2004, με συνέπεια να φέρεται ότι έχει έμμεσα καταργηθεί το αφορολόγητο αποθεματικό, επειδή ο Ν.3220/2004 παραπέμπει σε επενδύσεις του Αρθρου 3 του Ν. 2601/98.

 

Ειδικά για τις επενδύσεις του Ν. 2601/1998 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και δεν έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσουν πέραν της μίας διαχειριστικής χρήσης, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αρθρου 5 του Ν.2601/1998 για τις αφορολόγητες εκπτώσεις, επίσης οι διατάξεις του Αρθρου 6 παράγραφος 27, του Αρθρου 8 παράγραφος 24 του Ν.2601/1998, καθώς και του Αρθρου 21 παραγρ.5 του Ν.3259/2004 για την εφαρμογή των αφορολόγητων εκπτώσεων μέχρι την ολοκλήρωση των επενδύσεων, εντός της προβλεπόμενης πενταετίας.

 

 

Τέλος συνημμένα σας κοινοποιούμε :

 

1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.

 

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (3299/2004) ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ (2601/1998)

 

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3299 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 261/23-12-2004

 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ.

 

Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

 

28/3/2006

Απόστολος Κατσιδονιώτης