(Π.Κ.Υ.Ε. 58 / 20-12-2010)
ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜ. & ΒΙΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΣΕ Προσωπικού γραφείου βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων (ΣΣΕ από 6/12/2010 Π.Κ. 58/20-12-2010)
Δευτέρα, Δεκεμβρίου 06, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2010 – 2011».

Στην Αθήνα σήμερα, 6 Δεκεμβρίου 2010 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Μεταξίο Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος,
2. Διονύσιος Νικολάου, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ – συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών,
3. Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος,
όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, παρουσία της Μεσολαβητού Βασιλείας Γιάνναρου, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγεται το προσωπικό γραφείων (γραμματείς υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες), που απασχολείται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Αυξήσεις μισθών

1.- Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31η -12-2009 με βάση την ΣΣΕ «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2008 – 2009» (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 140/29.10.2008) αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010. Πα τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
2.- Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου και των επιδομάτων γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

Άρθρο 3

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο 2 Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2010 – 2011 – 2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16.7.2010).
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 4

Επίδομα άδειας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το όρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 5

Διατήρηση προϊσχυσούν ρυθμίσεων
1. Οι διατάξεις της από 7/10/2008 ΣΣΕ «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2008 – 2009» (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 140/29.10.2008} και των ομοίων αυτής προηγουμένων ΣΣΕ, ΔΑ, διμερών συμφωνιών ή επιχειρησιακών συνηθειών για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, που δεν είναι αντίθετες με αυτήν ή δεν έχουν ρητό τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές, που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, συλλογικές συμβάσεις, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6

Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31/12/2011.