ΘΕΜΑ: Γραφεία Υποδοχής Πολιτών (Γ.Υ.Π.)Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, στον οποίο στοχεύει κατά προτεραιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περιλαμβάνει ιδίως τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση του πολίτη στην επικοινωνία του και στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η δυσχέρεια των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση για την ανεύρεση των αρμόδιων υπηρεσιών στο χώρο μιας δημόσιας υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας που μπορεί να παρουσιάζει το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, αποτελούν πολύ συχνά πηγές ταλαιπωρίας για τους πολίτες.

Στην αντιμετώπιση των δυσχερειών αυτών θα συμβάλει σημαντικά η οργάνωση και συστηματοποίηση της παροχής της πληροφόρησης και της καθοδήγησης των πολιτών για τον εντοπισμό της αρμόδιας κάθε φορά για το θέμα τους υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η αποτελεσματική λειτουργία στο χώρο των δημόσιων υπηρεσιών Γραφείου Υποδοχής Πολιτών, ανεξάρτητα από το αν τούτο προβλέπεται, ρητώς ή εμμέσως, από τις κείμενες διατάξεις και, ιδίως, από τους οργανισμούς των υπηρεσιών.

Κυριότερη αρμοδιότητα του Γραφείου Υποδοχής Πολιτών είναι η καθοδήγηση του πολίτη στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της οικείας υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της υπόθεσής του, καθώς και η παροχή κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.

Υπουργεία και λοιποί φορείς των οποίων ο υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες σε περισσότερα κτίρια, να εκτιμήσουν την ανάγκη σύστασης Γραφείου Υποδοχής Πολιτών σε περισσότερες υπηρεσίες τους, ανάλογα με τον όγκο προσέλευσης των πολιτών σ΄ αυτές.

Το Γραφείο Υποδοχής Πολιτών πρέπει να βρίσκεται σε χώρο της οικείας υπηρεσίας, σε εμφανές σημείο του κτιρίου, προσβάσιμο και στους πολίτες με αναπηρία και να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.

Διευκρινίζεται ότι η παροχή πληροφόρησης και καθοδήγησης στους πολίτες από το εν λόγω Γραφείο, καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά το καθορισμένο ωράριο εισόδου του κοινού στις λοιπές υπηρεσίες τους.

Επίσης, τα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών πρέπει να στελεχωθούν επαρκώς, από προσωπικό το οποίο θα είναι σε θέση να παραπέμπει τους πολίτες στις αρμόδιες υπηρεσίες του ίδιου φορέα και να μπορεί, παράλληλα, να παρέχει πληροφόρηση για όλο το εύρος των λειτουργιών της οικείας υπηρεσίας.
Είναι αυτονόητο ότι ο σκοπός λειτουργίας αυτών των Γραφείων θα επιτευχθεί με την κατάλληλη στελέχωσή τους, τόσο από άποψη απαιτούμενου αριθμού υπαλλήλων, ανάλογα με τον αριθμό πολιτών που δέχεται η οικεία υπηρεσία, όσο και από άποψη ποιότητας των υπαλλήλων ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούν πρόθυμα, να πληροφορούν και καθοδηγούν τους πολίτες για τα θέματά τους.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να προσεχθεί ιδιαίτερα το θέμα της στελέχωσης αυτών των Γραφείων γιατί αυτά θα είναι που θα δίνουν στον πολίτη την πρώτη καλή ή κακή εικόνα λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών.

Διευκρινίζεται ότι το Γραφείο Υποδοχής Πολιτών δεν προϋποθέτει, σε καμιά περίπτωση, σύσταση νέας οργανικής μονάδας στην οικεία υπηρεσία, δεδομένου ότι αποτελεί διοικητικό μέτρο για τη διευκόλυνση των πολιτών από τις υπηρεσίες.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εφαρμογή του μέτρου αυτού και, πάντως ,το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2006, ενημερώνοντας σχετικά την υπηρεσία μας.

Επίσης, τα Υπουργεία, παρακαλούνται ως την 31η Ιουλίου 2006 να φροντίσουν για τη δημιουργία Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών στα κυριότερα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν, καθώς και σε μεγάλα παραρτήματά τους, με κριτήριο επιλογής τους την αυξημένη προσέλευση πολιτών και τη συναλλαγή που παρουσιάζουν (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.).

Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλείται, για την εφαρμογή του μέτρου αυτού ως την 31η Αυγούστου 2006 τόσο στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όσο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού με πληθυσμό 20.000 κατοίκων και άνω. Αλλά βεβαίως και δήμοι με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων έχουν την ευχέρεια να οργανώσουν Γραφείο Υποδοχής Πολιτών, εφόσον κρίνουν ότι αυτό θα εξυπηρετήσει πληρέστερα τις ανάγκες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών της περιοχής τους.

Τέλος, οι υπηρεσίες εκείνες στις οποίες ήδη λειτουργούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τέτοια Γραφεία ή κέντρα υποχρεούνται ν’ αποστείλουν σχετική απάντηση με την απαιτούμενη τεκμηρίωση στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.