Υ2/27-06-2023
Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων

Αριθμ. Υ2/2023

(ΦΕΚ Β’ 4162/27-06-2023)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 16 και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
β) του π.δ. 76/2023 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 129),
γ) της υπό στοιχεία Υ33/9.9.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4198).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η σειρά τάξης των Υπουργείων καθορίζεται ως εξής:
1. Υπουργείο Οικονομικών,
2. Υπουργείο Εξωτερικών,
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
4. Υπουργείο Εσωτερικών,
5. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,
6. Υπουργείο Υγείας,
7. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
8. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
9. Υπουργείο Ανάπτυξης,
10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
11. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
12. Υπουργείο Δικαιοσύνης,
13. Υπουργείο Πολιτισμού,
14. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,
15. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,
16. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
17. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
18. Υπουργείο Τουρισμού,
19. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
20. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 2

Η υπό στοιχεία Υ33/9-9-2021 (Β’ 4198) απόφασή μας καταργείται.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2023

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ