Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/94907/1249/2023

2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/18394/317/20.02.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 1095).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

6. Τον ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 234) και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).

7. Το άρθρο 17 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

8. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

9. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.“ και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

13. Το π.δ. 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές» (Α’ 187).

14. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

15. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

16. Την υπό στοιχεία C(2017) 8472 final/6.12.2017 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10162 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής υπό στοιχεία C(2018) 8855 final/12.12.2018.

17. Την υπ’ αρ. 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.09.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων”» (Β’ 2142),

18. Την υπό στοιχεία 37076/21.04.2023 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”».

19. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων””» (Β’ 5968),

20. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ Β’2573)» (Β’ 2857).

21. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

22. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

23. Την υπ’ αρ. 174/2021 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία “HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “HENGAS A.E.” για τον Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 840) και την υπ’ αρ. 175/2021 απόφαση της Ρυθμιστικής) Ενέργειας «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία “HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “HENGAS A.E.” για τον Δήμο Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 824).

24. Την υπ’ αρ. 423/2021 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία “ΗΕLLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “HENGAS Α.Ε.”» (Β’ 4678) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 614/2021 όμοια απόφαση (Β’ 4822).

25. Τον ν. 2364/1995 «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 252).

26. Την υπό στοιχεία Δ3/Α’/οικ.6598/20.03.2012 (Β’ 976) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar».

27. Την υπ’ αρ. οικ.: 189533/2011 υπουργική απόφαση Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού (Β’ 2654).

28. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (Β’ 2367) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

29. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 (Β’ 4003) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».

30. Την υπ’ αρ. 589/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Β’ 487/2017) σχετικά με την Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011.

31. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

32. Την υπό στοιχεία εισερχ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/13588/ 232/08.02.2023 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

33. Την υπό στοιχεία εισερχ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/16409/ 281/15.02.2023 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

34. Την υπ’ αρ. 253/18.01.2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΧΙ46ΜΤΛΡΚ4Τ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο» με κωδικό ΟΠΣ 5201454 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

35. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/18394/317/ 20.02.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Β’ 1095),

36. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/81721/1109/ 31.07.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/18394/317/20.02.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 1095) (Β’ 4878).

37. Το υπό στοιχεία εισερχ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/76252/1049/ 14.07.2023 αίτημα της εταιρείας HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. HENGAS A.E.) για περαιτέρω παράταση των καταληκτικών προθεσμιών υποβολής αιτήσεων στη δράση.

38. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης ρύθμισης της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών της υπό στοιχείο 35 Προκήρυξης για τη διευκόλυνση των αιτούντων.

39. Την υπό στοιχεία εισερχ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/94510/1241/ 15.09.2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

40. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προβλέπεται στο πλαίσιο της απόφασης του σημείου 34 του σκεπτικού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 18394/317/20.02.2023 (στοιχείο 35 ανωτέρω) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/81721/1109/31.07.2023 (στοιχείο 36 ανωτέρω) απόφαση, σχετικά με την Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 31.10.2023, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης.»

Β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης, βάσει του άρθρου 8, παρ. 6, δύναται να υποβληθούν στον φορέα πιστοποίησης, το αργότερο έως την 30.11.2023».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/18394/317/20.02.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1095), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/81721/1109/31.07.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4878).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Υπουργός ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ