ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ. 0544/Μ.7507/ΑΣ 8157/2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 0544/Μ.7507/ΑΣ 8157 ΦΕΚ Α 137/11.7.2022

Έγκριση της δι’ ανταλλαγής επιστολών συμφωνίας για την παράταση της ισχύος της ΕλληνοΑιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των ελληνικών συμφερόντων, που υπογράφηκε στο Κάιρο, στις 26 Σεπτεμβρίου 1966, και κυρώθηκε με τον α.ν. 22/1967 (Α’ 98), και ιδίως του άρθρου 7 αυτού.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 3β των Συμφωνημένων Πρακτικών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο για ορισμένα εκκρεμή οικονομικά θέματα, που υπογράφηκαν στην Αθήνα, στις 23 Μαΐου 1986 και κυρώθηκαν με τον ν. 1704/1987 (Α’ 87).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κάιρο και του Υπουργείου Διεθνούς Συνεργασίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αναφορικά με την παράταση της ισχύος της ως άνω Συμφωνίας του 1966 για ένα ακόμη έτος.

5. Την υπ’ αρ. 36344/24.6.2022 εισήγηση της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

6. Το γεγονός ότι εκ της παράτασης ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Το περιεχόμενο των ανταλλαγεισών επιστολών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό της την παράταση, συμφωνηθείσα δι’ ανταλλαγής επιστολών της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Κάιρο και του Υπουργείου Διεθνούς Συνεργασίας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας για την αποζημίωση των Ελληνικών συμφερόντων της 26ης Σεπτεμβρίου 1966 κατά ένα έτος, ήτοι από 10 Ιουλίου 2021 έως 9 Ιουλίου 2022. Το πρωτότυπο κείμενο των επιστολών στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Εξωτερικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΔΕΝΔΙΑΣ