Υπ. Απόφαση Φ.0544/M.7456/ΑΣ 43583/2023

Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και ο Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της, που υπογράφηκαν στο Κισινάου,στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 και κυρώθηκαν με τον ν. 4966/2022 (Α’ 166), τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωναμε το άρθρο 28 παρ. 3 της Συμφωνίας.

Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2023

Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ