Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξάδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κλπ για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007.Θέμα: Καθορισμός της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξάδων των διοριζομένων αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κλπ για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1- Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 131 του ΠΔ/τος 95/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116Α/5.6.2007).

β) Των άρθρων 3 περ. γ’ και 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ247Α/27.11.95).

2. Την αριθ. 2/21858/0022/11.4.2001 κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας – Οικονομικών και Μεταφορών – Επικοινωνιών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα ανέλθει στο ποσό περίπου των τριάντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (35.600.000,00 ευρώ) περίπου και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣΑΔΑ (Φορέας 07/130 και ΚΑΕ 5262).

4. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ, 1432Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

Αποφασίζουμε

¶ρθρο 1

Στους διοριζόμενους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών και διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, καταβάλλεται αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Για τον καθάρισμα του χρόνου, για τον οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής κ.λπ. του άρθρου αυτού, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερών που είναι απαραίτητες:

α) Για τη μετάβαση και Επιστροφή τους μέσω της συντομότερης οδού και β) Για την Εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Αρθρο 2

Στους αναφερόμενους στο προηγούμενο άρθρο, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, ως εξής:

α.- Στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, ποσό εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155,00 ευρώ) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο.

β.- Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής ποσό εκατόν τριάντα πέντε ευρύ (135,00 ευρώ) για κάθε ημέρα και για επτά (7) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Οι αντιπρόσωποι της Εικαστικής αρχής που θα ασκήσουν τα καθήκοντα τους στις εκλογικές περιφέρειες Α’ και Β’ Αθηνών, Νομού Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιά, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης το ανώτατο όριο ημερών για το οποίο καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.

Οι ημέρες αυτές ορίζονται σε εννέα (9) για δικαστικούς αντιπροσώπους, που 9α ασκήσουν τα καθήκοντα τους στα νησιωτικά συμπλέγματα των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ρόδου και Κω), καθώς και των νησιών Ικαρίας του νομού Σάμου, Κυθήρων και Αντικυθήρων του νομού Αττικής, Γαύδου του νομού Χανίων, Σαμοθράκης του νομού Έβρου, Θάσου του νομού Καβάλας, Ψαρρών και Οινουσών του νομού Χίου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου του νομού Λέσβου, Βορείων Σποράδων και των νησιών άγονων γραμμών του Ιονίου Πελάγους, για λόγους συγκοινωνιακών δυσχερειών. Ειδικότερα για τα νησιά ρόδου και Κω θα ισχύσει το ανώτατο όριο των επτά (7) ημερών.

Για τους αναπληρωτές αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής θα καταβάλλεται, η ίδια ημερήσια αποζημίωση αλλά σε κάθε περίπτωση για μια ημέρα λιγότερη,

γ.- Στους δημοσίους, δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, ποσό πενήντα ευρώ (50,00 ευρώ) για κάθε ημέρα και για δύο (2) ημέρες κατ’ ανώτατο όρια.

Αρθρο 3

1. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής, που ασκούν τα καθήκοντα τους εκτός του νόμου όπου υπηρετούν. εκτός από τους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης από την έδρα τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο καθένας διορίζεται και από εκεί στο αρμόδιο ή στο πλησιέστερο πρωτοδικείο για την παράδοση του σάκου με τα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα έξοδα επιστροφής σης έδρες τους. επί πλέον δε και ημερήσια αποζημίωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2.

2. Τα οδοιπορικά έξοδα και ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλεται η ημερήσια αποζημίωση, καθορίζονται κατ’ αποκοπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, με απόφαση που εκδίδεται ως εξής:

α) Για τους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Εφετών.

β) Για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.

γ) Πα τους αναπληρωτές των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, σε περίπτωση χρησιμοποίησης τους:

αα) Από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών, για την απόσταση από την έδρα του αντιπροσώπου μέχρι την έδρα του εφόρου και αντίστροφα και

ββ) Από τους Εφόρους, για την απόσταση από την έδρα των Εφόρων μέχρι το εκλογικό τμήμα στο οποίο τοποθετήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή αν δεν εκδοθεί από τους Εφόρους η σχετική απόφαση δύνανται οι εισαγγελείς Πρωτοδικών να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση καθορισμού οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης.

δ) Για τους διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, από τον αρμόδιο Νομάρχη.

Αρθρο 4

1. Για τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται:

α) Προκειμένου για μετακίνηση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ποσό 0,12 ευρώ κατά χιλιόμετρο.

β) Προκειμένου για μετακίνηση με σιδηρόδρομο και λεωφορείο, το αντίτιμο του εισιτηρίου μειωμένο με την έκπτωση που Θα καθοριστεί.

γ) Προκειμένου για Ε/Γ ακτοπλοϊκά πλοία όλης της χώρας, το αντίτιμο του εισιτηρίου επί του ισχύοντος ναυτολογίου επιβατών, μειωμένο με την έκπτωση που θα καθορισθεί.

2. Σε περίπτωση που μέρος της διαδρομής ή και ολόκληρη η διαδρομή δεν εξυπηρετείται με τα παραπάνω συγκοινωνιακά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο και το ποσό που θα καθοριστεί από τις αρχές του άρθρου 3, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αντιτίμου εισιτηρίου ή ναύλου που συνήθως καταβάλλεται για το φθηνότερο χρησιμοποιούμενο μέσο της διαδρομής αυτής, σε συσχετισμό και με τις τοπικές κατά περίπτωση συνθήκες και ιδιαιτερότητες, τις οποίες λαμβάνουν υπόψη κατά τον καθορισμό του ποσού κάλυψης της διαδρομής αυτής οι κατά το άρθρο 3 παρ. 2 αρμόδιες αρχές.

Η χρησιμοποίηση αεροπλάνου δεν αποκλείεται όπου αυτό επιβάλλεται κατά την εκτίμηση των αρχών του άρθρου 3 και καταβάλλεται ποσό οδοιπορικών εξόδων ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου του αεροπλάνου.

Αρθρο 5

1. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής καταβάλλεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μετά την διενέργεια της ψηφοφορίας, με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

α) Προκειμένου για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους εφόρους αυτών:

αα) Toυ πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού και

αβ) πιστοποίησης της εφορευτικής επιτροπής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επικυρωμένου αντιγράφου της απόθεσης παράδοσης του εκλογικού σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

β) Προκείμενου για τους αναπληρωτές δικαστικών αντιπροσώπων:

βα) Του πρωτοτύπου εγγράφου τον διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού και

ββ) βεβαίωσης του οικείου εφόρου των δραστικών αντιπροσώπων, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες είχαν τεθεί στη διάθεση του εφόρου.

γ) Προκείμενου για γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής, ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής, με την οποία βεβαιώνεται η πρόσληψη τους και η εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα η πληρωμή αυτών γίνεται από την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος τους ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης από τη ΔΟΥ κατοικίας τους.

δ) Προκειμένου για διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, αντίγραφο της απόφασης του νομάρχη γιο το διορισμό τους και βεβαίωση της εφορευτικής επιτροπής ή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στα παραπάνω δικαιολογητικά επισυνάπτεται και κατάσταση πληρωμής σε δύο αντίτυπα.

2. Η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής, καθώς και τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στο άρθρο 4, προκαταβάλλονται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της δικαστικής αρχής, που διατάσσει την πληρωμή ή από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας ή της διαμονής του διοριζόμενου ως αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή ως αναπληρωτή αυτού ή ως διερμηνέα, με την κατάθεση από τους δικαιούχους των εξής δικαιολογητικών:

α) Του πρωτοτύπου εγγράφου του διορισμού τους, κρατώντας οι ίδιοι ακριβές φωτοαντίγραφο αυτόν,

β) Αντιγράφου της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3

γ) Εξοφλητικής απόδειξης στην οποία πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμα, η ιδιότητα και π κατοικία του δικαιούχου.

Στην απόφαση της δικαστικής αρχής που διατάσσει την πληρωμή μνημονεύεται η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που θα ενεργήσει την-πληρωμή.

Αρθρο 6

Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που καταβλήθηκε για οδοιπορικά έξοδα ή για ημερήσια αποζημίωση ή και για τα δύο είναι μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται με τα φθηνότερα μέσα συγκοινωνίας για τη διαδρομή που διανύθηκε ή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με απόφασή μας Πατάσσεται η βεβαίωση του επί πλέον χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε ως δημόσιου εσόδου, σε βάρος αυτού που έλαβε το επί πλέον ποσό.

Αρθρο7

1. Οι έφοροι, οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που Θα προεισπράξουν την αποζημίωση κα» τα οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4, πλην όμως δεν θα εκτελέσουν τα καθήκοντα τους λόγω ασθενείας τους ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, υποχρεούνται, εκτός από τη σχετική δήλωση που θα κάνουν στον αρμόδιο έφορο ή Εισαγγελέα των Εφετών, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Εκλογών), τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απαλλαγή τους από την υποχρέωση επιστροφής του ποσού αυτού ως αχρεωστήτως Εισπραχθέντος:

α) Πα την περίπτωση της μετάβασης και μη εκτέλεσης των καθηκόντων τους στα εκλογικά τμήματα στα οποία διορίστηκαν:

αα) τις αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων κλπ. μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους και

αβ) τριπλότυπο κατάθεσης του υπόλοιπου ποσού μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί για αποζημίωση δύο (2) ημερών και του παραπάνω αντιτίμου των εισιτηρίων.

β) Για την περίπτωση μετάβασης στα εκλογικά τμήματα που διορίστηκαν, πλην όμως λόγω ασθενείας τους δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους:

βα) Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για το είδος της ασθένειας και τις απαιτούμενες ημέρες θεραπείας.

ββ) Απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων μετάβασης από την έδρα τους στο «Λογικό τμήμα στο οποίο διορίστηκαν και επιστροφής από αυτό στην έδρα τους και

βγ) Τριπλότυπο κατάθεσης του ποσού που απομένει μετά την αφαίρεση των οδοιπορικών εξόδων και της αποζημίωσης του άρθρου 3 τόσων ημερών όσες οι ημέρες της ασθενείας τους.

2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κ.λπ. που θα προεισπράξουν την αποζημίωση και τα οδοιπορικά εξάδα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 της απόφασης αυτής και δεν θα μεταβούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό που εισέπραξαν στην αρμοδία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Εκλογών) το τριπλότυπο είσπραξης με αναφορά τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

Επίσης όμοια αναφορά υποχρεούνται να υποβάλουν στον Εισαγγελέα που εξέδωσε τη δικαστική αποζημίωση στην οποία θα αναφέρεται και ο αύξων αριθμός αυτής.

Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θα καταλογίζεται σε βάρος τους το ποσόεντόκως,

3. Οι έφοροι των δικαστικών αντιπροσώπων υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την επομένη των εκλογών εγγράφως:

α) Προκειμένου για τους δικαστικούς αντιπροσώπους, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, που δεν μετέβησαν στα εκλογικά τμήματα, στα οποία διορίστηκαν, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα τους και τη διεύθυνση της κατοικίας τους,

β) Προκειμένου για τους αναπληρωματικούς δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν χρησιμοποιήθηκαν, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα τους, την ημέρα και ώρα που εμφανίστηκαν & αυτούς και το λόγο της μη χρησιμοποίησης τους,

Αρθρο 8

Οι πληρωμές των διοριζομένων εφόρων, των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των γραμματέων εφορευτικών επιτροπών κλπ., θα γίνουν με τη διαδικασία των εντολών πληρωμής και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.