Υ.711ΓΕΝ/57400/12-10-2022
Τρόπος καταβολής και απόδειξης είσπραξης του αντιτίμου των προξενικών υπηρεσιών

Αριθμ. Υ.711ΓΕΝ/57400/2022

(ΦΕΚ Β’ 5663/07-11-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 243),
β) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805),
στ) της υπό στοιχεία 711ΓΕΝ/37662/18.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών (Β’ 4999).

2) Την υπό στοιχεία Α.Π. 57250 από 11/10/2022 εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της ΣΤ’Β’ Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

3) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 124.900,00 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (φορέας 1009-401 και ΑΛΕ-2420913001) και θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών πιστώσεις με βάση την υπό στοιχεία ΜΕ.2/08 5/2420989001/401.8593/26.10.2022 ισόποση απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη η επιβάρυνση σε ετήσια βάση ανέρχεται στο ποσό των 749.200,00 ευρώ, εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μ.Π.Δ.Σ.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Ορίζουμε ως τρόπους καταβολής του αντιτίμου των προξενικών υπηρεσιών τους κάτωθι:
α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εκάστοτε διπλωματικής ή προξενικής Αρχής.
β) Τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή.
γ) Χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
δ) Χρήση μετρητών.
ε) Μέσω παροχών ηλεκτρονικής πληρωμής.

2. Εκτός των άλλων τρόπων απόδειξης που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2949/2001, η είσπραξη των προξενικών τελών αποδεικνύεται και με ηλεκτρονικό παραστατικό που εκδίδουν οι διπλωματικές ή προξενικές αρχές.

Άρθρο 2

1. Η πρόβλεψη δυνατότητας χρήσης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας είναι υποχρεωτική για όλες τις διπλωματικές και προξενικές Αρχές, εκτός από εκείνες στις οποίες ο Προϊστάμενος κρίνει ότι οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα της χώρας υποδοχής.
Από τους λοιπούς τρόπους καταβολής της παρ. 1 του άρθρου 1, ο Προϊστάμενος της οικείας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής επιλέγει με βάση τις τοπικές συνθήκες, οιουσδήποτε ή και το σύνολο αυτών.

2. Στην περίπτωση που οι επιλεγέντες τρόποι πληρωμής συνεπάγονται δημοσιονομικό κόστος, ακολουθείται η προβλεπόμενη κατά τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και του π.δ. 80/2016 διαδικασία έγκρισης δαπάνης.

Άρθρο 3

Η παρούσα αντικαθιστά, από τη δημοσίευσή της, την υπό στοιχεία 711ΓΕΝ/37662/18.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών «Τρόπος καταβολής του αντιτίμου των προξενικών υπηρεσιών» (Β’ 4999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ