(Δ.Α. 2 / 2011 – Π.Κ. 1 / 21-2-2011) 
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΣΕ Εργαζόμενοι σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις (ΔΑ 2/2011 Π.Κ. 1/21-2-2011)
Τετάρτη, Ιανουαρίου 19, 2011, 12:00 ΠΜ
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 59

Προς:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Η ΕΝΩΣΙΣ», Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα
2. Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, Καρόλου 28, Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2011 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις»

Στην Αθήνα σήμερα την 19 Ιανουαρίου 2011 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ,

– που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως την 5.1.2011 για την υπόθεση της συλλογικής σύμβασης εργασίας σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις σε συνέχεια της από 23.12.2010 και αριθμ. πρωτ. 065 αίτησης Διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Η ΕΝΩΣΙΣ»,
– συλλογικής ρύθμισης η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 19.11.2010 και αριθμ. πρωτ. 131 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Η ΕΝΩΣΙΣ»,
– αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 10.11.2011 κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, στην Διαιτητική Απόφαση 2/2011 με τις εξής ρυθμίσεις:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα διαιτητική απόφαση ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας:
1.1 των εργαζομένων σε χοιροτροφεία, σε αμιγείς χοιροτροφικές επιχειρήσεις ή σε χοιροτροφεία εντός των οποίων λειτουργεί και τμήμα πτηνοτροφίας ή εκκολαπτηρίου και εμπορίας πουλερικών και
1.2. των εργαζομένων ως σπερματοχύτες, σπερματολήπτες και υπεύθυνοι μονάδων σε χοιροτροφεία, σε αμιγείς χοιροτροφικές επιχειρήσεις ή σε χοιροτροφεία εντός των οποίων λειτουργεί και τμήμα πτηνοτροφίας ή εκκολαπτηρίου και εμπορίας πουλερικών.

Άρθρο 2

Βασικοί Μισθοί και Ημερομίσθια
2.1 Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας όπως είχαν διαμορφωθεί στις 21/12/2009 με την από 44/2008 ΔΑ (Πράξη Κατάθ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 27/24-10-2008) εξακολουθούν να ισχύουν από 30/6/2011.
2.2. Τα ανωτέρω κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2011 αυξάνονται από 1/7/2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
2.3 Τα ανωτέρω κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/6/2012 αυξάνονται από 1/7/2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
2.4 Για τους σκοπούς εφαρμογής των ανωτέρω αυξήσεων από 1/7/2011 και 1/7/2012 ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
2.5 Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανωτέρω αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

Άρθρο 3

Εφαρμογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2010, 2011, 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16.7.2010) συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής.

Άρθρο 4

Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
Οι όροι της ΔΑ 44/2008 καθώς και των προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν και καταλαμβάνουν όλους τους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 5

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
6.1 Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
6.2 Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές εν γένει σε είδος ή σε χρήμα ανώτερες από αυτές που προβλέπονται από την παρούσα ρύθμιση, δεν μειώνονται.
6.3 Όποια παροχή σε χρήμα ή σε είδος χορηγείται οικειοθελώς ή κατά έθιμο, εξακολουθεί να καταβάλλεται και δεν συμψηφίζεται με τις παροχές σε χρήμα ή σε είδος που αναφέρει η παρούσα ρύθμιση.
6.4 Σε κάθε περίπτωση τα υπό της παρούσης διαιτητικής απόφασης καθοριζόμενα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων ή μισθών δεν δύναται να υπολείπονται των εκάστοτε ισχυόντων γενικών κατωτάτων ορίων ημερομισθίων ή μισθών, αναλόγως της αμοιβής εκάστης κατηγορίας εργαζομένων που αμείβονται με ημερομίσθιο ή βασικό μηνιαίο μισθό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2010.

Αιτιολογία

Στην Αθήνα σήμερα την 19 Ιανουαρίου 2011 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής – Διαιτητής του ΟΜΕΔ,
– που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 κατόπιν κληρώσεως την 5.1.2011 για την υπόθεση της συλλογικής διαφοράς σχετικά με τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις σε συνέχεια της από 23.12.2010 και αριθμ. πρωτ. 065 αίτησης Διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Η ΕΝΩΣΙΣ»,
– συλλογικής διαφοράς η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 19.11.2010 και αριθμ. πρωτ. 131 αίτηση Μεσολάβησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Η ΕΝΩΣΙΣ»,
– αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 10.11. 2011 προσεκάλεσα τα μέρη της συλλογικής διαπραγμάτευσης, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή συνάντηση την 17 Ιανουαρίου 2011 με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Η ΕΝΩΣΙΣ» και της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα και στην οποία η μεν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων κρέατος «Η ΕΝΩΣΙΣ» ανέπτυξε τις θέσεις της η δε Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος δεν προσήλθε με εκπρόσωπό της καίτοι εκλήθη εγκαίρως, εγκύρως και νομίμως,

κατέληξα, σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, στην Διαιτητική Απόφαση 2/2011 αφού έλαβα υπόψη:

1. Την από 19/11/2010 αίτησης Μεσολάβησης και την από 23/12/2010 αίτηση Διαιτησίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος «Η ΕΝΩΣΙΣ» και τα στοιχεία του φακέλου.
2. Την από 15.7.2010 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2010, 2011, 2012.
3. Το άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 σχετικά με τις εκδηλοθησόμενες διαιτητικές αποφάσεις
4. Το γεγονός ότι η παρούσα ΔΑ ρυθμίζει τους μισθούς και τα ημερομίσθια σύμφωνα με την από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ 2010, 2011, 2012.
5. Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα και την συμβολή της Διαιτησίας στην εύρυθμη συνέχιση και λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα.

Ημερομηνία Κατάθεσης: 19 Ιανουαρίου 2011.