(Δ.Α. 44 / 2008) 
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΧOIΡΟΤΡΟΦΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις   (Δ.Α.: 44/2008)
Αναδείχθηκα διαιτητής [Κουτσιμπού Ελένη] στην υπόθεση αυτή, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις και κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη [Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κρέατος (ΠΟΕΚ) «Η Ένωσις» και Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος] σε κοινή συνάντηση στις 9.10.2008. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους.
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα Δ.Α. ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας:
1. των εργαζομένων σε χοιροτροφεία, σε αμιγείς χοιροτροφικές επιχειρήσεις ή σε χοιροτροφεία εντός των οποίων λειτουργεί και τμήμα πτηνοτροφίας ή εκκολαπτηρίου και εμπορίας πουλερικών και
2. των εργαζομένων ως σπερματοχύτες, σπερματολήπτες και υπεύθυνοι μονάδων σε χοιροτροφεία, σε αμιγείς χοιροτροφικές επιχειρήσεις ή σε χοιροτροφεία εντός των οποίων λειτουργεί και τμήμα πτηνοτροφίας ή εκκολαπτηρίου και εμπορίας πουλερικών.
Αρθρο 2
Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας αυξάνονται ως εξής:
1. Την 1.7.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,45%.
2. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008 με βάση τη ρύθμιση της προηγούμενης παρ. 1, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3%.
3. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009 με βάση τη ρύθμιση της προηγούμενης παρ. 2, αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,50%.
Οι βασικοί μισθοί καθορίζονται με βάση τους πίνακες που ακολουθούν.
Αρθρο 3
Επιδόματα
1. Στους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση έγγαμους εργαζόμενους χορηγείται επίδομα γάμου, ποσοστού 10%, που υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς και ημερομίσθια των εκάστοτε κλιμακίων μισθών και ημερομισθίων. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και στους άγαμους γονείς, εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
2. Στους υπαγόμενους σε αυτή τη ρύθμιση χορηγείται επίδομα τέκνων, ποσοστού 5% για κάθε τέκνο και μέχρι τρία (3) μη εργαζόμενα τέκνα, ανεξαρτήτως του αν οι σύζυγοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση. Το επίδομα υπολογίζεται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς και ημερομίσθια των εκάστοτε κλιμακίων μισθών και ημερομισθίων. Το επίδομα χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών των τέκνων, το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των τέκνων. Το επίδομα τέκνων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, δικαιούνται οι χήροι-ες και οι διαζευγμένοι-ες εργαζόμενοι, εφόσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
3. Στους εργαζόμενους που έχουν οριστεί από τους εργοδότες ως υπεύθυνοι μονάδων, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε βασικού μισθού.
4. Στους εργαζόμενους της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10% επί του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού.
Αρθρο 4
Παροχές
1. Όλο το προσωπικό του κλάδου εφοδιάζεται από τον εργοδότη ετησίως με δύο φόρμες, μία ποδιά και ένα ζευγάρι αδιάβροχα παπούτσια, τα οποία ανήκουν όλα στον εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.
2. Σε όλο το προσωπικό του κλάδου χορηγούνται:
α) Ένα μεσημβρινό γεύμα κάθε ημέρα, αξίας 2,00 ευρώ.
β) Ένα κοτόπουλο βάρους μέχρι 2 κιλών εβδομαδιαίως ή αντίστοιχης αξίας χοιρινό κρέας. Κατ’ επιλογή του εργοδότη, αντί της εβδομαδιαίας αυτής παροχής κρέατος, μπορεί να χορηγείται τα Χριστούγεννα ένα χοιρίδιο βάρους τουλάχιστον 10 κιλών.
Αρθρο 5
Χρόνος υπηρεσίας
1. Ως χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, με βάση τον οποίο προσδιορίζονται τα κατώτατα όρια βασικών μισθών και ημερομισθίων, θεωρείται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας υπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο μισθωτός, αν και δεν παρέχει πραγματική εργασία, διατηρεί κατά νόμο το δικαίωμά του επί των αποδοχών του (κανονική κατ’ έτος άδεια ανάπαυσης, άδεια ασθένειας, υπερημερία του εργοδότη κ.λπ.). Ομοίως και ο χρόνος τοκετού των γυναικών. Περαιτέρω, ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται αυτός που διανύθηκε σε ομότιμα καθήκοντα προς αυτά της ήδη κατεχόμενης θέσης.
2. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανόμενων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωσή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα σχετικά πιστοποιητικά, τα οποία κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους εντός δύο (2) μηνών από την πρόσληψη στον νέο εργοδότη. Ελλείψει των σχετικών πιστοποιητικών, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Εάν δεν προσκομιστούν τα πιο πάνω πιστοποιητικά, κατατεθείσα δήλωση δεν δημιουργεί για τον εργοδότη υποχρέωση, εκτός αν, κατά την κατάθεση της σχετικής δήλωσης, ο εργαζόμενος γνωστοποίησε στον εργοδότη του την εξ αποχρώντος λόγου αδυναμία προσαγωγής των αποδεικτικών της προϋπηρεσίας δικαιωμάτων του, δυνάμενος αργότερα να του αποδείξει με κάθε μέσο την προϋπηρεσία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προϋπηρεσία δημιουργεί δικαιώματα για τον εργαζόμενο από το χρονικό σημείο της απόδειξής της.
3. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας επιστρέφονται στον εργαζόμενο, κατά τη λύση της εργασιακής σχέσης.
Αρθρο 6
Άδειες
1. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
2. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
3. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
4. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
5. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά από τον τοκετό.
6. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
7. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
8. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
9. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
10. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
11. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
12. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς.
13. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
14. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων με οποιονδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, χορηγείται σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, καθορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
15. Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 12/19.5.1998).
16. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
17. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
18. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
19. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
20. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συγγενή. Η διάταξη αφορά στον σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στους αδελφούς.
21. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Αρθρο 7
1. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.
2. Οι αποζημιώσεις του Β.Δ.16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4 – Π.Κ.: 7/24.1.1995), 1996-1997 (άρθρο 6 – Π.Κ.: 9/3.4.1996), 1998-1999 (άρθρο 4 – Π.Κ.: 12/19.5.1998), 2000-2001 (άρθρο 5 – Π.Κ.: 31/23.5.2000), 2002-2003 (άρθρο 4 – Π.Κ.: 19/29.4.2002), 2004-2005 (άρθρο 4 – Π.Κ.: 16/28.5.2004) και 2006-2007 (άρθρο 3 – Π.Κ.: 14/13.4.2006), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής για τους εργαζόμενους της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργαζόμενου.
Προϋπηρεσία                         Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος:                         5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη:     7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη:       15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη:     30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη:   60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη:   100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη:   145 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη:   145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω:         165 ημερομίσθια
3. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
4. Οι εργοδότες που διέπονται από τη ρύθμιση αυτή, έχουν την υποχρέωση να παρακρατούν από τους μισθωτούς, ύστερα από αίτηση των ίδιων των εργαζομένων, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές τους προς το ή τα σωματεία στα οποία είναι μέλη. Το ποσό των εισφορών αποδίδεται κάθε μήνα στις συνδικαλιστικές Οργανώσεις, οι οποίες με έγγραφη δήλωσή τους προς τον εργοδότη καθορίζουν το ύψος των εισφορών. Η θετική δήλωση των εργαζομένων περί παρακράτησης της εισφοράς τους μπορεί να γίνει και μέσω της συνδικαλιστικής τους Οργάνωσης ονομαστικά για τον καθένα.
Αρθρο 8
Εφαρμογή όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ρυθμίζουν θεσμικά θέματα.
Αρθρο 9
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές εν γένει σε είδος ή σε χρήμα ανώτερες από αυτές που προβλέπονται από την παρούσα ρύθμιση, δεν μειώνονται.
3. Όποια παροχή σε χρήμα ή σε είδος χορηγείται οικειοθελώς ή κατ’ έθιμο, εξακολουθεί να καταβάλλεται και δεν συμψηφίζεται με τις παροχές σε χρήμα ή σε είδος που αναφέρει η παρούσα ρύθμιση.
4. Σε κάθε περίπτωση, τα από την παρούσα Δ.Α. καθοριζόμενα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων ή μισθών δεν δύναται να υπολείπονται των εκάστοτε ισχυόντων γενικών κατώτατων ορίων ημερομισθίων ή μισθών, αναλόγως της αμοιβής έκαστης κατηγορίας εργαζομένων που αμείβονται με ημερομίσθιο ή βασικό μηνιαίο μισθό.
Αρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2008.