(Δ.Α. 36/2006)
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.Ι.ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας – Δ.Α.: 36/2006
Στην Αθήνα σήμερα στις 28.7.2006, ο Χρήστος Α. Ιωάννου, μεσολαβητής – διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίστηκα διαιτητής του Ν.1876/1990 στις 29.6.2006 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χημικών μηχανικών επιστημόνων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, όλης της χώρας,

Κατέληξα σε Δ.Α. με τις εξής ρυθμίσεις:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι χημικοί μηχανικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ, πολυτεχνικών ή πανεπιστημιακών σχολών του εσωτερικού και αναγνωριζόμενων ως ισότιμων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, οποιουδήποτε είδους, σε ολόκληρη τη χώρα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την επίβλεψη λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διαδικασιών (Π.Δ.274/1997), ανεξάρτητα εάν παράλληλα ή/και επιπρόσθετα προς τα ανωτέρω απασχολούνται και με διοικητικά ή εμπορικά καθήκοντα και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας (ΣΤΕΒ).
Αρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 30.4.2006, με βάση τις διατάξεις της Δ.Α.29/2005, αυξάνονται από 1.5.2006 κατά ποσοστό 3,2% και, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,2%.
2. Ως υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ή άλλης ισότιμης με το ΕΜΠ σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ.
3. Επί των ανωτέρω βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζονται και τα προβλεπόμενα από προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις επιδόματα.
Αρθρο 3
Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών
επιπέδου διδακτορικού
Το ήδη χορηγούμενο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού σε ποσοστό 14%, αυξάνεται από 1.7.2006 κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνεται σε 15%.
Αρθρο 4
Διατήρηση ρυθμίσεων
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Δ.Α.29/2005, καθώς και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 7 Απριλίου 2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.