(Π.Κ.Υ.Ε. 127 / 6-10-2006)
ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙΧΗΜΙΚΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πτυχιούχων εργοδηγών χημικών (βοηθών πτυχιούχων εργοδηγών χημικών) ολόκληρης της χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης) – Π.Κ.: 127/6.10.2006
 Στην Αθήνα σήμερα 20.9.2006, οι υπογράφοντες, αφενός: Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και αφετέρου: Κων/νος Γκουτζαμάνης, πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Νοτίου Ελλάδας, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Για το 2007 οι βασικοί μισθοί αυξάνονται κατά ποσοστό 5,4%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2007 στους μισθούς όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2007.
3. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω αποδοχών προσμετράται στον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και η προϋπηρεσία του μισθωτού σε οποιονδήποτε εργοδότη στην ίδια ειδικότητα, υπολογιζόμενη δε από την κτήση του πτυχίου και μετά.
4. Οι παραπάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί της παρ. 1 της Σ.Σ.Ε. προσαυξάνονται με επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, για τους άνδρες και τις γυναίκες. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι βασικοί μισθοί της παρ. 1 προσαυξάνονται σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και μέχρι τρία (3), εφόσον δεν συμπλήρωσαν το 20ό έτος της ηλικίας τους, είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Σε περίπτωση όμως που τα παιδιά σπουδάζουν, η επιδότηση παρατείνεται για μία (1) τριετία.
Τα παραπάνω κοινωνικά επιδόματα (γάμου και τέκνων) υπολογίζονται στους εκάστοτε νέους βασικούς μισθούς.
5. Στους πτυχιούχους εργοδηγούς χημικούς χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 16%, ασχέτως χώρου απασχόλησής τους, εκτός αν στους απασχολούμενους σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή σε χώρους των χημικών εργαστηρίων χορηγείται υψηλότερο ποσοστό, οπότε δικαιούνται το επίδομα αυτό στο ποσοστό που χορηγείται στο μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού ή μέσα στο ίδιο το χημικό εργαστήριο, αν πρόκειται για απασχολούμενους σε αυτό.
Επίσης, δικαιούνται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 16% και οι απασχολούμενοι στους χώρους των χημικών εργαστηρίων, ανεξαρτήτως του χρόνου απασχόλησής τους σε αυτά, εκτός αν στον χώρο αυτόν στο υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης χορηγείται το επίδομα αυτό με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή άλλη διάταξη σε υψηλότερο ποσοστό, οπότε το λαμβάνουν και αυτοί στο ίδιο ποσοστό. Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με κάθε επίδομα καταβαλλόμενο για την ίδια αιτία.
6. Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 7% συνολικά, στους εργοδηγούς χημικούς που κατέχουν μία ξένη γλώσσα. Προϋπόθεση για τη χορήγησή του, η εύλογη και αναγκαία χρήση της στην εργασία.
7. Πτυχιούχος εργοδηγός χημικός που εργάζεται είτε ως υπεύθυνος φυλακής (βάρδιας) είτε ως επόπτης τμήματος είτε χωρίς την παρουσία επιστήμονα χημικού, δικαιούται επίδομα αυξημένης ευθύνης σε ποσοστό 15%.
8. Στους υπαγόμενους σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγείται μία φιάλη γάλακτος ημερησίως (1/2 κιλού). Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο που αφορά την επιχείρηση, είναι δυσχερής η χορήγηση του γάλακτος, τότε καταβάλλεται το αντίτιμο της φιάλης σε χρήμα.
9. Χορηγούνται στους υπαγόμενους σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. δύο μπλούζες εργασίας, καθώς και ένα ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας. Τα είδη αυτά αντικαθίστανται όταν φθαρούν.
10. Τα παραπάνω επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας και αυξημένης ευθύνης και γλώσσας υπολογίζονται επίσης στους εκάστοτε βασικούς μισθούς.
11. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν.539/1945.
12. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) ημερών αν εργάζεται πενθήμερο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν.539/1945.
13. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
14. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/της να το ζητήσει, εναλλακτικά, ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
15. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, σαν να ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
16. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο ιδρυμάτων με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχει καθοριστεί σε τριάντα (30) ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
17. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
18. Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών, χωρίς αποδοχές, σε εργαζόμενους που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης, εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από είκοσι (20) άτομα σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον εκατό (100) εργαζόμενους.
Επίσης, η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα (1) άτομο ανά επιχείρηση, για επιχειρήσεις που απασχολούν έως χίλιους (1.000) εργαζόμενους. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
19. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
20. Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι κατά τις επόμενες διαπραγματεύσεις για τη Σ.Σ.Ε. του κλάδου επιθυμούν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας, την οποία επιτυγχάνουν επί σειρά ετών. Δηλώνουν όμως παράλληλα ότι, σε περίπτωση αδυναμίας για την εξεύρεση λύσης, συμφωνούν να απευθυνθούν στις υπηρεσίες μεσολαβητή ή διαιτητή, με κοινή συμφωνία η οποία θα συμπεριλαμβάνει επίσης και την επιλογή του προσώπου του μεσολαβητή ή διαιτητή.
21. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει αυτή η Σ.Σ.Ε., δεν μειώνονται.
22. Η Σ.Σ.Ε. αυτή δεσμεύει τις οργανώσεις και τα μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν, η δε ισχύς της αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.