(Π.Κ.Υ.Ε. 61 / 23-12-2010)
ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΣΕ Πτυχιούχων εργοδηγών χημικών (βοηθών πτυχιούχων εργοδηγών χημικών) όλης της χώρα (πλην Μακεδονίας και Θράκης) (ΣΣΕ από 21-12-2010 Π.Κ. 61/23-12-2010)
Τρίτη, Δεκεμβρίου 21, 2010, 12:00 ΠΜ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης)

Στην Αθήνα σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2010, oι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου Αδάμ Ελευθέριος, Πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών Νοτίου Ελλάδας, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι πτυχιούχοι Εργοδηγοί Χημικοί που απασχολούνται στις επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, πλην Μακεδονίας και Θράκης.

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί κατώτατοι μισθοί

Α. Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση της διετή ΣΣΕ από 24.11.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 153/27.11.2008) αυξάνονται από 1.7.2011 κατά το ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.

Β. Τα κατώτατα όρια των μισθών των εργαζομένων της παρούσας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την παράγραφο «Α» της παρούσας, αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζωνης (Euro area) όπως αυτός από την Eurostat.

ΑΡΘΡΟ 3

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας
Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων κα Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14 /16.7.2010)

ΑΡΘΡΟ 4

Διατήρηση διατάξεων – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτές Διαιτητικών Αποφάσεων (ΔΑ), εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή έθιμα, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5

Ισχύς της παρούσας
Η παρούσα Σ. Σ. Ε. ισχύει από 1.1.2010.