(Π.Κ.Υ.Ε. 80 / 24-7-2008)
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών χημικής βιομηχανίας όλης της χώρας (Π.Κ.: 80/24.7.2008)
 Στην Αθήνα σήμερα, 7.7.2008, οι υπογράφοντες αφενός Ε. Θεοχάρης,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος και αφετέρου Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1. Σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες χημικής βιομηχανίας των ακόλουθων κλάδων, πλην αυτών που υπάγονται σε άλλες Εθνικές Ομοιοεπαγγελματικές Σ.Σ.Ε. ή αποφάσεις διαιτησίας:
Εργάτες-τριες βιομηχανιών: Επεξεργασίας φωσφορικών οστών, κεράτων και οστράκων κομβοποιίας, παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, ενόργανων οξέων, οξέων, χρωμάτων, υδροχρωμάτων, βερνικοχρωμάτων, ιδιοσκευασμάτων βιολογικών παρασκευασμάτων, παστών οδόντων, αρωματοποιίας, αιθέριων ελαίων, δεψικών εκχυλισμάτων, συνθετικής τεχνητής μετάξης, εκρηκτικών υλών, ναφθαλίνης, πηρείων κηροπλαστικής, άλατος, φωτοκαρμπόν, πλαστικών δερμάτων, φυτοευπαθών προϊόντων και χάρτου φωτοαντιγράφων, διοξειδίου του άνθρακος, αμμωνίας, αντικροτικών συνθέτων (προσθέτων βενζίνης), οξικού πολυβυνιλίου, συνθετικών ρητινών, μονομερούς βινυλοχλωριδίου τροφοδοσίας, υαλουργικών κλιβάνων.
2. Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σε αυτή τη Σ.Σ.Ε., αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Εργατοτεχνίτες-τριες γενικά
– Κατά την πρόσληψη: 32,91 ευρώ
– Μετά 1 έτος απασχόλησης: 34,87 ευρώ
– Μετά 2 έτη απασχόλησης: 35,23 ευρώ
Β. Εργατοτεχνίτες-τριες απασχολούμενοι με τη σύνθεση, ζύγιση, ανάμιξη, τριβή και μεταφορά πρώτων υλών υαλουργίας σε όλα τα υαλουργεία της χώρας: 35,73 ευρώ
Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.9.2008 με ποσοστό 3,2%.
3. Τα ημερομίσθια του άρθρου 2 αυξάνονται για το 2009 κατά ποσοστό 6,1%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2009 στα ημερομίσθια όπως έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009.
4. Στο κλάδο ισχύουν έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% η κάθε μία υπολογιζόμενο στα εκάστοτε βασικά ημερομίσθια. Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό των τριετιών λογίζεται η πραγματοποιηθείσα σε οποιονδήποτε εργοδότη του κλάδου.
5. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης Δ.Α., υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της Σ.Σ.Ε. έτσι όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.
6. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Από 1.1.2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά 31 και 26 εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
7. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
8. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν.1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
9. Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν την προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
10. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν.
11. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.