(Π.Κ.Υ.Ε. 10/29-6-2006)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΟΜΗΧ-ΒΙΟΤΕΧΝ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – Δ.Α. 18/2006 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 10/29-6-2006)
Με βάση το Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, επιλέχθηκα διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, για το έτος 2006, μεταξύ της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος» και των εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις επωνυμίες: α) «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)», β) «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος», γ) «Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος», δ) «Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ», ε) «Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Κεραμοποιίας», στ) «ΠΑΣΕΓΕΣ», ζ) «Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς», η) «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος», θ) «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλά-δος», ι) «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Σού-περ Μάρκετ (ΣΕΣΜΕ)», κ) «Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου»
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση του μεσολαβητή την οποία απέρριψε η εργοδοτική πλευρά.
3. Προκειμένου να καταλήξω στην απόφασή μου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση τους εκπροσώπους των μερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών «ΣΕΒ», «ΣΒΒΕ» και «ΓΣΕΒΕΕ», νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, και ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους ενώ δεν παρέστησαν εκπρόσωποι των λοιπών εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων καίτοι κλητεύθηκαν νομίμως.
4. Έλαβα επίσης υπόψη μου:
α. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο (κοινοποιήσεις, εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά, κ.λπ.).
β. Την από 31-5-2006 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την προσφυγή στη διαιτησία.
γ. Την από 22-12-2005 εξώδικη καταγγελία της από 2-7-2004 Σ.Σ.Ε. καθώς και της πρόσκλησης της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων προς τις εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις για διαπραγμάτευση, στην οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο συλλογικής σύμβασης για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών που εργάζονται σε Βιομηχανικές Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας για το έτος 2006.
δ. Την από 2-7-2004 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων για τα έτη 2004-2005.
ε. Την υπ’ αριθμ. 16/2006 Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων που απασχολούνται στα λατομεία πέτρας – χώματος και μαρμάρου όλης της χώρας, για τα έτη 2006-2007 καθώς και την από 24-5-2006 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων που απασχολούνται στα μεταλλεία όλης της χώρας για τα έτη 2006-2007 οι οποίες είναι συναφείς με την παρούσα.
στ. Την από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ που προβλέπει τις γενικές αυξήσεις επί των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων των ανειδίκευτων εργαζομένων και για τα έτη 2006-2007.
ζ. Τη μεταβολή του Δ.Τ.Κ. του έτους 2005 σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για το ρυθμό της ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας κατά το έτος 2006 και την εξέλιξη του πληθωρισμού μέχρι σήμερα.
η. Τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, η οποία δεν επιτρέπει μεν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που έθεσε η εργατική πλευρά, επιβάλλει όμως τη στοιχειώδη προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.
θ. Την από 23-5-2006 πρόταση του Μεσολαβητή κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου.
ι. Την ανάγκη να ορισθεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ρύθμισης η 1-1-2006, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία προσφυγής της εργατικής πλευράς στον Ο.ΜΕ.Δ., που έγινε στις 18-1-2006, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η καταγγελία της προηγούμενης ρύθμισης (Σ.Σ.Ε. 2-7-2004) έγινε στις 22-12-2005 οπότε και αρχίζουν οι μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις.
κ. Το γεγονός ότι τα μέρη συμφώνησαν στην έκδοση Διαιτητικής Απόφασης που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων για τα έτη 2006-2007. (βλ. πρακτικό διαιτησίας από 22-6-2006).
5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Στους όρους αυτής της συλλογικής ρύθμισης υπάγονται οι αδειούχοι χειριστές, μηχανοδηγοί, γεωτρυπανιστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στα εκσκαπτικά, ανυψωτικά, ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά κ.λπ. μηχανήματα των Ναυπηγοεπισκευαστικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών Επιχειρήσεων, Αποθηκών και Εργοστασίων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογές Αποδοχών
Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και όπως ίσχυαν την 31-12-2005 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α) Την 01-01-2006 αυξάνονται σε ποσοστό 3,1%
β) Όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη περίπτωση α’ αυτού του άρθρου οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται από 1-7-2006 σε ποσοστό 3,1%.
γ) Όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη περίπτωση β΄ αυτού του άρθρου οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται από 1-1-2007 σε ποσοστό 3%
δ) πως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη περίπτωση γ΄ αυτού του άρθρου οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται από 1-7-2007 σε ποσοστό 3%
Α) Για τους χειριστές ο βασικός
μισθός διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1ης Ιανουαρίου 2006 στο ποσό των 735,46 ΕΥΡΩ μηνιαίως
Από 1ης Ιουλίου 2006 στο ποσό των 758,26 ΕΥΡΩ μηνιαίως
Από 1ης Ιανουαρίου 2007 στο ποσό των 781,01 ΕΥΡΩ μηνιαίως
Από 1ης Ιουλίου 2007 στο ποσό των 804,44 ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Β) Για τους βοηθούς χειριστές το βασικό ημερομίσθιο διαμορφώνεται ως εξής:
Από 1ης Ιανουαρίου 2006 στο ποσό των 29,45 ΕΥΡΩ μηνιαίως
Από 1ης Ιουλίου 2006 στο ποσό των 30,36 ΕΥΡΩ μηνιαίως
Από 1ης Ιανουαρίου 2007 στο ποσό των 31,27 ΕΥΡΩ μηνιαίως
Από 1ης Ιουλίου 2007 στο ποσό των 32,51 ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην ρύθμιση αυτή χορηγούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα επιδόματα, που υπολογίζονται στον βασικό μισθό και το βασικό ημερομίσθιο, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
3.1. Επίδομα προϋπηρεσίας
α) Στους χειριστές χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία και μέχρι πέντε τριετίες. Η ήδη χορηγούμενη, εκ ποσοστού 5%, έκτη τριετία, αυξάνεται σε 10%.
β) Στους βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία και σε ποσοστό 5% για την τρίτη τριετία.
Για τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών και υπολογίζεται ως εξής: α) για τους χειριστές ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία, που διανύθηκε με την ειδικότητα του χειριστή πριν και μετά τη λήψη της σχετικής αδείας και δύο χρόνια υπηρεσίας στην ειδικότητα του βοηθού χειριστού και
β) για τους βοηθούς χειριστές η υπηρεσία στην ειδικότητα του βοηθού χειριστή.
3.2. Επίδομα οικογενειακών Βαρών
Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% για τον ή την σύζυγο και 5% για κάθε ανήλικο παιδί και μέχρι τρία παιδιά εφόσον δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Εφόσον τα παιδιά αυτά σπουδάζουν το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι της συμπληρώσεως του 23ου έτους της ηλικίας τους. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργαζόμενο γονέα του φοιτητή/σπουδαστή, βεβαίωση της σχολής και αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού, η βεβαίωση σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας των σπουδών.
Το επίδομα συζύγου (γάμου) χορηγείται επίσης και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-νες και στους άγαμους γονείς, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόμενος έχει την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού.
3.3. Επίδομα Αρχιχειριστού
Στους αδειούχους χειριστές, που οι επιχειρήσεις που εργάζονται τους έχουν αναθέσει καθήκοντα εργοδηγού-Αρχιχειριστή Α’ τάξεως ή υπεργοδηγού Αρχιχειριστού Β’ τάξεως, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15%.
Με την ρύθμιση αυτή καταργείται κάθε προηγούμενη ρύθμιση και ειδικότερα η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 της από 29-4-1988 ΣΣΕ του επαγγέλματος.
3.4. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας ή Ειδικών Συνθηκών
Σε όλους τους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών ως εξής:
3.4.1. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας
Α. Σε ποσοστό 25% για τους απασχολούμενους σε υψικαμίνους και κωκερίες.
Β. Σε ποσοστό 20% για τους απασχολούμενους σε εργασίες ή τμήματα εργοστασίων όπου πραγματοποιούνται ή λειτουργούν:
β.1. Ηλεκτρικοί κλίβανοι που λειώνουν μέταλλα.
β.2. Κλίβανοι με εμφύσηση (L.D.)
β.3. Θερμή εξέλαση μετάλλου
β.4. Κλίβανοι αναπυρακτώσεως
β.5. Κλίβανοι που λειώνουν υλικό με πετρέλαιο
β.6. Απλοί κάθετοι κλίβανοι παραγωγής χυτοσιδήρου
β.7. Χύτευση οποιουδήποτε θερμού ρευστού μετάλλου.
Γ. Σε ποσοστό 20% για τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις υαλουργίας.
Δ. Σε ποσοστό 15% για τους χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων που απασχολούνται σε εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων και που διακινούν χύμα έτοιμο προϊόν ή που φορτώνουν ή ξεφορτώνουν πρώτες ύλες παραγωγής λιπασμάτων (σιδηροπυρίτη, φωσφορίτη, θείο, κάλιο κ.λπ.).
Ε. Σε ποσοστό 15% για όσους απασχολούνται σε ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα εργοστασίων κατασκευής πάγου και σε ψυγεία.
ΣΤ. Σε ποσοστό 12% για όσους απασχολούνται σε εργοστάσια μοριοσανίδων (σανίδων νοβοπάν), καθώς και για όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και απασχολούνται αποκλειστικά σε τμήματα γαλβανισμού μετάλλων και επιμεταλλώσεως, όταν οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε εργοστάσια, που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄.
Ζ. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 12%, καταβάλλεται στους απασχολούμενους στον αμμοβολισμό πλοίων ή εξαρτημάτων πλοίων για όσο χρόνο εκτελούν την εργασία αυτή. Το ίδιο επίδομα καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε μηχανήματα των αποθηκών του ΟΤΕ.
3.4.2. Επίδομα ειδικών συνθηκών
Το επίδομα αυτό χορηγείται σε ποσοστό 10% στους εργαζόμενους, που δεν λαμβάνουν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.4.1. του άρθρου ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση.
3.5. Επίδομα απασχόλησης σε κύτος πλοίου
Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές που απασχολούνται σε κάθε είδους μηχανήματα, σε κύτος πλοίου ή άλλου πλωτού μέσου καθώς και στα αμπάρια πλοίου, χορηγείται επίδομα 10%.
3.6. Επίδομα βαρέων μηχανημάτων
Από την 1-1-2006 στους χειριστές και βοηθούς χειριστών βαρέων μηχανημάτων με ιπποδύναμη άνω των 100 HP χορηγείται επίδομα ποσοστού 7% και από την 1-1-2007 το ίδιο επίδομα θα καταβάλλεται σε ποσοστό 8%.
3.7. Επίδομα πίστας
Στους χειριστές και βοηθούς χειριστών που απασχολούνται στα αεροδρόμια της χώρας, χορηγείται Επίδομα Πίστας σε ποσοστό 15%.
Άρθρο 4
Χρόνος Εργασίας
1. Εβδομαδιαία απασχόληση
Ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα απασχόλησης για τους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι 40 ώρες ανά εβδομάδα για εβδομαδιαία απασχόληση πέντε ημερών σε συνδυασμό με την αρ. 25/83 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών σχετικά με τον τρόπο ρυθμίσεως των ημερών της εβδομαδιαίας αναπαύσεως.
2. Διάλειμμα εργασίας
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, και εφόσον απασχολούνται πέραν των 6 ωρών ημερησίως χορηγείται διάλειμμα 15 λεπτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ 88/1999, μεταξύ της 4ης και 6ης ώρας της ημερήσιας βάρδιας τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών των επιχειρήσεων, που καθορίζει ο εργοδότης.
Άρθρο 5
Παροχές σε είδος
5.1. Χορήγηση ειδών ένδυσης
Σε όσους υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγούνται για τις ανάγκες της εργασίας τους δύο φόρμες εργασίας (μια θερινή, μια χειμερινή), ένα ζευγάρι άρβυλα με σόλα από ελαστικό και ένα ζευγάρι γάντια.
Όλα τα είδη αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν, όχι όμως ενωρίτερα από ένα χρόνο. Επίσης χορηγείται και ένα τζάκετ (μπουφάν) κάθε δύο χρόνια.
5.2. Χορήγηση γάλακτος
Οι επιχειρήσεις που στο λοιπό προσωπικό τους χορηγείται γάλα με Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικές Αποφάσεις, υποχρεούνται να χορηγούν γάλα και στους καλυπτόμενους από την παρούσα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις αυτές, ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανήματος που χειρίζεται ο μισθωτός (μηχανοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο).
Άρθρο 6
Αποζημίωση Απόλυσης Βοηθών Χειριστών
Οι αποζημιώσεις της παρ. 1 περ. α’ άρθρο 3 β.δ. της 16/18-7-1920, στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας των βοηθών χειριστών καθορίζεται ως εξής:
α. Από 2 μήνες έως 1 ετος :5 ημερομίσθια
β. Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη            :7 ημερομίσθια
γ. Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη           :15 ημερομίσθια
δ. Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη      :30 ημερομίσθια
ε. Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη      :60 ημερομίσθια
στ. Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη       :100 ημερομίσθια
ζ. Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη      :120 ημερομίσθια
η. Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη      :145 ημερομίσθια
θ. Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω            :165 ημερομίσθια
 Άρθρο 7
Αργίες – Άδειες
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, χορηγούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθες άδειες:
1. Ημέρα αργίας
Καθιερώνεται η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως προαιρετική αργία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει τους εργαζόμενους κατά την ημέρα αυτή, καταβάλλει τη νόμιμη αμοιβή για απασχόληση σε ημέρα αργίας.
2. Άδεια γάμου
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, χορηγείται άδεια τέλεσης γάμου με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το Σάββατο. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια ανάπαυσης, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με νόμο και την σύμβαση αυτή.
3. Άδεια γέννησης παιδιού
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού χορηγείται στον πατέρα, εργαζόμενο, άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών με αποδοχές.
4. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών – οικογένειας
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/ 1984 σε περίπτωση ασθένειας παιδιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατά έτος εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.
5. Ετήσια άδεια ανάπαυσης
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, εάν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Άρθρο 8
Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδρομής
1. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν ποσοστό 1‰ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.
2. Για την παρακράτηση αυτής της συνδρομής αναγκαία προϋπόθεση είναι η υποβολή εκ μέρους της δικαιούχου Ομοσπονδίας, δηλώσεως προς την επιχείρηση, ότι επιθυμεί την παρακράτηση αυτή από όλους τους χειριστές και βοηθούς χειριστές, που εργάζονται σε αυτήν ή ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση οι εργαζόμενοι, που αναφέρονται ονομαστικά.
3. Το ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση αυτή κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του τέταρτου μήνα θα κατατίθεται στο λογαριασμό της δικαιούχου Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα Αθηνών) με αριθμό 482346-05
4. Οι εργαζόμενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωμα με γραπτή δήλωσή τους προς την επιχείρηση να αρνηθούν την ανωτέρω παρακράτηση της συνδρομής.
Άρθρο 9
Σχολές Επιμόρφωσης – Εκπαίδευσης Χειριστών και Βοηθών Χειριστών
1. Τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κοινή και συντονισμένη προσπάθεια προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σχολές εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως των χειριστών και βοηθών, σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, με σκοπό την τεχνική κατάρτιση, τόσο στα εν χρήσει μηχανήματα, όσο και στη νέα τεχνολογία.
2. Η ίδρυση και λειτουργία αυτών των σχολών, εκτιμάται ως αναγκαία για την καλή χρήση και τη συντήρηση των μηχανημάτων και την αποφυγή αναίτιων φθορών, που συνεπάγεται σοβαρότατη ζημία για την εν γένει εθνική οικονομία, όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών.
3. Στις σχολές θα εκπαιδεύονται οι αδειούχοι χειριστές και βοηθοί χειριστών μηχανημάτων, που θα έχουν προϋπηρεσία βοηθού τουλάχιστον (600) ημερομισθίων ή κατά το ήμισυ βοηθού χειριστού και το υπόλοιπο σε συνεργείο επισκευών μηχανημάτων, καθώς και οι αδειούχοι χειριστές μίας ομάδας μηχανημάτων, για άλλη ομάδα. Οι λεπτομέρειες και τα προσόντα, που θα απαιτηθούν γι΄ αυτούς, που θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής στις σχολές και ο χρόνος εκπαιδεύσεώς τους, θα ρυθμισθούν έπειτα από συνεννόηση των εκπροσώπων των εργοδοτών και εργαζομένων με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Το θέμα του επιδόματος μετεκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως των ευδοκίμως εξερχομένων από τις σχολές χειριστών θα αντιμετωπισθεί από τις Οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, όταν αρχίσει η λειτουργία των Σχολών.
Άρθρο 10
Γενική Ρύθμιση
1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Συλλογικές ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς Εργασίας Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας δεν θίγονται.
2. Οι όροι της από 2-7-2004 Σ.Σ.Ε. καθώς και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων (Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων), που δεν τροποποιούνται ρητά με την απόφαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν ήδη καταγραφεί κωδικοποιημένα στην απόφαση αυτή, η οποία ενσωματώνει συνολικά και συστηματικά όλους τους όρους των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Με την επιφύλαξη των προηγούμενων διακρίσεων η απόφαση αυτή αρχίζει από 1-01-2006.