(Π.Κ.Υ.Ε. 55 / 4-7-2008)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΒΙΟΜΗΧ-ΒΙΟΤΕΧΝ ΕΠΙΧΕΙΡ.ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε. 18/6/2008, Π.Κ. 55/ (04/07/2008) ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας. (Π.Κ. 55/4-7-2008)
Σήμερα την 18 Ιουνίου 2008 στην Αθήνα μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μενάνδρου 85 και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Ευστάθιο Παναγόπουλο-Πρόεδρο και Παναγιώτη Ανατζούτσουλα-Γεν. Γραμματέα και αφετέρου: 1) Του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, που εδρεύει στην οδό Ξενοφώντος 5 Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Διονύσιο Νικολάου-Γενικό Δ/ντή, 2) Του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, που εδρεύει στην Πλ. Μοριχόβου 1 Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λάμπρο Παπαϊωάννου-Δικηγόρο 3) Της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 46 Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Δημ. Ασημακόπουλο-Πρόεδρο και Νικόλαο Σκορίνη-Γεν.Γραμματέα, 4) Της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, που εδρεύει στην οδό Μητροπόλεως 52 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Αρμενάκη-Πρόεδρο, και 5) Του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 16 Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Ι.Αναστασόπουλο-Γεν. Γραμματέα, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Στους όρους αυτής της συλλογικής ρύθμισης υπάγονται οι αδειούχοι χειριστές, μηχανοδηγοί, γεωτρυπανιστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στα εκσκαπτικά, ανυψωτικά, ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά κ.λπ. μηχανήματα των Ναυπηγοεπισκευαστικών, Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών Επιχειρήσεων, Αποθηκών και Εργοστασίων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογές Αποδοχών
Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και όπως ίσχυαν την 31-12-2007 αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α) Την 01-01-2008 αυξάνονται σε ποσοστό 3,6%
β) Όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη περίπτωση α’ αυτού του άρθρου οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται από 1-9-2008 σε ποσοστό 3,5%.
γ) Όπως διαμορφώνονται με βάση την προηγούμενη περίπτωση β΄ αυτού του άρθρου οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται από 1-1-2009 σε ποσοστό 3%.  Και
δ) Όπως διαμορφώνονται την 31-8-2009 αυξάνονται από 1-9-2009 σε ποσοστό 3%
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην ρύθμιση αυτή χορηγούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα επιδόματα, που υπολογίζονται στον βασικό μισθό και το βασικό ημερομίσθιο, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

3.1. Επίδομα προϋπηρεσίας
α) Στους χειριστές χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες.
β) Στους βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για την πρώτη και δεύτερη τριετία και σε ποσοστό 5% για την τρίτη τριετία.

Για τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των προηγουμένων εργοδοτών και υπολογίζεται ως εξής: α) για τους χειριστές ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η πραγματική υπηρεσία, που διανύθηκε με την ειδικότητα του χειριστή πριν και μετά τη λήψη της σχετικής αδείας και δύο χρόνια υπηρεσίας στην ειδικότητα του βοηθού χειριστού και
β) για τους βοηθούς χειριστές η υπηρεσία στην ειδικότητα του βοηθού χειριστή.

3.2. Επίδομα οικογενειακών βαρών
Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% για τον ή την σύζυγο και 5% για κάθε ανήλικο παιδί και μέχρι τρία παιδιά εφόσον δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι άγαμα και δεν εργάζονται. Εφόσον τα παιδιά αυτά σπουδάζουν το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι της συμπληρώσεως του 23ου έτους της ηλικίας τους. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εργαζόμενο γονέα του φοιτητή/σπουδαστή, βεβαίωση της σχολής και αν πρόκειται για σχολή του εξωτερικού, η βεβαίωση σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας των σπουδών.
Το επίδομα συζύγου (γάμου) χορηγείται επίσης και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-νες και στους άγαμους γονείς, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόμενος έχει την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού.

3.3. Επίδομα Αρχιχειριστού
Στους αδειούχους χειριστές, που οι επιχειρήσεις που εργάζονται τους έχουν αναθέσει καθήκοντα εργοδηγού-Αρχιχειριστή Α’ τάξεως ή υπεργοδηγού Αρχιχειριστού Β’ τάξεως, χορηγείται επίδομα υπευθυνότητας σε ποσοστό 15%.
Με την ρύθμιση αυτή καταργείται κάθε προηγούμενη ρύθμιση και ειδικότερα η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 της από 29-4-1988 ΣΣΕ του επαγγέλματος.

3.4. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας
ή Ειδικών Συνθηκών
Σε όλους τους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή ειδικών συνθηκών ως εξής:

3.4.1. Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας
Α. Σε ποσοστό 25% για τους απασχολούμενους σε υψικαμίνους και κωκερίες.

Β. Σε ποσοστό 20% για τους απασχολούμενους σε εργασίες ή τμήματα εργοστασίων όπου πραγματοποιούνται ή λειτουργούν:
β.1. Ηλεκτρικοί κλίβανοι που λειώνουν μέταλλα.
β.2. Κλίβανοι με εμφύσηση (L.D.)
β.3. Θερμή εξέλαση μετάλλου
β.4. Κλίβανοι αναπυρακτώσεως
β.5. Κλίβανοι που λειώνουν υλικό με πετρέλαιο
β.6. Απλοί κάθετοι κλίβανοι παραγωγής χυτοσιδήρου
β.7. Χύτευση οποιουδήποτε θερμού ρευστού μετάλλου.

Γ. Σε ποσοστό 20% για τους απασχολούμενους σε επιχειρήσεις υαλουργίας.

Δ. Σε ποσοστό 15% για τους χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων που απασχολούνται σε εργοστάσια παραγωγής λιπασμάτων και που διακινούν χύμα έτοιμο προϊόν ή που φορτώνουν ή ξεφορτώνουν πρώτες ύλες παραγωγής λιπασμάτων (σιδηροπυρίτη, φωσφορίτη, θείο, κάλιο κ.λπ.).

Ε. Σε ποσοστό 15% για όσους απασχολούνται σε ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα εργοστασίων κατασκευής πάγου και σε ψυγεία.

ΣΤ. Σε ποσοστό 12% για όσους απασχολούνται σε εργοστάσια μοριοσανίδων (σανίδων νοβοπάν), καθώς και για όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και απασχολούνται αποκλειστικά σε τμήματα γαλβανισμού μετάλλων και επιμεταλλώσεως, όταν οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε εργοστάσια, που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄.

Ζ. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 12%, καταβάλλεται στους απασχολούμενους στον αμμοβολισμό πλοίων ή εξαρτημάτων πλοίων για όσο χρόνο εκτελούν την εργασία αυτή. Το ίδιο επίδομα καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε μηχανήματα των αποθηκών του ΟΤΕ.

3.4.2. Επίδομα ειδικών συνθηκών
Το επίδομα αυτό χορηγείται σε ποσοστό 10% στους εργαζόμενους, που δεν λαμβάνουν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ή επικίνδυνης εργασίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3.4.1. του άρθρου ή οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση.

3.5. Επίδομα απασχόλησης σε κύτος πλοίου
Στους χειριστές και βοηθούς χειριστές που απασχολούνται σε κάθε είδους μηχανήματα, σε κύτος πλοίου ή άλλου πλωτού μέσου καθώς και στα αμπάρια πλοίου, χορηγείται επίδομα 10%.

3.6. Επίδομα βαρέων μηχανημάτων
Από την 1-1-2008 στους χειριστές και βοηθούς χειριστών βαρέων μηχανημάτων με ιπποδύναμη άνω των 100 HP χορηγείται επίδομα ποσοστού 9%

3.7. Επίδομα πίστας
Στους χειριστές και βοηθούς χειριστών που απασχολούνται στα αεροδρόμια της χώρας, χορηγείται Επίδομα Πίστας σε ποσοστό 15%.
Άρθρο 4
Χρόνος Εργασίας
1. Εβδομαδιαία απασχόληση
Ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα απασχόλησης για τους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι 40 ώρες ανά εβδομάδα για εβδομαδιαία απασχόληση πέντε ημερών σε συνδυασμό με την αρ. 25/83 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών σχετικά με τον τρόπο ρυθμίσεως των ημερών της εβδομαδιαίας αναπαύσεως.

2. Διάλειμμα εργασίας
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, και εφόσον απασχολούνται πέραν των 6 ωρών ημερησίως χορηγείται διάλειμμα 15 λεπτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ 88/1999, μεταξύ της 4ης και 6ης ώρας της ημερήσιας βάρδιας τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών των επιχειρήσεων, που καθορίζει ο εργοδότης.
Άρθρο 5
Παροχές σε είδος
5.1. Χορήγηση ειδών ένδυσης
Σε όσους υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγούνται για τις ανάγκες της εργασίας τους δύο φόρμες εργασίας (μια θερινή, μια χειμερινή), ένα ζευγάρι άρβυλα με σόλα από ελαστικό και ένα ζευγάρι γάντια.
Όλα τα είδη αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν, όχι όμως ενωρίτερα από ένα χρόνο. Επίσης χορηγείται και ένα τζάκετ (μπουφάν) κάθε δύο χρόνια.

5.2. Χορήγηση γάλακτος
Οι επιχειρήσεις που στο λοιπό προσωπικό τους χορηγείται γάλα με Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικές Αποφάσεις, υποχρεούνται να χορηγούν γάλα και στους καλυπτόμενους από την παρούσα με τον τρόπο που προβλέπεται από τις ρυθμίσεις αυτές, ανεξάρτητα από τον τύπο του μηχανήματος που χειρίζεται ο μισθωτός (μηχανοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο).
Άρθρο 6
Αποζημίωση Απόλυσης Βοηθών Χειριστών
Οι αποζημιώσεις της παρ. 1 περ. α’ άρθρο 3 β.δ. της 16/18-7-1920, στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας των βοηθών χειριστών καθορίζεται ως εξής:
 α. Από 2 μήνες έως 1 έτος :   5 ημερομίσθια
 β. Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη :  7 ημερομίσθια
 γ. Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη :   15 ημερομίσθια
 δ. Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη :  30 ημερομίσθια
 ε. Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη :  60 ημερομίσθια
 στ. Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη :  100 ημερομίσθια
 ζ. Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη :   120 ημερομίσθια
 η. Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη :   145 ημερομίσθια
 θ. Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω :   165 ημερομίσθια
Άρθρο 7
Αργίες – Άδειες
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, χορηγούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθες άδειες:

1. Ημέρα αργίας
Καθιερώνεται η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως προαιρετική αργία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει τους εργαζόμενους κατά την ημέρα αυτή, καταβάλλει τη νόμιμη αμοιβή για απασχόληση σε ημέρα αργίας.

2. Άδεια γάμου
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, χορηγείται άδεια τέλεσης γάμου με πλήρεις αποδοχές, διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το Σάββατο. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια ανάπαυσης, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με νόμο και την σύμβαση αυτή.

3. Άδεια γέννησης παιδιού
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού χορηγείται στον πατέρα, εργαζόμενο, άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών με αποδοχές.

4. Έξοδα τοκετού
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση γεννήσεως τρίτου και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως συμβολή στα έξοδα τοκετού 600 ευρώ.  Η έκτακτη αυτή εξάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνός γεννήσεως του τέκνου με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής.  Σε επιχειρήσεις που καλύπτουν τα έξοδα τοκετού το ποσό των 600 ευρώ θα συμψηφίζεται.  Το ποσό αυτό είναι έκτακτη κοινωνική παροχή και δεν περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές.

5. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών – οικογένειας
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/ 1984 σε περίπτωση ασθένειας παιδιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατά έτος εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.
Από 1-1-2008 η παραπάνω χορηγούμενη άδεια αυξάνεται κατά 2 ημέρες και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 5).

6. Ετήσια άδεια ανάπαυσης
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, εάν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1-1-2008 μετά την συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα δηλαδή τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.

7. Ειδική Άδεια
Στον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα των Πρωτοβάθμιων Ομοιοεπαγγελματικών Σωματείων Χειριστών και Βοηθών Μηχανημάτων Έργων, που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, χορηγείται Άδεια το πολύ (2) ημερών τον μήνα με αποδοχές κάθε φορά που θα συμμετέχουν αποδεδειγμένα στις εξεταστικές Επιτροπές των Νομαρχιών για την έκδοση Αδειών Χειριστών.
Άρθρο 8
Παρακράτηση
Συνδικαλιστικής Συνδρομής
1. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν ποσοστό 1‰ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.
2. Για την παρακράτηση αυτής της συνδρομής αναγκαία προϋπόθεση είναι η υποβολή εκ μέρους της δικαιούχου Ομοσπονδίας, δηλώσεως προς την επιχείρηση, ότι επιθυμεί την παρακράτηση αυτή από όλους τους χειριστές και βοηθούς χειριστές, που εργάζονται σε αυτήν ή ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση οι εργαζόμενοι, που αναφέρονται ονομαστικά.
3. Το ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση αυτή κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του τέταρτου μήνα θα κατατίθεται στο λογαριασμό της δικαιούχου Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα Αθηνών) με αριθμό 482346-05
4. Οι εργαζόμενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωμα με γραπτή δήλωσή τους προς την επιχείρηση να αρνηθούν την ανωτέρω παρακράτηση της συνδρομής.
Άρθρο 9
Σχολές Επιμόρφωσης – Εκπαίδευσης Χειριστών και Βοηθών Χειριστών
1. Τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν κοινή και συντονισμένη προσπάθεια προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν σχολές εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως των χειριστών και βοηθών, σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, με σκοπό την τεχνική κατάρτιση, τόσο στα εν χρήσει μηχανήματα, όσο και στη νέα τεχνολογία.
2. Η ίδρυση και λειτουργία αυτών των σχολών, εκτιμάται ως αναγκαία για την καλή χρήση και τη συντήρηση των μηχανημάτων και την αποφυγή αναίτιων φθορών, που συνεπάγεται σοβαρότατη ζημία για την εν γένει εθνική οικονομία, όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών.
3. Στις σχολές θα εκπαιδεύονται οι αδειούχοι χειριστές και βοηθοί χειριστών μηχανημάτων, που θα έχουν προϋπηρεσία βοηθού τουλάχιστον (600) ημερομισθίων ή κατά το ήμισυ βοηθού χειριστού και το υπόλοιπο σε συνεργείο επισκευών μηχανημάτων, καθώς και οι αδειούχοι χειριστές μίας ομάδας μηχανημάτων, για άλλη ομάδα. Οι λεπτομέρειες και τα προσόντα, που θα απαιτηθούν γι΄ αυτούς, που θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής στις σχολές και ο χρόνος εκπαιδεύσεώς τους, θα ρυθμισθούν έπειτα από συνεννόηση των εκπροσώπων των εργοδοτών και εργαζομένων με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Ο.Α.Ε.Δ.
4. Το θέμα του επιδόματος μετεκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως των ευδοκίμως εξερχομένων από τις σχολές χειριστών θα αντιμετωπισθεί από τις Οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών, όταν αρχίσει η λειτουργία των Σχολών.
Άρθρο 10
Γενική Ρύθμιση
1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Συλλογικές ρυθμίσεις (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς Εργασίας Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας δεν θίγονται.
2. Οι όροι της από 18/2006 Δ.Α. καθώς και των προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων (Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων), που δεν τροποποιούνται ρητά με την απόφαση αυτή, εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν ήδη καταγραφεί κωδικοποιημένα στην απόφαση αυτή, η οποία ενσωματώνει συνολικά και συστηματικά όλους τους όρους των συλλογικών ρυθμίσεων που ισχύουν.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Με την επιφύλαξη των προηγούμενων διακρίσεων η σύμβαση αυτή αρχίζει από 1-1-2008.