(Δ.Α. 31 / 2008)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ορθή Επανάληψη) – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων όλης της χώρας Δ.Α.: 31/2008 (Ορθή Επανάληψη)
1. Με βάση τον Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών-Διαιτητών, ανέλαβα κατόπιν κληρώσεως διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων όλης της χώρας για το έτος 2008, μεταξύ της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδας» και των δευτεροβάθμιων εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις επωνυμίες «ΠΕΣΕΔΕ», «Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)», «ΣΑΤΕ», «ΣΤΕΑΤ», «Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και Ε.Π.Ε.», «Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)», «Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Οδοποιιτικών, Εκσκαπτικών Μηχανημάτων Ελλάδος, «Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανικών Ετοίμου Σκυροδέματος», «Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Χειριστών Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων», «Ένωση Υπεργολάβων Χωματουργικών Εργασιών και Τεχνικών Έργων Η ΕΝΟΤΗΤΑ» και «Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Χωματουργικών Μηχανημάτων (ΤΣΑΠΑΣ-ΣΦΥΡΙΟΥ) Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
2. Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με την από 9.7.2008 αίτηση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, η οποί είχε αποδεχθεί την πρόταση της μεσολαβήτριας, την οποία απέρριψαν οι εργοδοτικές οργανώσεις.
[…]
5. Με βάση όσα εκτέθηκαν η απόφασή μου έχει ως εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι χειριστές και βοηθοί χειριστών των παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, ισοπεδωτικών, οδοποιιτικών και χωματουργικών εν γένει μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο Π.Δ.31/1990, όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων των πιο πάνω εργαζομένων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 6% και περαιτέρω, όπως αυτά θα διαμορφωθούν στις 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 6,5%.
Αρθρο 3
Επιδόματα
1. Επίδομα τριετιών
α) Στους αδειούχους χειριστές χορηγείται επίδομα πολυετίας, σε ποσοστό 10% για καθεμία τριετία απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) τριετίες, που υπολογίζεται στους πιο πάνω βασικούς μισθούς.
Σαν χρόνος προϋπηρεσίας για την αναγνώριση των τριετιών υπολογίζεται ο χρόνος από την απόκτηση της άδειας χειριστή και με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιήσει, συνολικά, τουλάχιστον 600 ημερομίσθια αλλιώς από τη συμπλήρωση 600 ημερομισθίων για την πρώτη τριετία, για την πρώτη τριετία, 1.200 τουλάχιστον ημερομισθίων, αλλιώς από τη συμπλήρωση 1.200 ημερομισθίων, για τη δεύτερη τριετία (εξαετία), 1.500 τουλάχιστον ημερομισθίων, αλλιώς από τη συμπλήρωση 1.500 ημερομισθίων, για την τρίτη τριετία (εννεαετία), 1.800 τουλάχιστον ημερομισθίων, αλλιώς από τη συμπλήρωση 1.800 ημερομισθίων, για την τέταρτη τριετία (12ετία) και 2.100 τουλάχιστον ημερομισθίων, αλλιώς από τη συμπλήρωση 2.100 ημερομισθίων, για την πέμπτη τριετία (15ετία).
β) Διευκρινίζεται ότι ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε με την ειδικότητα του βοηθού και, συνεπώς, χειριστής κάτοχος άδειας, εφόσον έχει συμπληρώσει 600 ημερομίσθια (χειριστή και βοηθού), δικαιούται να λάβει το επίδομα της πρώτης τριετίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησής του ως βοηθού και αδειούχου χειριστή να είναι τουλάχιστον τρία (3) ημερολογιακά έτη.
γ) Για τους χειριστές των νέων οχημάτων – μηχανημάτων που υπήχθησαν στο Π.Δ.31/1990 «περί επιβλέψεως, συντηρήσεως και χειρισμού Μηχανημάτων Έργων», όπως οι αντλίες εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσες μπετό), τα ΤΑΜΠΕΡΣ, ΧΟΛΜΠΑΚΣ, ΓΙΟΥΓΓΛΙΣ, ΜΠΕΡΛΙΕ, ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΙΛ και άλλα, η προϋπηρεσία για την προσμέτρηση των τριετιών αυτών των χειριστών θα υπολογίζεται από την ημέρα που ανέλαβαν εργασία σαν οδηγοί σε αυτά τα οχήματα – μηχανήματα, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν 600 τουλάχιστον πλήρη ημερομίσθια για κάθε τριετία στα μηχανήματα αυτά.
Αυτό θα αποδεικνύεται από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ ή από άλλες σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών.
δ) Για απασχόληση διάρκειας μικρότερης του μήνα, των παραπάνω μισθωτών, καθορίζεται ημερομίσθιο ίσο προς το 1/22 των πιο πάνω αναφερόμενων μισθών αναλόγου κατηγορίας, σύμφωνα με τις τριετίες, προσαυξημένο με τα επιδόματα που καθορίζονται γενικά με την παρούσα.
ε) Ο αριθμός των πραγματοποιούμενων ημερομισθίων, που πιο πάνω αναφέρονται, θα αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις των εργαζομένων σε οποιονδήποτε εργοδότη και θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των οικείων εργοδοτών.
2. Επίδομα συζύγου: Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας παρέχεται επίδομα συζύγου εκ ποσοστού 10%.
Το παραπάνω επίδομα χορηγείται και στους χήρους ή διαζευγμένους, εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια ενός (1) τουλάχιστον παιδιού.
3. Επίδομα τέκνων
α) Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 15% για κάθε παιδί, από το τρίτο παιδί και πλέον, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια για τη μείωση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.
β) Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρείται το πρώτο και δεύτερο παιδί, το επίδομα των οποίων οι εργαζόμενοι της παρούσας θα εξακολουθούν να το λαμβάνουν μέσω του ΟΑΕΔ.
γ) Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας, εφόσον δεν εργάζονται, συντηρούνται από τον εργαζόμενο ή εργαζόμενη και είναι άγαμα. Όταν τα τέκνα σπουδάζουν σε μεταλυκειακές αναγνωρισμένες σχολές που λειτουργούν με άδεια κρατικής αρχής, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας τους, πράγμα που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους ανύπαντρους γονείς και στους εργαζόμενους-ες που τελούν σε χηρεία ή διάζευξη ή σε διάσταση, αν και εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων.
4. Επίδομα ειδικών συνθηκών: Σε όλους τους χειριστές και βοηθούς χειριστές της παρούσας χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 15%.
5. Επίδομα γαλαρίας: Σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας που εργάζονται μέσα σε στοές (γαλαρίες), καταβάλλεται ειδικό επίδομα γαλαρίας (ανεξάρτητο από το επίδομα ειδικών συνθηκών) εκ ποσοστού 15%.
6. Επίδομα οδήγησης γερανοφόρων οχημάτων: Στους χειριστές που απασχολούνται παράλληλα στον χειρισμό και στην οδήγηση γερανοφόρων οχημάτων (αυτοκινητογερανών) επί των οποίων λειτουργεί ανυψωτικό μηχάνημα ανυψωτικής ικανότητας 6 έως 10 τόνων και έχουν τα νόμιμα προσόντα γι� αυτό (άδεια χειριστή και άδεια οδηγού αυτοκινήτων), χορηγείται για κάθε ημέρα τέτοιας πραγματικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τις ώρες ημερήσιας εργασίας τους, προσαύξηση 10% υπολογιζόμενη επί του 1/22 των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε κατηγορίας και για οχήματα – μηχανήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 10 τόνων, ποσοστό 15%.
7. Επίδομα οδήγησης μηχανημάτων έργων: Στους χειριστές που οδηγούν λαστιχοφόρα μηχανήματα στο οδικό δίκτυο, όπως γκρέιντερ, καδοφόρα οχήματα, αντλίες εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος, τσάπες, φορτωτές και λοιπά μηχανήματα [εξαιρουμένων των ειδικών αυτοκινήτων μεταφοράς υγρού σκυροδέματος – μπετού (βαρέλες), καθότι τα οχήματα αυτά είναι μεταφορικά και όχι μηχανήματα έργων], χορηγείται για κάθε ημέρα τέτοιας απασχόλησης στην οδήγηση προσαύξηση του 1/22 του βασικού μισθού εκ ποσοστού 6%.
Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω επίδομα δεν το δικαιούνται οι χειριστές που οδηγούν τα εν λόγω μηχανήματα, που εργάζονται σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, όταν τα μηχανήματα αυτά διακινούνται εντός των χώρων της περιοχής του έργου της εργολαβίας, καθώς και προς τις συναφείς εγκαταστάσεις αυτής, ήτοι συνεργεία επισκευών, αποθήκες, λατομεία, αμμορυχεία, χώρους λήψης δανείων κ.λπ., έστω και αν χρησιμοποιούν δημόσιες οδούς προς τούτο, εκτός και αν μετακινούν τα εν λόγω μηχανήματα από το υπόψη έργο σε άλλο έργο ή σε άλλη περιοχή για οποιονδήποτε λόγο.
8. Επίδομα υπευθυνότητας και βαρέων μηχανημάτων
α) Στους χειριστές που χειρίζονται μηχανήματα με ιπποδύναμη μέχρι 100 ίππους, καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας και βαρέων μηχανημάτων εκ ποσοστού 5%.
β) Στους χειριστές που χειρίζονται μηχανήματα από 101 έως 200 ίππους, καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 7%.
γ) Στους χειριστές που χειρίζονται μηχανήματα από 201 ίππους και πάνω, καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 10%.
9. Επίδομα ύψους και θάλασσας: Στους χειριστές ηλεκτροκίνητων οικοδομικών γερανών, αντλιών εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος και άλλων υλικών (πρέσες μπετού) χορηγείται επίδομα ύψους σε ποσοστό 7,5%, αν το ύψος της καμπίνας του χειριστή είναι από 5 και μέχρι 10 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και 12,5%, αν το ύψος είναι πάνω από 10 μέτρα. Στους χειριστές και βοηθούς πλωτών εκσκαφέων – γερανών χορηγείται επίδομα θάλασσας σε ποσοστό 10%.
10. Επίδομα τηλεχειρισμού ή οθόνης: Στους χειριστές που χειρίζονται μηχανήματα έργων των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τηλεχειριστήριο ή οθόνη χορηγείται Ειδικό Επίδομα Τηλεχειρισμού ή Οθόνης, σε ποσοστό 10% εφόσον δεν τους χορηγείται το επίδομα ύψους.
Όλα τα παραπάνω επιδόματα των παρ. 1 έως 10 υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών της παρούσας και στο ύψος που διαμορφώνονται κάθε φορά με τις χορηγούμενες αυξήσεις.
10. Επίδομα ενοικίου: Στους υπαγόμενους στην παρούσα χειριστές και βοηθούς, που διαμένουν λόγω της εργασίας τους μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον δεν διαθέτουν στον τόπο εργασίας τους δική τους ή προκειμένου περί έγγαμων δική τους ή της συζύγου τους κατοικία, παρέχεται από τους εργοδότες κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στον τόπο εργασίας τους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρέχεται το παραπάνω κατάλυμα, χορηγείται από 1.1.2008 επίδομα ενοικίου 275,00 ευρώ και από 1.1.2009 280,00 ευρώ, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβάλει ο μισθωτός για ενοίκιο. Για να καταβληθεί το επίδομα αυτό, πρέπει να επιδεικνύεται στον εργοδότη το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή, ελλείψει συμβολαίου, σχετικές αποδείξεις του ιδιοκτήτη περί καταβολής ενοικίου.
Διευκρινίζεται ότι στους δικαιούχους αυτού του επιδόματος δεν καταβάλλεται σωρευτικά και η ωριαία αποζημίωση του χρόνου μετακίνησης, εκτός αν αφορά μετακίνηση από και προς την ενοικιαζόμενη κατοικία προς το εργοτάξιο που διαρκεί ημερησίως πλέον των δύο (2) ωρών.
Διευκρινίζεται επίσης ότι σε όσους εργαζόμενους καταβαλλόταν ενοίκιο μέχρι τη σύναψη της παρούσας, θα συνεχίζει να καταβάλλεται, αναπροσαρμοζόμενο από 1.1.2008 στο ποσό των 275,00 ευρώ και από 1.1.2009 στο ποσό των 280,00 ευρώ, ανεξάρτητα εάν έχουν ή όχι τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Αρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας
Η εργασία μισθωτών που υπάγονται στην παρούσα καθορίζεται σε σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα και σε πενθήμερη απασχόληση από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης.
Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση των μισθωτών στις επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.
2. Κυριακές και εξαιρετέες αργίες: Για τις Κυριακές και τις υπό του νόμου καθοριζόμενες εξαιρετέες ημέρες αργίας, εφόσον εργαστούν οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα, θα λαμβάνουν, πέραν από τις βασικές μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα και 1/22 αυτών προσαυξημένο κατά 75%, οι δε ημερομίσθιοι το βασικό ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%. Μεταξύ των νόμιμων αργιών συμπεριλαμβάνεται και η εορτή του Αγίου Πνεύματος, σαν εορτή αργία για το επάγγελμα των χειριστών και βοηθών μηχανημάτων. Επίσης, πρέπει να καταβάλλονται και οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προσαυξήσεις για υπερωριακή απασχόληση και νυχτερινή, εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία.
3. Εκτός έδρας αποζημίωση: Στους χειριστές και βοηθούς της παρούσας που αποστέλλονται εκτός έδρας, καταβάλλεται αποζημίωση για την εκτός έδρας παραμονή τους, υπό τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις που προβλέπει η υπ� αριθ. 21091/1946 κοινή υπουργική απόφαση. Σαν έδρα θεωρείται, στην προκειμένη περίπτωση, ο τόπος της πρόσληψης του μισθωτού στο υπό της επιχείρησης εκτελούμενο, κατά τον χρόνο της πρόσληψης, έργο.
4. Επάνδρωση μηχανημάτων με βοηθούς: Τα μηχανήματα έργων που η σωστή λειτουργία τους και ο χειρισμός τους απαιτεί την παρουσία βοηθού χειριστού (όπως γερανοί, πρέσες έτοιμου σκυροδέματος, πισωτικά, διαστρωτήρας σκυροδέματος τύπου «ΚΟΜΑΤΣΟΥ», γεωτρύπανα κ.λπ.) θα πρέπει απαραίτητα να επανδρώνονται και με βοηθό χειριστή.
Οι βοηθοί χειριστές θα πρέπει, κατά τις ώρες εκπαίδευσής τους στο μηχάνημα, για την πραγματοποίησης της προϋπηρεσίας τους, να εργάζονται μαζί με τον αδειούχο χειριστή του μηχανήματος και ο αδειούχος χειριστής δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από έναν βοηθούς.
5. Γάλα: Οι εργοδότες υποχρεούνται στη χορήγηση σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας, δωρεάν κάθε εργάσιμη ημέρα, μίας φιάλης γάλακτος 640 γραμμαρίων ή του αντιτίμου αυτής σε ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων στο εργοτάξιο χειριστών και βοηθών.
6. Μεταφορά των εργαζομένων: Η μεταφορά των χειριστών και των βοηθών από τον τόπο διαμονής στον τόπο της εργασίας τους και η επιστροφή τους θα γίνεται με κλειστά αυτοκίνητα των εργοδοτών, κατάλληλα για τη μεταφορά των εργαζόμενων χειριστών και βοηθών.
7. Αποζημίωση χρόνου μετακίνησης: Στους εργαζόμενους που για τη μετακίνησή τους από και προς τον τόπο της εργασίας τους απαιτούνται συνολικά περισσότερο από δύο (2) ώρες ημερησίως, καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε ώρα επιπλέον των δύο (2) ωρών, που θεωρούνται εύλογος χρόνος μετακίνηση, 7,34 ευρώ ανά ώρα για τους χειριστές και 4,40 ευρώ ανά ώρα για τους βοηθούς χειριστές. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται στο ακέραιο ανά ώρα, ακόμη και όταν η επιπλέον ώρα δεν είναι πλήρης. Η διαπίστωση του χρόνου μετακίνησης γίνεται με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου, έπειτα από εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων που αφορούν τη μετακίνηση.
8. Αδεια γάμου: Οι εργοδότες υποχρεούνται στη χορήγηση άδειας γάμου σε όλους τους παραπάνω μισθωτούς που πρόκειται να παντρευτούν, εκ πέντε (5) ημερών με πλήρεις αποδοχές, μη συμψηφιζόμενης αυτής με την υπό του νόμου υποχρεωτική χορήγηση κανονικής άδειας.
9. Παράδοση βιβλιαρίου ενσήμων ΙΚΑ: Σε περίπτωση απόλυσης, οι εργοδότες υποχρεούνται στην άμεση εξόφληση κάθε οφειλόμενου ποσού και στην παράδοση των ασφαλιστικών βεβαιώσεων, πλήρως ενημερωμένων.
10. Εξοφλητικές αποδείξεις: Η καταβολή των αποδοχών στους μισθωτούς της παρούσας θα γίνεται με εξοφλητικές αποδείξεις που θα περιέχουν αναλυτικά όλες τις αποδοχές τους, καθώς και τις κάθε είδους κρατήσεις.
11. Ατομικές συμβάσεις: Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στις ατομικές συμβάσεις, όπου συντάσσονται αυτές, να περιέχονται όροι αντιστρατευόμενοι στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία ή δυσμενέστεροι από τους περιεχόμενους στην παρούσα.
Σε περίπτωση γραπτής κατάρτισης της ατομικής σύμβασης, ο εργοδότης υποχρεούται στη χορήγηση αντιγράφου αυτής στον εργαζόμενο.
12. Μαγειρείο – Φαρμακείο: Στα υπό κατασκευή έργα, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται μακρό διάστημα και στα οποία απασχολούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χειριστές και βοηθοί, πρέπει απαραίτητα:
α) Να υπάρχει καντίνα ή μαγειρείο, με σκοπό την εξεύρεση φαγητού με πληρωμή από τους εργαζόμενους.
β) Να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά (φαρμακείο) παροχής πρώτων βοηθειών για την άμεση και πρόχειρη αντιμετώπιση των ατυχημάτων και ασθενειών.
13. Ατομικά είδη προστασίας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, χορηγούνται κατάλληλα είδη ατομικής προστασίας, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθείρονται. Τα είδη αυτά είναι τα εξής:
α) Φόρμα εργασίας για τον χειμώνα και ένα παντελόνι και πουκάμισο για το καλοκαίρι.
β) Αδιάβροχο (νιτσεράδα) ή πλαστικό σακάκι ή κατάλληλο τζάκετ αδιάβροχο με επένδυση για τον χειμώνα.
γ) Ζεύγος υποδημάτων εργασίας (άρβυλα).
δ) Γάντια εργασίας.
ε) Κράνος εργασίας.
Για τον ποιοτικό προσδιορισμό των ειδών αυτών, τα μέρη θα ζητήσουν από κοινού ή χωριστά την τεχνική συνδρομή του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), ώστε σε προσεχή συλλογική ρύθμιση να προσδιορίσουν τα είδη αυτά ακριβέστερα.
14. Ημερήσια αποζημίωση αποχιονισμού: Στους χειριστές και βοηθούς που απασχολούνται στον αποχιονισμό, χορηγείται ημερήσια αποζημίωση αποχιονισμού 40,00 ευρώ στους χειριστές και 30,00 ευρώ στους βοηθούς, ανεξαρτήτως ωρών απασχόλησης κατά ημέρα, πέραν των άλλων αποδοχών τους.
Αρθρο 5
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λπ., πλην του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών, που προβλεπόταν στο Κεφάλαιο Γ� της παρ. 5 της από 31.5.2003 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.Υ.Ε.15/15.4.2003), το οποίο επίδομα, μετά από ρητή συμφωνία, καταργήθηκε πλήρως, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 12.4.2006 Σ.Σ.Ε., καθώς και όλων των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αρθρο 7
Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται διετής, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.