(Δ.Α. 19 / 2011)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΧΕΙΡΙΣΤΩΝ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑ 19/2011 – Αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών μηχανημάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων όλης της χώρας Τετάρτη, Νοεμβρίου 09, 2011, 12:00 ΠΜ
Προς:

1.Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, Μενάνδρου 85, 104 38 Αθήνα
2.Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικό Τεχνικών Εταιρειών, Φειδίου 14-16, 106 78 Αθήνα
3.Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), Πινδάρου 4, 106 71 Αθήνα
4.Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα
5.Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα
6.ΠΕΔΜΗΕΔΕ, Αχαρνών 35, 104 39 Αθήνα
7.Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, Πανεπιστημίου 16 και Αμερικής, 106 72 Αθήνα
8.Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Οδοποιητικών, Εκσκαπτικών Μηχανημάτων Ελλάδος, Αγ. Κων/νου 6, 5ος όροφος, Αθήνα
9.Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος, Ομήρου 45, 106 72 Αθήνα
10.Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Χωματουργικών μηχ/των (ΤΣΑΠΑΣ-ΣΦΥΡΙΟΥ) «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», Παγγαίου 10, Φιλοθέη 151 23

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2011
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων εκτελέσεως ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ όλης της χώρας.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κώστας Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Με την αριθμ. 014/18-4-2011 Αίτηση Διαιτησίας της «Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος», ζητήθηκε από τον ΟΜΕΔ η έκδοση διαιτητικής απόφασης, η οποία αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών εκσκαπτικών, ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων όλης της χώρας.
Στις 2-9-2011 επιλέχθηκα Διαιτητής με κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και ανέλαβα την υπόθεση στις7-9-2011.
Κατά τις συζητήσεις της συλλογικής διαφοράς, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 19.9.2011 και 6.10.2011 παρέστησαν με νόμιμο εκπρόσωπό τους η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων, η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών. Οι λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις δεν παρέστησαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Επίσης κατά την τελευταία συνάντηση της1.11.2011 δεν παρέστη καμία εργοδοτική οργάνωση.
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
1.Ότι η προσφυγή στη διαιτησία έγινε με πρωτοβουλία της εργατικής πλευράς(υπ΄αριθμ. πρωτ. 014/18.4.2011 αίτηση διαιτησίας προς τον Ο.ΜΕ.Δ).
2.Τη με αριθμό 338/2011 πρόταση του μεσολαβητή Α, Πετρόπουλου, την οποία αποδέχθηκε εμπρόθεσμα η αιτούσα εργατική πλευρά.
3. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο της μεσολάβησης και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά.
4. Τα όσα αναπτύχθηκαν προφορά κατά τις προαναφερόμενες συναντήσεις, όπως και τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων των μερών,
5. Την οικονομική κατάσταση του κλάδου, ο οποίος γνωρίζει σημαντικά προβλήματα δεδομένης της σημαντικής μειώσεως του κύκλου εργασιών των εταιριών.Το γεγονός αυτό επιβάλλει να μειωθούν οι αποδοχές των εργαζομένων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν μερικώς τα παραπάνω προβλήματα.
6. Το ύψος του πληθωρισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε για το έτος 2011,καθώς και το προβλεπόμενο ύψος του πληθωρισμού για το έτος 2012.
Η εργατική πλευρά βεβαίως αρνήθηκε τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων.Όμως η δυσμενής οικονομική κατάσταση η οποία πλέον είναι παγιωμένη, επιβάλλει τη μείωση του μισθολογικού κόστους. Η εργοδοτική πλευρά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων δεν επιδίωξε να περιορισθεί η συζήτηση στα ζητήματα του βασικού μισθού, όπως άλλωστε και η εργατική. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι επεδιώχθηκε και από τα δύο μέρη η ρύθμιση και αναμόρφωση των λοιπών, πλην του βασικού μισθού,ρυθμίσεων των προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι νομίμως με βάση τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 1876/1990 έχω τη δυνατότητα να ρυθμίσω τα ζητήματα αυτά. Με βάση τα παραπάνω είναι σκόπιμο να επανέλθουν οι αποδοχές στα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2009, να μειωθεί το επίδομα ειδικών συνθηκών από 15% σε 13% επί του βασικού μισθού, να καταργηθεί η υποχρεωτική επάνδρωση μηχανημάτων με βοηθούς, να τοποθετηθεί το ύψος της προσαύξησης λόγω παροχής υπερεργασίας στο ίδιο με εκείνο που ισχύει για τις λοιπές επιχειρήσεις,δηλαδή στο 20% και τέλος να καταργηθεί η υποχρέωση να υπάρχει καντίνα ή μαγειρείο στα υπό κατασκευή έργα. Περαιτέρω μείωση των αποδοχών δεν κρίνεται σκόπιμη εάν ληφθεί υπόψη το ύψος του πληθωρισμού και της αντίστοιχης μείωσης της αγοραστικής δύναμης των μισθών. Με βάση τα παραπάνω
ΚΑΤΕΛΗΞΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι χειριστές και βοηθοί χειριστών των παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών,Γεωτρητικών, Ισοπεδωτικών, Οδοποιητικών και Χωματουργικών εν γένει Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων, που περιλαμβάνονται στο ΠΔ 31/90 όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί και Ημερομίσθια
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων των πιο πάνω εργαζομένων επανέρχονται από 1.11.2011 στο ύψος στο οποίο είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Επίδομα Ειδικών Συνθηκών: Το Επίδομα Ειδικών Συνθηκών που χορηγείται στους Χειριστές και βοηθούς Χειριστές της παρούσας ορίζεται από 1-11-2011 σε ποσοστό 13% αντί του ισχύοντος15%, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου.
Άρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις
1. Εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας:
Η εργασία μισθωτών που υπάγονται στην παρούσα καθορίζεται σε σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα και σε πενθήμερη απασχόληση από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη(υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα)αμείβονται από 1-11-2011 με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όρια υπερωριακής απασχόλησης. Η πέραν των (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση των μισθωτών στις επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ωράριο εργασίας.
2. Φαρμακείο: Στα υπό κατασκευή έργα, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται μακρό διάστημα και στα οποία απασχολούνται τουλάχιστον 15 χειριστές και βοηθοί, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά (φαρμακείο) παροχής πρώτων βοηθειών για την άμεση και πρόχειρη αντιμετώπιση των ατυχημάτων και ασθενειών, Η υποχρέωση διατηρήσεως καντίνας ή μαγειρείου καταργείται
3. Επάνδρωση Μηχανημάτων με βοηθούς: Καταργείται από 1ης Νοεμβρίου 2011 η υποχρέωση επάνδρωσης των μηχανημάτων έργων με βοηθούς χειριστή η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της από 17ης Σεπτεμβρίου 2010 συλλογικής ΄σύμβασης εργασίας.
Άρθρο 5
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 17ηςΣεπτεμβρίου 2010 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 36/9-11-2010) συλλογικής σύμβασης εργασίας,εφόσον δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα
Άρθρο 6
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λ.π., πλην του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, που προβλεπόταν στο Κεφ. Γ παρ. 5 της από 31.5.2003 ΣΣΕ(Πράξη Καταθ. Υπ. Εργ. 15/15.4.2003), το οποίο επίδομα, μετά από ρητή συμφωνία,καταργήθηκε πλήρως, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 14.2.2011,εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις της.
Ημερομηνία Κατάθεσης: 9 Νοεμβρίου 2011.