(Π.Κ. 22 / 12-4-2011) 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ – ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ Εθνικη Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. Χειριστών Γεωτρυπανιστών Βοηθών Εκσκαπτικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας (Π.Κ. 22/12-04-2011)
Σήμερα την 30η Μαρτίου 2011 οι παρακάτω υπογράφοντες:
1. Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, με έδρα Μενάνδρου 85, Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ευστάθιο Παναγόπουλο- Πρόεδρο και Παναγιώτη Χατζάκο- Γεν. Γραμματέα,
2. Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, με έδρα την Αθήνα, οδός Βασ. Γεωργίου Β΄ 10 & Ρηγίλης 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Σωκράτη Μπαλτζή-Πρόεδρο και Μ. Κωνσταντινίδη, Γεν. Γραμματέα,
3.ΣΕΒ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με έδρα την Αθήνα, οδός Ξενοφώντος αρ. 5, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διονύσιο Νικολάου- Γεν. Διευθυντή,
4. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος ,με έδρα την Θεσσαλονίκη Πλ.Μοριχόβου 1 ,όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Διονύσιο Νικολάου-Γεν.Διευθυντή ΣΕΒ.
Συμφωvούν και αποδέχονται τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι χειριστές και βοηθοί χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών και κάθε άλλου είδους και προορισμού μηχανημάτων, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τη σχετική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι αυτοί χειρίζονται μηχανήματα θερμικής ισχύος άνω των 17 ίππων και ηλεκτροκίνητα μηχανήματα άνω των 15 ίππων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 31/90.
2. Η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους-μέλη της συμβαλλόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης που απασχολούνται στις επιχειρήσεις των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων.
Άρθρο 2
Αποδοχές
1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31-12-10, με βάση την από 15/9/2010 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 28/1-10-2010), εξακολουθούν να ισχύουν έως 30-6-2011.
2. Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2011 αυξάνονται από 1-7-2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
3. Ο βασικός μισθός και το βασικό ημερομίσθιο των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2012 αυξάνονται από 1-7-2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
4. Για τους σκοπούς εφαρμογής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ως «ευρωπαϊκός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
5. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του παρόντος άρθρου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
Άρθρο 3
Επιδόματα
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή καταβάλλονται κατά περίπτωση και ανά ειδικότητα τα ακόλουθα επιδόματα, που υπολογίζονται στον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο, του άρθρου 2 αυτής της σύμβασης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.
1. Επίδομα Προϋπηρεσίας Χειριστών.
α) Στους χειριστές, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία και μέχρι πέντε τριετίες.
β) Ως προϋπηρεσία για την χορήγηση αυτού του επιδόματος θεωρείται ο χρόνος πραγματικής εργασίας στα καθήκοντα του χειριστού, σε οποιονδήποτε εργοδότη στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα από τον χρόνο της απόκτησης πρώτης αδείας περιλαμβανομένου και του χρόνου υπηρεσίας σε καθήκοντα βοηθού χειριστού. Η προϋπηρεσία σε καθήκοντα βοηθού χειριστού υπολογίζεται μέχρις δύο έτη σε οποιαδήποτε εργοδότη στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προϋπηρεσία σε άλλο εργοδότη αποδεικνύεται με γραπτές βεβαιώσεις «πιστοποιητικά» τού ή των προηγουμένων εργοδοτών, που υποβάλλονται στον νέο εργοδότη μέσα σε μήνες τρεις το αργότερο από την ημέρα πρόσληψης, άλλως η καταβολή του επιδόματος αυτού αρχίζει από την υποβολή των πιστοποιητικών στον νέο εργοδότη.
2. Επίδομα Βαρέων Μηχανημάτων Χειριστών.
Στους χειριστές, που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους χρησιμοποιούν βαρέα μηχανήματα καταβάλλεται Επίδομα βαρέων μηχανημάτων ανάλογα με την ιπποδύναμη των μηχανημάτων ως εξής:
Για μηχανήματα από 100 έως 300 ίππους ποσοστό 9%.
Για μηχανήματα από 300 ίππους και άνω ποσοστό 10%.
Σε περίπτωση που η απασχόληση του εργαζόμενου δεν είναι πλήρης κατά ημέρα και μήνα, καταβάλλεται το αντίστοιχο κάθε φορά επίδομα αναλόγως του πραγματικού χρόνου εργασίας στο αντίστοιχο μηχάνημα.
3. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Χειριστών και Βοηθών Χειριστών.
α) Σε όλους τους εργαζόμενους, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών σε σχέση με τον τόπο και τις συνθήκες παροχής της εργασίας τους ως εξής:
Ποσοστό 12% σε όσους εργάζονται στην επιφάνεια.
Ποσοστό 17% σε όσους εργάζονται μέσα σε υπόγειες στοές.
β) Διευκρινίζεται ότι με τον όρο “ειδικές συνθήκες” νοούνται οι συνθήκες ιδιαίτερης βαρύτητας κάτω από τις οποίες απασχολείται ο εργαζόμενος. Επομένως εάν, παρέχεται άλλο επίδομα για την ίδια αιτία, το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με το επίδομα ειδικών συνθηκών, που ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Το επίδομα εδικών συνθηκών δεν συμψηφίζεται με τούς μισθούς, τα ημερομίσθια που προβλέπονται από την σύμβαση αυτή με εξαίρεση τυχόν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας από όπου και αν ρυθμίζεται αυτό.
4. Επίδομα Γάμου Χειριστών και Βοηθών Χειριστών.
α) Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%.
β) Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και τους άγαμους γονείς καθώς και στις /ους χήρους /ες, διαζευγμένους /ες, εφ’ όσον ο εργαζόμενος /η έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού.
Άρθρο 4
Χρόνος Εργασίας
1. Εβδομαδιαία απασχόληση.
Ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα απασχόλησης για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή είναι 40 ώρες ανά εβδομάδα για εβδομαδιαία απασχόληση πέντε ημερών.
2. Αμοιβή Κυριακών και νομίμων αργιών.
Για την εργασία κατά τις Κυριακές και κατά τις αργίες, που έχουν καθορισθεί από τον νόμο, στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή καταβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις ήτοι, το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών, που καθορίζονται με την σύμβαση αυτή προσαυξημένων κατά 75% και για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται ή ίδια προσαύξηση του 75% επί του ημερομισθίου.
3. Διάλειμμα εργασίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγείται διάλειμμα 15 λεπτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ 88/1999 μεταξύ της 4ης και 6ης ώρας της ημερήσιας βάρδιας τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών των επιχειρήσεων.
Άρθρο 5
Δώρο Χριστουγέννων – Νέου Έτους – Πάσχα
Το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Πάσχα καταβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμο και τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδίδονται κάθε φορά) και υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές, που ρυθμίζονται με την σύμβαση αυτή (και άρθρο 9 – ρύθμιση ΕΓΣΣΕ 2010-2012).
Άρθρο 6
Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
1. Φαρμακευτικά είδη στον τόπο εργασίας.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να διαθέτουν στους τόπους εργασίας τα αναγκαία φαρμακευτικά είδη για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όταν υπάρχει ανάγκη άμεσης και πρόχειρης αντιμετωπίσεως ατυχημάτων και ασθενειών των εργαζομένων.
2. Είδη ατομικής προστασίας του άρθρου 8 παράγραφο 1 του ΚΜΛΕ.
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στους όρους αυτής της ΣΣΕ οι εργοδότες παρέχουν με δαπάνη τους τα είδη ατομικής προστασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγρ. 1 του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. Τα χορηγούμενα είδη παραμένουν στην κυριότητα του εργοδότη και ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα χρήσεως των ειδών αυτών.
3. Χορήγηση γάλακτος.
α) Όταν ο εργοδότης χορηγεί γάλα σε είδος στους εργαζόμενους, που απασχολούνται σε συγκεκριμένο χώρο ή κάτω από ειδικές συνθήκες και η υποχρέωσή του πηγάζει από νόμο Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή Κανονισμό Εργασίας ή Επιχειρησιακή συνήθεια, το γάλα παρέχεται και στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή και οι οποίοι απασχολούνται στον ίδιο χώρο ή κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας.
β) Σε κάθε περίπτωση το γάλα χορηγείται μόνο εις είδος και έχει σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων, που απασχολούνται στο συγκεκριμένο χώρο ή κάτω από ειδικές συνθήκες.
Άρθρο 7
Αργίες – Άδειες
1. Ημέρα αργίας
Η 4η Δεκεμβρίου, εορτή της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των Μεταλλωρύχων καθιερώνεται ως αργία και για τους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή.
Όσοι από τους εργαζόμενους δεν απασχοληθούν αυτή την ημέρα θα λαμβάνουν το 1/25 του μισθού ή το ημερομίσθιο.
2. Άδεια γάμου
Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, για την τέλεση γάμου διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται το Σάββατο. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την χορηγούμενη από τον Νόμο ή αυτή την Σ.Σ.Ε. ετήσια άδεια ανάπαυσης.
3. Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού χορηγείται στον πατέρα, εργαζόμενο που υπάγεται στη σύμβαση αυτή άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών με αποδοχές.
4. Έξοδα τοκετού.
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση γεννήσεως τρίτου και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως συμβολή στα έξοδα τοκετού 600 ευρώ. Η Έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνός γεννήσεως του τέκνου με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής. Σε Επιχειρήσεις που καλύπτουν τη δαπάνη τοκετού μέσω ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης, η ανωτέρω παροχή θα συμψηφίζεται με τα προβλεπόμενα από την ιδιωτική ασφάλιση.
5. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών.
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτημένων παιδιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατά έτος εφόσον ο /η εργαζόμενος /η έχει τρία παιδιά και πάνω.
Από 1-1-2008 η παραπάνω χορηγούμενη άδεια αυξάνεται κατά 2 ημέρες και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος.
6. Ετήσια άδεια ανάπαυσης
Οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, εάν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας( βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (ΑΝ536/1945, όπως ισχύει) με αποδοχές μειώνεται από δώδεκα σε (10) δέκα μήνες συμπληρωμένους.
Από 1-1-2008, μετά την συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
7. Ειδική άδεια.
Στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων ομοιοεπαγγελματικών σωματείων Χειριστών και βοηθών μηχανημάτων έργων, που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, χορηγείται Άδεια μέχρι 2 ημερών το μήνα με αποδοχές για την παρουσία τους στις εξεταστικές Επιτροπές των Νομαρχιών για την έκδοση Αδειών Χειριστών. Η χορήγηση της άδειας αυτής αποσκοπεί στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου των δύο μερών, για την απόκτηση των αναγκαίων και απαιτούμενων επαγγελματικών αδειών από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Για τη δικαιολόγηση της άδειας αυτής απαιτείται πιστοποίηση της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επιτροπής.
Άρθρο 8
Διευκόλυνση συνδικαλιστικής δράσης
(Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδρομής)
1. Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν ποσοστό 1ο/οο από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχαvοδnγώv και Γεωτρυπανιστώv Ελλάδος.
2. Για την παρακράτηση αυτής της συνδρομής αναγκαία προϋπόθεση είναι η υποβολή εκ μέρους της δικαιούχου Ομοσπονδίας, δηλώσεως προς την επιχείρηση, ότι επιθυμεί την παρακράτηση αυτή από όλους τους χειριστές και βοηθούς χειριστές, που εργάζονται σε αυτήν ή ότι εξαιρούνται από την παρακράτηση οι εργαζόμενοι που αναφέρονται ονομαστικά.
3. Το ποσό που θα προκύπτει από την παρακράτηση αυτή κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του τέταρτου μήνα θα κατατίθεται στο λογαριασμό της δικαιούχου Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα Αθηνών) με αριθμό 040/482346-05
4. Οι εργαζόμενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωμα με γραπτή δήλωσή τους προς την επιχείρηση να αρνηθούν την ανωτέρω παρακράτηση της συνδρομής και η επιχείρηση διακόπτει την παρακράτηση αυτή από τον επόμενο μήνα μετά την δήλωσή τους.
Άρθρο 9
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμβασης. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 10
Επίδομα άδειας
1. Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπό που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
2. Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψης της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
3. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
4. Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Άρθρο 11
Λοιπές ρυθμίσεις ΕΓΣΣΕ
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΣΣΕ ισχύουν και όλες οι λοιπές θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2010-2012 και των προηγούμενων αυτής, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.
Άρθρο 12
Γενική Ρύθμιση
1. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς Εργασίας Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Συνήθεια ή Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας δεν θίγονται, ενώ όροι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 15-7-2010 εφαρμόζονται συμπληρωματικά, ως προς όλες τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις τους, εφόσον αυτές δεν περιέχονται ρητά στη σύμβαση αυτή.
2. Οι όροι προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων (Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων) που δεν τροποποιούνται ρητά με τη σύμβαση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν και έχουν ήδη καταγραφεί κωδικοποιημένα στην σύμβαση αυτή η οποία ενσωματώνει συνολικά και συστηματικά όλους τους όρους των ισχυόντων εθνικών ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών ρυθμίσεων.
Άρθρο 13
Διάρκεια – Ισχύς
Η σύμβαση αυτή είναι αόριστης διάρκειας και αρχίζει την 1-1-2011.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΣΕ 2011-2012
Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών γεωτρυπανιστών και βοηθών χειριστών, μηχανημάτων που εργάζονται στα Μεταλλεία και Λιγνιτωρυχεία όλης της Χώρας» 2011-2012 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδό­τη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μι­σθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμ­βάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές απο­δοχές αποτελούν , μεταξύ άλλων , το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτι­κή νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι δια­τάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21) , σχετικά με τους όρους, το χρόνο κα­ταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.