(Δ.Α. 16/2006)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΕΣ ΚΛΠ ΛΑΤΟΜ.ΠΕΤΡΑΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών λατομείων πέτρας – χώματος και μαρμάρου – Δ.Α. 16/2006.
 Με την υπ’ αριθ. 026/8.5.2006 αίτηση Διαιτησίας της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, ζητήθηκε από τον ΟΜΕΔ η έκδοση Δ.Α. η οποία αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας – χώματος και μαρμάρου.
Στις 24.5.2006 επιλέχθηκα διαιτητής (Κώστας Παπαδημητρίου) με κοινή συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/1990 και ανέλαβα την υπόθεση στις 29.5.2006.
Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι χειριστές και οι βοηθοί χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, διατρητικών, φορτωτικών και χωματουργικών εν γένει μηχανημάτων, καθώς και χειριστές και βοηθοί χειριστών αντλιών εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος παντός τύπου, συστήματος και λειτουργίας που απασχολούνται στα λατομεία μαρμάρου και στα λατομεία πέτρας, χώματος (χωματερές), σπαστηροτριβεία, ασβεστοποιεία, παρασκευαστήρια έτοιμου σκυροδέματος ασφάλτου και σε πάσης φύσεως λατομικές εργασίες όλης της χώρας.
Επίσης, στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται και οι χειριστές και οι βοηθοί τους που απασχολούνται στη διακίνηση λατομικών προϊόντων (φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά), ανεξάρτητα εάν αυτή γίνεται σε αυτοτελείς λατομικές επιχειρήσεις ή σε βιομηχανικούς χώρους.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2005 με βάση τις διατάξεις της από 30.6.2004 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3,1% και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2006 κατά ποσοστό 3,1%. Εν συνεχεία, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2007 αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2007 κατά ποσοστό 3%. Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 3
Επιδόματα
α) Επίδομα τριετιών: Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των αδειούχων χειριστών κ.λπ., όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 10% για καθεμία τριετία και μέχρι πέντε (5) τριετίες.
Σε εργασιακές σχέσεις διάρκειας μικρότερης από ένα (1) μήνα, για τους χειριστές, καθορίζεται ημερομίσθιο ίσο προς το 1/22 του πιο πάνω μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών της ανάλογης περίπτωσης και των λοιπών δικαιούμενων επιδομάτων.
Ως χρόνος προϋπηρεσίας για την αναγνώριση των τριετιών των χειριστών υπολογίζεται ο χρόνος που διανύθηκε από την είσοδο στον κλάδο. Δηλαδή από την απόκτηση άδειας χειριστή και δύο (2) πλήρη χρόνια πριν την απόκτηση της άδειας χειριστή με την ειδικότητα του βοηθού, με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον τριακόσια (300) ημερομίσθια στις παραπάνω ειδικότητες για κάθε τριετία, αλλιώς από τη συμπλήρωση τριακοσίων (300) ημερομισθίων για την κάθε τριετία και χιλίων πεντακοσίων (1.500) ημερομισθίων εν συνόλω για την κάλυψη των πέντε (5) τριετιών.
Γίνεται μνεία ότι για τους χειριστές των νέων οχημάτων – μηχανημάτων που υπήχθησαν στο Π.Δ.31/1990 «περί επιβλέψεως, συντηρήσεως και χειρισμού μηχανημάτων Έργων», όπως οι αντλίες εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσες μπετού), τα τάμπερς, χόλμπακς, κατερπίλαρ, περλιέ, βάγγον-ντριλ, γιούγγλις και άλλα, η προϋπηρεσία για την προσμέτρηση των τριετιών αυτών των χειριστών θα υπολογίζεται από την ημέρα που ανέλαβαν εργασία ως οδηγοί χειριστές σε αυτά τα οχήματα – μηχανήματα, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν τριακόσια (300) τουλάχιστον πλήρη ημερομίσθια για κάθε τριετία στα μηχανήματα αυτά.
Ο αριθμός των παραπάνω πραγματοποιημένων ημερομισθίων θα αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις ημερών εργασίας που χορηγεί το ΙΚΑ σε οποιονδήποτε εργοδότη και στις περιπτώσεις που αφορούν εργασίες εκτός ασφαλιστικής περιοχής ή εργασίες εκτός Ελλάδας, θα αποδεικνύεται με βεβαίωση των εργοδοτών.
β) Γάμου: Σε όλους τους έγγαμους χειριστές και βοηθούς που υπάγονται στη Δ.Α. αυτή χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού ή ημερομισθίου.
γ) Ειδικών συνθηκών: Σε όλους τους χειριστές κ.λπ. και βοηθούς της παρούσας χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών εκ ποσοστού 15% επί του βασικού τους μισθού ή ημερομισθίου.
δ) Βαρέων μηχανημάτων και οδήγησης
1. Στους χειριστές κ.λπ. που χειρίζονται μηχανήματα με ιπποδύναμη μέχρι 100 ίππους, καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητας και βαρέων μηχανημάτων εκ ποσοστού 6%.
2. Στους χειριστές κ.λπ. που χειρίζονται μηχανήματα από 101 έως 300 ίππους, καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 8%.
3. Στους χειριστές κ.λπ. που χειρίζονται μηχανήματα από 301 ίππους και άνω, καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 10%.
4. Στους χειριστές αντλιών εκτόξευσης έτοιμου σκυροδέματος που διακινούν ή οδηγούν τα εν λόγω μηχανήματα στο οδικό δίκτυο και έχουν τα νόμιμα προσόντα προς τούτο (δηλαδή άδεια χειριστή και άδεια οδηγού αυτοκινήτου), καταβάλλεται για κάθε ημέρα τέτοιας εργασίας, ανεξαρτήτως ωρών απασχόλησής τους σ’ αυτήν, επίδομα οδήγησης εκ ποσοστού 8% επί του βασικού τους μισθού.
ε) Γαλαρίας: Σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας που απασχολούνται σε εργασίες λατομείων πέτρας – χώματος και εργάζονται μέσα σε γαλαρίες, καταβάλλεται ειδικό επίδομα γαλαρίας (ανεξάρτητο από το επίδομα ειδικών συνθηκών) εκ ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού.
στ) Πλωτών μέσων: Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που απασχολούνται στη διακίνηση λατομικών προϊόντων μέσα σε κύτη πλοίων ή άλλου πλωτού μέσου και σε αμπάρια πλοίων χορηγείται για όσο χρόνο απασχολούνται σε αυτά από 1.1.2006 ειδικό επίδομα σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου της παρούσας.
ζ) Έξοδα τοκετού: Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση απόκτησης δεύτερου και πάνω τέκνου, καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως συμβολή στα έξοδα τοκετού, 600,00 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μήνα γέννησης του τέκνου, με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πιστοποιητικού γέννησης της οικείας δημοτικής αρχής.
Αρθρο 4
Διαφορές παροχές και λοιπές διατάξεις
1. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. όπως διαμορφώνονται κάθε φορά έχουν εφαρμογή και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, εφόσον είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους από τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας ρύθμισης και των προηγούμενων αυτής.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Δ.Α., συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 30.6.2004 Σ.Σ.Ε., καθώς και όλων των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
4. Παροχές καταβαλλόμενες με μορφή επιδομάτων παραγωγής ή καλής απόδοσης δεν συμψηφίζονται με τις αυξήσεις που χορηγούνται με την Δ.Α. αυτή.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της Δ.Α. αυτής, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.