(Π.Κ. 32 / 19-10-2010)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΕΣ ΚΛΠ ΛΑΤΟΜ.ΠΕΤΡΑΣΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ – ΧΩΜΑΤΟΣ & ΜΑΡΜΑΡΟΥ Σ.Σ.Ε. 15/9/2010, Π.Κ. 32/ (19/10/2010) Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών μηχανημάτων Λατομείων Πέτρας, Χώματος & Μαρμάρου όλης της Χώρας. (Π.Κ. 32/19-10-2010)
Στην Αθήνα σήμερα της 15 Σεπτεμβρίου 2010 οι παρακάτω αναφερόμενοι:
α. – Διονύσιος Νικολάου – Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ – συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, β-Διονύσιος Νικολάου- Γεν. Δ/ντης ΣΕΒ, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, γ.- Γεώργιος Αναστασόπουλος – Γεν. Γραμματέας του  Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., δ.- Ανδρέας Μπράλιος – Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Μαρμάρων Ελλάδος (ΟΣΜΕ) αφενός
και αφετέρου οι: Ευστάθιος Παναγόπουλος – Πρόεδρος και Παναγιώτης Χατζάκος – Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/90, συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας για το έτος 2010.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι χειριστές και οι βοηθοί χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, διατρητικών, φορτωτικών και χωματουργικών εν γένει μηχανημάτων, καθώς και χειριστές και βοηθοί χειριστών αντλιών εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος παντός τύπου, συστήματος και λειτουργίας που απασχολούνται στα λατομεία μαρμάρου και στα λατομεία πέτρας, χώματος (χωματερές), σπαστηροτριβεία, ασβεστοποιεία, παρασκευαστήρια ετοίμου σκυροδέματος, ασφάλτου και σε πάσης φύσεως λατομικές εργασίες όλης της χώρας. Επίσης, στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται και οι χειριστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στη διακίνηση λατομικών προϊόντων (φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά), ανεξάρτητα αν αυτή γίνεται σε αυτοτελείς λατομικές επιχειρήσεις ή σε βιομηχανικούς χώρους.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-09, με βάση την από 10-6-08 Εθνική Ομοιεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 44/25-6-08), διατηρούνται σταθερά κατά τη διάρκεια του έτους 2010.
Άρθρο 3
Γενική ρύθμιση
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα Σ.Σ.Ε., καθώς και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζομένους, δεν μειώνονται, ούτε καταργούνται και εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι εργασίας της από 10-6-08 Εθνικής Ομοιεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε., καθώς και των προηγούμενων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται και δεν καταργούνται με την παρούσα Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η σύμβαση αυτή αρχίζει την από 1-1-2010.