(Π.Κ. 44 / 25-6-2008)
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΕΣ ΚΛΠ ΛΑΤΟΜ.ΠΕΤΡΑΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών Μηχανοδηγών και γεωτρυπανιστών μηχανημάτων λατομείων πέτρας – χώματος και μαρμάρου. Π.Κ. 44/25-6-2008
Στην Αθήνα σήμερα την 10η Ιουνίου 2008 οι παρακάτω αναφερόμενοι: α.-Διονύσιος Νικολάου -Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, β.- Λάμπρος Παπαϊωάννου-Δικηγόρος, εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, γ.- Γεώργιος Αναστασόπουλος Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αφενός και αφετέρου οι: Ευστάθιος Παναγόπουλος -Πρόεδρος και Παναγιώτης Ανατζούτσουλας -Γεν. Γραμματέας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ,όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/90, συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2008 και 2009.
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι χειριστές και οι βοηθοί χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, γεωτρητικών, διατρητικών, φορτωτικών και χωματουργικών εν γένει μηχανημάτων, καθώς και χειριστές και βοηθοί χειριστών αντλιών εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος παντός τύπου, συστήματος και λειτουργίας που απασχολούνται στα λατομεία μαρμάρου και στα λατομεία πέτρας, χώματος (χωματερές), σπαστηροτριβεία, ασβεστοποιεϊα, παρασκευαστήρια ετοίμου σκυροδέματος, ασφάλτου και σε πάσης φύσεως λατομικές εργασίες όλης της χώρας. Επίσης στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται και οι χειριστές και οι βοηθοί τους, που απασχολούνται στη διακίνηση λατομικών προϊόντων (φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά), ανεξάρτητα αν αυτή γίνεται σε αυτοτελείς λατομικές επιχειρήσεις ή σε βιομηχανικούς χώρους.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση τις διατάξεις της 16/2006 Δ.Α. αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,5 % και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2008 κατά ποσοστό 3,2 %. Εν συνεχεία όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009 αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5 %.
Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνονται ως εξής:
Αδειούχοι χειριστές, μηχανοδηγοί, γεωτρυπανιοτές. βασικός μηνιαίος μισθός:
-Από 1.1.2008 σε 1.041,70 ευρώ, από 1-9-2008 σε 1.075,03 ευρώ και από 1.5.2009 σε 1.134,16 ευρώ.
Βοηθοί χειριστών κλπ. βασικό ημερομίσθιο:
-Από 1.1.2008 σε 35,13 ευρώ, από 1-9-2008 σε 36,25 ευρώ και από 1.5.2009 σε 38,24 ευρώ.
Αρθρο 3
Επιδόματα
α. Τριετιών
Οι παραπάνω βασικοί μισθοί των αδειούχων χειριστών κλπ, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 10% για κάθε μία τριετία και μέχρι πέντε τριετίες.
Σε εργασιακές σχέσεις διάρκειας μικρότερης από ένα μήνα, για τους χειριστές, καθορίζεται ημερομίσθιο ίσο προς το 1/22 του πιο πάνω βασικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών της αναλόγου περιπτώσεως και των λοιπών δικαιουμένων επιδομάτων.
Ως χρόνος προϋπηρεσίας για την αναγνώριση των τριετιών των χειριστών υπολογίζεται ο χρόνος που διανύθηκε από την είσοδο στον κλάδο. Δηλαδή, από την απόκτηση αδείας χειριστού και δύο πλήρη χρόνια προ της αποκτήσεως της αδείας χειριστού με την ειδικότητα του βοηθού με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιήσει οι ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον 300 ημερομίσθια στις παραπάνω ειδικότητες για κάθε τριετία, αλλιώς από τη συμπλήρωση 300 ημερομισθίων για την κάθε τριετία και 1500 ημερομισθίων εν συνόλω για την κάλυψη των πέντε τριετιών.
Γίνεται μνεία ότι για τους χειριστές των νέων οχημάτων – μηχανημάτων, που υπήχθησαν στο Προεδρικό Διάταγμα 31/90 («Περί επιβλέψεως, συντηρήσεως και χειρισμού μηχανημάτων Έργων») όπως οι αντλίες εκτοξεύσεως ετοίμου σκυροδέματος (ΠΡΕΣΣΕΣ ΜΠΕΤΟΥ) τα ΤΑΜΠΕΡΣ, ΧΟΛΜΠΑΚΣ, ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡ, ΠΕΡΛΙΕ, ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΙΛ, ΓΙΟΥΓΓΛΙΣ και άλλα, η προϋπηρεσία για την προσμέτρηση των τριετιών αυτών των χειριστών, θα υπολογίζεται από την ημέρα που ανέλαβαν εργασία ως οδηγοί χειριστές σε αυτά τα οχήματα-μηχανήματα, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν 300 τουλάχιστον πλήρη ημερομίσθια για κάθε τριετία στα μηχανήματα αυτά.
Ο αριθμός των παραπάνω πραγματοποιημένων ημερομισθίων θα αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις ημερών εργασίας που χορηγεί το ΙΚΑ σε οποιονδήποτε εργοδότη και στις περιπτώσεις που αφορούν εργασίες εκτός ασφαλιστικής περιοχής ή εργασίες εκτός Ελλάδος, θα αποδεικνύεται με βεβαίωση των εργοδοτών.
β. Γάμου
Σε όλους του έγγαμους χειριστές κλπ και βοηθούς που υπάγονται στη Σ.Σ.Ε. αυτή χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού ή ημερομισθίου.
γ. Ειδικών συνθηκών
Σε όλους του χειριστές κλπ και βοηθούς της παρούσας χορηγείται Επίδομα Ειδικών Συνθηκών εκ ποσοστού 15% επί του βασικού τους μισθού ή ημερομισθίου.
δ. Βαρέων Μηχανημάτων και οδηγήσεως
1) Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα με ιπποδύναμη μέχρι 100 ίππους καταβάλλεται επίδομα Υπευθυνότητας και Βαρέων Μηχανημάτων εκ ποσοστού 6% .
2) Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα από 101 έως 300 ίππους καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 9%.
3) Στους χειριστές κλπ που χειρίζονται μηχανήματα από 301 ίππους και άνω καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 10%.
4) Στους χειριστές αντλιών σκυροδέματος που διακινούν ή οδηγούν τα εν λόγω μηχανήματα στο οδικό δίκτυο και έχουν τα νόμιμα προσόντα προς τούτο (δηλαδή άδεια χειριστού και άδεια οδηγού αυτοκινήτου) καταβάλλεται για κάθε ημέρα τέτοιας εργασίας ανεξαρτήτως ωρών απασχολήσεως τους σ’ αυτήν επίδομα οδηγήσεως σε ποσοστό 8% επί του βασικού τους μισθού.
ε. Γαλαρίας
Σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας που απασχολούνται σε εργασίες λατομείων πέτρας – χώματος και εργάζονται μέσα σε γαλαρίες καταβάλλεται ειδικό επίδομα γαλαρίας (ανεξάρτητο από το επίδομα ειδικών συνθηκών) εκ ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού.
στ. Πλωτών μέσων
Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς που απασχολούνται στη διακίνηση λατομικών προϊόντων μέσα σε κύτη πλοίων ή άλλου πλωτού μέσου και σε αμπάρια πλοίων χορηγείται για όσο χρόνο απασχολούνται σε αυτά ειδικό επίδομα σε ποσοστό 7% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου της παρούσας.
ζ. Έξοδα τοκετού
Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σε περίπτωση αποκτήσεως δεύτερου και πάνω τέκνου καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως συμβολή στα έξοδα τοκετού 600,00 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μηνός γεννήσεως του τέκνου με την υποβολή νομίμως θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως ή πιστοποιητικού γεννήσεως της οικείας Δημοτικής Αρχής.
Αρθρο 4
Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις
1. Εβδομαδιαία εργασία – Υπερωρία
Η εργασία των παραπάνω εργαζομένων καθορίζεται με την παρούσα σε 40 ώρες και σε πενθήμερη απασχόληση από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η ασφαλιστική κάλυψη όμως των μισθωτών θα συνεχίσει να γίνεται για έξι ημέρες την εβδομάδα.
Για την εξεύρεση του ωρομισθίου της κάθε κατηγορίας των μισθωτών, της παρούσας, για τον υπολογισμό της προσαυξήσεως της και της υπερωρίας όταν πραγματοποιηθεί τέτοια εργασία, ισχύουν οι κοινές προς τούτο διατάξεις.
2. Κυριακές και Αργίες.
Για εργασία κατά τις Κυριακές και τις Αργίες ,που έχουν καθορισθεί από τον Νόμο, όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς αμείβονται με μισθό δικαιούνται το 1/22 αυτού προσαυξημένο κατά 75%.
Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται ένα ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%.
Επίσης με την παρούσα ρύθμιση καθορίζεται ότι μεταξύ των καθιερωμένων νομίμων αργιών θα συμπεριλαμβάνεται και η εορτή του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ,σαν ημέρα εορτασμού του κλάδου των χειριστών και βοηθών μηχανημάτων.
Σε περίπτωση που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή οι εργαζόμενοι της παρούσας, θα δικαιούνται τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τις καθιερωμένες αργίες.
3. Διάλειμμα εργασίας.
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην ρύθμιση αυτή χορηγείται διάλειμμα 15 λεπτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99 μεταξύ της 4ης και 6ης ώρας της ημερήσιας βάρδιας τους, σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών των επιχειρήσεων.
4. Γάλα.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν σε όλους τους εργαζόμενους της παρούσας για κάθε εργάσιμη ημέρα μια φιάλη γάλα 640 γραμμαρίων ή το αντίτιμο αυτής σε ευρώ.
5. Ατομικά Είδη Προστασίας.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν σε όλους τους εργαζόμενους της παρούσας όλα τα ατομικά είδη προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 8 παραγρ. 1 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ( Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκρίσεις 11-5/Φ/17402/85 και ακόμα ένα δερμάτινο σακκάκι ή ένα τζάκετ εξ υφάσματος κάθε δύο χρόνια ή το αντίτιμο αυτού για την προμήθεια του.
6. Αδεια γάμου και γέννησης τέκνων.
Οι εργοδότες υποχρεούνται στην χορήγηση άδειας γάμου σε όλους τους εργαζόμενους της παρούσας που πρόκειται να παντρευτούν πέντε (5) εργασίμων ημερών με πλήρεις αποδοχές η οποία δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον Α.Ν. 539/45 όπως ισχύει σήμερα.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ή παιδιών ο πατέρας δικαιούται δυο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια με αποδοχές.
7. Ετήσια Αδεια με αποδοχές.
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα εργασίας δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων δηλαδή 25 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 30 ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά την συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
8. Ειδική Αδεια
Στον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα των Πρωτοβάθμιων Ομοιοεπαγγελματικών Σωματείων Χειριστών και Βοηθών Μηχανημάτων Έργων, που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος χορηγειται `Αδεια το πολύ (2) ημερών των μήνα με αποδοχές κάθε φορά που θα συμμετέχουν αποδεδειγμένα στις εξεταστικές Επιτροπές των Νομαρχιών για την έκδοση Αδειών Χειριστών.
9. Αδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών.
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης απασχόλησης της μητέρας και εναλλακτικό και του πατέρα για την φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993 έχουν και οι θετοί γονείς των παιδιών ηλικίας έως 6 ετών.
10. Αδεια για ασθένεια εξαρτωμένων μελών.
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθενείας εξαρτωμένων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατά έτος εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει 3 παιδιά και πάνω.
Από 1.1.2008 η παραπάνω χορηγούμενη άδεια αυξάνεται κατά 2 ημέρες και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος (ΕΓΣΣΕ 2008-2009).
11. Μεταφορά εργαζομένων.
Εάν από τις συνθήκες λειτουργίας κάθε επιχειρήσεως υπάρχει ανάγκη μετακινήσεως των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων από εργοταξίου σε εργοτάξιο ή σε άλλους χώρους εντός ή εκτός της επιχειρήσεως η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται με κατάλληλα διασκευασμένα αυτοκίνητα (κλειστά) της επιχειρήσεως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της ζωής και η αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος των εργαζομένων .
12. Επάνδρωση μηχανημάτων με βοηθούς.
Οι εργοδότες υποχρεούνται στην επάνδρωση των μηχανημάτων με βοηθούς χειριστών όπου και όπως προβλέπεται τούτο από τα άρθρα 33, 34 και 35 του εν ισχύ Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΥΑ 1151/Φ/17402/85).
13. Φαρμακείο – πρώτες βοήθειες.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να διατηρούν στους τόπους εργασίας και σε πλήρη ετοιμότητα, άπαντα τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 9, 10, 34 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών για την άμεση αντιμετώπιση ατυχημάτων και ασθενειών των παραπάνω μισθωτών.
14. Πληρωμή μισθωτών- Εξοφλητική Απόδειξη.
Η πληρωμή των μισθωτών της παρούσας θα γίνεται με εξοφλητικές αποδείξεις που θα περιέχουν αναλυτικά τις αποδοχές τους ως και τις κάθε είδους κρατήσεις.
15. Απολύσεις Μισθωτών.
Σε περίπτωση απολύσεως χειριστών ή βοηθών οι εργοδότες υποχρεούνται στην άμεση εξόφληση κάθε οφειλόμενου ποσού και στην παράδοση του βιβλιαρίου ΙΚΑ πλήρως ενημερωμένου μέχρι του τέλους του προηγουμένου της απολύσεως μηνός.
16. Αποζημίωση βοηθών χειριστών.
Οι αποζημιώσεις της παραγρ. 1 περίπτωση α’ του άρθρου 3 του ΒΔ της 16/18.7.20 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας βοηθών χειριστών, βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής:
 Από 2 μήνες έως 1 έτος:                              5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη:     7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη:       15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη:     30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη:   60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη:   100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη:   120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη:   145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω:        165 ημερομίσθια
 
17. Συνδικαλιστική εισφορά:
Οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση ποσοστού ενός επί τοις χιλίοις (1%ο)από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων χειριστών και βοηθών μηχανημάτων ,ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.
Το ποσό που θα προκύπτει από την παραπάνω παρακράτηση ,κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 15η ημέρα του επομένου μηνός μετά το τρίμηνο, θα κατατίθεται στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα Αθηνών) με αριθμό 482346-05.
Οι εργαζόμενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωμα με γραπτή δήλωση τους προς τον εργοδότη τους να αρνηθούν την παραπάνω παρακράτηση της εισφοράς.
18. Σχολή Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης βοηθών και χειριστών.
Μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να γίνει κοινή και συντονισμένη προσπάθεια προς τον ΟΑΕΔ για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν Σχολές Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως των χειριστών και βοηθών σε όλα τα διαμερίσματα της Χώρας με σκοπό και στόχο την πιο πλήρη τεχνική κατάρτιση, τόσο στα εν χρήσει μηχανήματα ,όσο και στη νέα Τεχνολογία ,των αδειούχων χειριστών και των βοηθών μηχανημάτων που θα έχουν προϋπηρεσία βοηθού τουλάχιστον (600) ημερομισθίων ή κατά το ήμισυ βοηθού χειριστού και το υπόλοιπο, ήμισυ προϋπηρεσία σε συνεργείο επισκευών μηχανημάτων, όσο και των αδειούχων χειριστών μιας Ομάδας μηχανημάτων σε άλλη Ομάδα.
Οι λεπτομέρειες και τα προσόντα που θα απαιτηθούν για αυτούς που θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές ,ως και ο χρόνος εκπαίδευσης τους ,θα κανονισθούν με κοινές συναντήσεις εκπροσώπων των εργοδοτών, των εργαζομένων και των υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΑΕΔ.
θεωρείται επιβεβλημένη η παραπάνω ίδρυση και λειτουργία των Σχολών ,τόσο για την καλή χρήση και την συντήρηση των μηχανημάτων και την αποφυγή αναίτιων φθορών, που συνεπάγεται σοβαρότατη ζημία για την εν γένει Εθνική Οικονομία, όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών.
Το Επίδομα Μετεκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως των ευδοκίμως εξερχόμενων από τις Σχολές Χειριστών, θα κανονισθεί με συμφωνία μεταξύ των Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών όταν θα αρχίσει η λειτουργία των Σχολών.
19. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης.
1. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ όπως διαμορφώνονται κάθε φορά έχουν εφαρμογή και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, εφόσον
είναι ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους από τις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας ρύθμισης και των προηγουμένων αυτής;
2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερές και οροί εργασίας ευνοϊκότεροι: που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
3. Κατά τα λοιπό εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 16/2006, καθώς και όλων των προηγουμένων ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
4. Παροχές καταβαλλόμενες με μορφή επιδομάτων παραγωγής ή καλής αποδόσεως δεν συμψηφίζονται με τις αυξήσεις που χορηγούνται με την παρούσα.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αυτής αρχίζει από 1.1.2008.