Χαρτόσημο μισθοδοσίαςΠλέον γενικά η μισθοδοσία απαλλάσσεται από το χαρτόσημο.

Τα δάνεια (καθώς και οι τόκοι αυτών) που δίνει η εταιρία προς το προσωπικό έχουν χαρτόσημο 2,4% αν η εταιρεία είναι ΑΕ ή ΕΠΕ, ή με 3,6% αν είναι προσωπικές εταιρίες.

Η αποζημίωση δικηγόρων λόγω καταγγελίας σύμβασης έχει χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 20% (επί του χαρτοσήμου).

Επίσης οι χρηματικές διευκολύνσεις στο προσωπικό (κωδ. Λογ στο ΕΓΛΣ 33.01), αν εξοφληθούν εφάπαξ από τον εργαζόμενο δεν χαρτοσημαίνονται. Αν όμως εξοφλούνται με μηνιαίες κρατήσεις από τις αποδοχές τους, τότε χαρτοσημαίνονται με 2,4% αν ο εργοδότης είναι έμπορος, και με 3,6% αν είναι φυσικό πρόσωπο μη έμπορος ή ΝΠΔΔ.

Το χαρτόσημο είναι ειδικός φόρος που συνήθως επιβάλλεται σε όποιες συναλλαγές δεν έχουν ΦΠΑ. Στην μισθοδοσία το χαρτόσημο έχει γενικά καταργηθεί, και εφαρμόζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις.