Πως χαρακτηρίζω μία εγγραφή τι είδους θα είναι(1.A)

Στην επιλογή 1.Α

Η επιλογή κατηγορίας για τις εγγραφές Ισολογισμού γίνεται με την εντολή Alt+F9 στο πεδίο του Aρ. Εγγραφής.

2,3,4,5,6,7…Ταμειακή, Συμψηφιστική, Τακτοποιητική, Ισολογισμού, Κλεισίματος.