(Π.Κ.Y.E. 26 / 23-5-2006)
ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βυρσοδεψεργατών – τριών όλης της χώρας. (Π.Κ. 26/23-5-2006)
 Στην Αθήνα σήμερα 12 Μαϊου 2006, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Δήμος Θεοδώρου και Μάμαλη Βάσω Πρόεδρος και Γενική Γραμματέας που εκπροσωπούν νόμιμα την Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας και
2. Τζανής Βασιλειάδης και Παπαδόπουλος Απόστολος Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας που εκπροσωπούν νόμιμα τον Σύνδεσμο Βυρσοδεψών Ελλάδας όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι βυρσοδεψεργάτες-τριες όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή βασικών ημερομισθίων
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 5,5%.
Πίνακας αποδοχών προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Άρθρο 3
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων.
Άρθρο 4
Επιδόματα
Όλα τα προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ ή ΔΑ επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 5
Ισχύς προηγούμενων όρων
Α) Οι όροι της από 13-7-2004 ΣΣΕ καθώς και προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων, που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά από την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Β) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με αυτή την ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική, καθώς και όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της απόφασης και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1-1-2006 και ισχύει για όλο το 2006.