(Π.Κ.Y.E. 28 / 3-6-2008)
ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Σ.Ε. 28/5/2008, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών- τριών όλης της χώρας. (Π.Κ. 28/3-6-2008)
Στην Αθήνα σήμερα 28 Μαΐου 2008, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Δήμος Θεοδώρου και Μάμαλη Βάσω Πρόεδρος και Γενική Γραμματέας που εκπροσωπούν νόμιμα την «Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας» και
2. Τζανής Βασιλειάδης που εκπροσωπεί νόμιμα το «Σύνδεσμο Βυρσοδεψών Ελλάδας»
όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι βυρσοδεψεργάτες-τριες όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Οι ειδικότητες της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που στον υπολογισμό του ύψους των βασικών ημερομισθίων υπολείπονται αυτών που καθορίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αναπροσαρμόζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της ΕΓΣΣΕ του ιδίου έτους. Κατόπιν αυτού, τα ημερομίσθια της παρούσας ΣΣΕ που υπολείπονται αυτών της ΕΓΣΣΕ (2008) αναπροσαρμόζονται με βάση την ΕΓΣΣΕ.
Άρθρο 3
Αναπροσαρμογή
Βασικών Ημερομισθίων
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2007 και μετά την εφαρμογή του άρθρου 2 της παρούσας ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα διαμορφωθούν, με την αύξηση αυτή, θα αυξηθούν από 1-9-2008 κατά ποσοστό 3,3%.
Πίνακας αποδοχών προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Άρθρο 4
Έκτη τριετία στους εργατοτεχνίτες
Στους εργατοτεχνίτες (-τριες) που συμπληρώνουν 18ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή 18ετή προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα στον κλάδο, χορηγείται από 1ης-1-2008 και έκτη τριετία ως εξής: από 1ης-1-2008 σε ποσοστό 2,5% και από 1ης/1/2009 σε ποσοστό 2,5%, ώστε το ποσοστό την 1/1/2009 να ανέλθει συνολικά στο 5%.
Άρθρο 5
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων.
Άρθρο 6
Επιδόματα
Όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από την παρούσα αλλά και προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ ή ΔΑ, θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 7
Ισχύς Προηγουμένων Όρων
Α) Οι όροι της από 29-5-2007 ΣΣΕ καθώς και προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων, που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά από την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Β) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με αυτή τη ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, ΕΓΣΣΕ κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική, καθώς και οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της απόφασης και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 8
Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1-1-2008.