(Π.Κ.Y.E. 32 / 24-6-2009)
ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣΒΥΡΣΟΔΕΨΕΡΓΑΤΕΣ Σ.Σ.Ε. 18/6/2009, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών- τριών όλης της χώρας. (Π.Κ. 32/24-6-2009)
Στην Αθήνα σήμερα 18 Ιουνίου 2009, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1. Δήμος Θεοδώρου και Μάμαλη  Βάσω Πρόεδρος και Γενική Γραμματέας που εκπροσωπούν νόμιμα την «Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας» και
2. Τζανής Βασιλειάδης, Πρόεδρος, που εκπροσωπεί νόμιμα το «Σύνδεσμο Βυρσοδεψών Ελλάδας»
όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας συμφώνησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι βυρσοδεψεργάτες-τριες όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Αναπροσαρμογή
Βασικών Ημερομισθίων
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 30-4-2009, με την από 28-5-2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5%.
Πίνακας αποδοχών προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Άρθρο 3
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων
Άρθρο 4
Επιδόματα
Όλα τα προηγούμενα, βάσει των ισχυουσών ΣΣΕ ή ΔΑ, επιδόματα θα υπολογίζονται επί των νέων βασικών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά.
Άρθρο 5
Ισχύς Προηγουμένων Όρων
Α) Οι όροι της από 28-5-2008 ΣΣΕ καθώς και προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων, που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά από την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Β) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με αυτή τη ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική, καθώς και οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της απόφασης και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας, με τις παραπάνω διακρίσεις, αρχίζει την 1-1-2009.