(ΔΑ 49 / 2005) 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ-ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας Δ.Α.: 49/2005
Σήμερα στις 30.9.2005, ο κατά τον Ν.1876/1990 μεσολαβητής – διαιτητής Θεόδωρος Κουτρούκης, που αναδείχθηκα με κοινή επιλογή (κοινό πρακτικό ΟΙΥΕ, ΠΟΕΒ και ΕΝΕΒΕ της 22.7.2005) διαιτητής στην υπόθεση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών του ΟΜΕΔ, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ) και της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος (ΕΝΕΒΕ) και αφετέρου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), ανέλαβα στις 27.7.2005 τα καθήκοντά μου και κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγμάτευση.
Αποφάσισα τα εξής
Aρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα στα πολυκαταστήματα, βιβλιοχαρτοπωλεία στα οποία η διακίνηση του βιβλίου αποτελεί σημαντικό τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας, εκδοτικούς οίκους και τις αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίων όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Πωλητές βιβλίων σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης και το κύριο αντικείμενο εργασίας τους είναι η πώληση των βιβλίων.
2. Δειγματιστές, οι οποίοι εργάζονται σε αποθήκες (πρακτορεία) χονδρικής πώλησης βιβλίου και σε εκδοτικούς οίκους. Το αντικείμενο της εργασίας τους είναι να ενημερώνουν τα βιβλιοπωλεία για τις νέες εκδόσεις και να παίρνουν παραγγελίες βάσει των ελλείψεων που έχουν τα βιβλιοπωλεία, να κάνουν τον διακανονισμό για την πληρωμή της επιχείρησης που δουλεύουν από τα βιβλιοπωλεία και να παρακολουθούν τον λογαριασμό του κάθε πελάτη.
3. Διορθωτές – επιμελητές, οι οποίοι εργάζονται σε εκδοτικούς οίκους και το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η διόρθωση και η επιμέλεια των υπό έκδοση κειμένων.
4. Γραμματείς προϊσταμένων.
5. Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες).
6. Λογιστές και βοηθοί λογιστές.
7. Καθαριστές, καθαρίστριες.
8. Φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί.
9. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
10. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).
11. Διακοσμητές-τριες, με τους όρους της Δ.Α.21/1997.
Β. Η παρούσα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ).
Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ.
Aρθρο 2
Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα κατηγοριών εργαζομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 6.5.2005, αυξάνονται από 7.5.2005 κατά ποσοστό 2,5%. Στη συνέχεια, οι παραπάνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 30.11.2005, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3,5% από 1.12.2005.
Aρθρο 3
Επιδόματα
Α. Στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους των κατηγοριών Α1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας, πλέον των μέχρι σήμερα χορηγούμενων επιδομάτων και λοιπών παροχών με βάση την από 19.7.2002 Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καθώς και των προγενέστερων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων, για τις κατηγορίες των πωλητών οι περ. Α1 και 2 της παρούσας και την κατηγορία των υπαλλήλων γραφείων η περ. Α3 της παρούσας, χορηγούνται και τα ακόλουθα επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί των εκάστοτε βασικών μισθών, όπως αυτοί διαμορφώνονται με τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας της παρούσας.
1. Επίδομα πτυχίου εκ ποσοστού 18% για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και 13% για τους πτυχιούχους ΤΕΙ.
2. Επίδομα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 5%. Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με την προσκόμιση του οικείου τίτλου σπουδών (τουλάχιστον Lower για τα Αγγλικά) ή με αντίστοιχό του αναγνωρισμένο δίπλωμα για άλλες γλώσσες, εφόσον η ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται συστηματικά για την εργασία τους (π.χ. εκδοτικούς οίκους που εκδίδουν αποκλειστικά ξενόγλωσσα βιβλία, βιβλιοπωλεία αμιγώς ξενόγλωσσα, βιβλιοπωλεία που ειδικεύονται στο ξενόγλωσσο φροντιστηριακό βιβλίο κ.λπ.).
3. Επίδομα ταμειακών ή διαχειριστικών λαθών εκ ποσοστού 5% για τους δειγματιστές, εφόσον κάνουν εισπράξεις και διαχειρίζονται χρήματα.
4. Αν κάποιο από τα ως άνω επιδόματα χορηγούταν στις κατηγορίες αυτές των εργαζομένων με την προηγούμενη ιδιότητά τους, του πωλητή ή υπάλληλου γραφείου, με βάση την από 19.7.2002 Σ.Σ.Ε. του εμπορίου, συμψηφίζεται με τα επιδόματα της παρούσας.
Β. Για τους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους των κατηγοριών Α4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 1 της παρούσας, πλέον των μέχρι σήμερα χορηγούμενων επιδομάτων και λοιπών παροχών με βάση την από 19.7.2002 Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καθώς και των προγενέστερων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων, χορηγούνται και τα ακόλουθα επιδόματα:
1. Επίδομα ισολογισμού: Το επίδομα ισολογισμού που χορηγείται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζεται σε ποσοστό 70% και υπολογίζεται στο σύνολο των νόμιμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.
2. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καθαριστών – καθαριστριών: Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται στους καθαριστές – καθαρίστριες που υπάγονται στην παρούσα, ορίζεται σε ποσοστό 7%, υπολογιζόμενο επί των βασικών τους ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους.
Aρθρο 4
Διάφορες διατάξεις
Α. Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς παρέχεται η δυνατότητα αγοράς βιβλίων από τους εκδοτικούς οίκους μέχρι δώδεκα (12) τον αριθμό κατ’ ανώτατο όριο το έτος, με έκπτωση 40%. Για την αγορά των βιβλίων εκδίδεται κατ’ έτος ειδικό βιβλιάριο από την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην οποία ανήκει αυτός, στο οποίο τίθεται η σφραγίδα του εκδοτικού οίκου και η αντίστοιχη ημερομηνία για την αγορά κάθε βιβλίου που πραγματοποιείται με την ως άνω έκπτωση.
Β. Ως ημέρα αργίας για τους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς καθορίζεται και η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Οι μισθωτοί που θα εργαστούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται προσαύξηση του 1/25 του μηνιαίου μισθού τους ή του ημερομισθίου τους κατά 75%.
Aρθρο 5
Ρυθμίσεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005 και των προηγούμενων αυτής, στον βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.
Aρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακές συνήθειες, έθιμα κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Aρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει στις 7 Μαϊου 2005, δηλαδή από την επομένη της ημέρας κατάθεσης της αίτησης στον ΟΜΕΔ για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.