(Π.Κ. 59 / 21-12-2010)
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ-ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΣΣΕ Βιβλιοπωλείων, βιβλιοχαρτοπωλείων, τμήματα βιβλίου σε πολυκαταστήματα, σε σουπερ-μάρκετ, εκδοτικοί οίκοι κλπ. (ΣΣΕ από 14/12/10 Π.Κ. 59/21-12-2010) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τμήματα βιβλίου σε πολυκαταστήματα, τμήματα βιβλίου σε σούπερ-μάρκετ, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας»
 
 Στην Αθήνα σήμερα την…..14/12/10…. μεταξύ αφενός:
 
 1.Της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος» (Ο.Ι.Υ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρών αριθ. 2 (Πλατεία Καραϊσκάκη) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο Μετάξια Στεκουλέα και το Γενικό Γραμματέα Θάνο Βασιλόπουλο,
 
 και αφετέρου
 
 1.   Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.Ο.Ε.Β.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αριθ. 73 και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα. Ουρανία Ραγιά, Πρόεδρο του ΔΣ αυτής,
 2.   Του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αριθ. 73 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο  Ψύχαλο,   Πρόεδρο  του ΔΣ αυτού,  οι  οποίοι είναι  νόμιμα εξουσιοδοτημένοι   για   την   υπογραφή   της   παρούσας   συλλογικής σύμβασης εργασίας από τα Δ.Σ., συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
 Άρθρο 1
 
 Πεδίο εφαρμογής
 
 Α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα  βιβλίου στα πολυκαταστήματα, τμήματα βιβλίου στα σούπερ-μάρκετ, βιβλιοχαρτοπωλεία στα οποία η διακίνηση του βιβλίου αποτελεί σημαντικό τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας, εκδοτικούς οίκους και τις αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίων όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
 
 1.  Πωλητές βιβλίων σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης και το κύριο αντικείμενο εργασίας τους είναι η πώληση των βιβλίων.
 2.  Δειγματιστές, οι οποίοι εργάζονται σε αποθήκες (πρακτορεία) χονδρικής πώλησης βιβλίου και σε εκδοτικούς οίκους. Το αντικείμενο της εργασίας τους είναι να ενημερώνουν τα βιβλιοπωλεία για τις νέες εκδόσεις και να παίρνουν παραγγελίες βάσει των ελλείψεων που έχουν τα βιβλιοπωλεία να κάνουν τον διακανονισμό για την πληρωμή της επιχείρησης που δουλεύουν από τα βιβλιοπωλεία και να παρακολουθούν τον λογαριασμό του κάθε πελάτη.
 3.  Διορθωτές – επιμελητές, οι οποίοι εργάζονται σε εκδοτικούς οίκους και το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η διόρθωση και η επιμέλεια των υπό έκδοση κειμένων.
 4.  Γραμματείς προϊσταμένων.
 5.  Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες).
 5α. Προσδιορίζεται με την παρούσα ότι αποθηκάριος θεωρείται ο εργαζόμενος ο οποίος κατά κύριο λόγο βγάζει και εκτελεί τις παραγγελίες, χωροθετεί – ταξινομεί, συσκευάζει προϊόντα.
 6. Λογιστές και βοηθοί λογιστές.
 7.  Καθαριστές, καθαρίστριες.
 8. Φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί.
 9.  Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
 10.  Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).
 11. Διακοσμητές – τριες, με τους όρους της ΔΑ 21/1997.
 12.  Διανομείς -couriers, οι οποίοι απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα ως εξωτερικοί   υπάλληλοι,   χρησιμοποιώντας   δίκυκλο   σε   εκδοτικούς  οίκους, αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου και έχουν ως αντικείμενο εργασίας την μεταφορά τσαντών, κουτιών, πακέτων με βιβλία ή εν γένει τις εξωτερικές εργασίες της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στην ειδικότητα του διανομέα -courier, θα έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου με βάση την προϋπηρεσία τους (μισθό, επιδόματα, αποζημίωση και λοιπούς όρους εργασίας).
 13. Το προσωπικό μπαρ, κυλικείων, καφετεριών κ.λ.π, που λειτουργούν στα βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους κ.λ.π. και έχει ενταχθεί στην παρούσα ρύθμιση με την από 8/7/2009 (Π.Κ. 41/14-7-2009) ΣΣΕ
 
 Η παρούσα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (Ο.Ι.Υ.Ε.). Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της Ο.Ι.ΥΕ.
 
 Άρθρο 2
 
 Βασικοί μισθοί
 
 Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα ΣΣΕ εργαζομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2009, με βάση την από 8.7.2009 ΣΣΕ (ΠΚ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 41/14.7.2009), αυξάνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 1,5%.
 
 ΑΡΘΡΟ 3
 
 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
 
 Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
 Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
 Το  επίδομα  εορτών  Πάσχα  ανέρχεται  σε   μισό   μηνιαίο   μισθό  για  τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο
 
 2  Ειδικότεροι  όροι  και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2010-2011 -2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16.7.2010).
 
 Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών   συμβάσεων   εργασίας,   διαιτητικών  αποφάσεων,   κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους  υπολογισμού,   καταβολής  και  γενικά  παροχής  των  επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
 
 ΑΡΘΡΟ 4
 
 Επίδομα άδειας
 
 Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.
 Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
 Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
 Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών   συμβάσεων   εργασίας,   διαιτητικών   αποφάσεων,   κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
 Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
 
 Άρθρο 5
 
 ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτή Διαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.
 Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
 
 Άρθρο 6
 
 Έναρξη ισχύος
 
 Η   ισχύς  της  παρούσης  αρχίζει  την   1η   Ιανουαρίου  2010   και  λήγει   την 31/12/2011.