(Π.Κ. 41 / 14-7-2009) 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ-ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙΒΙΒΛΙΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ, ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΚΛΠ. – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. 8/7/2009, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τμήματα σούπερ-μάρκετ, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας. (Π.Κ. 41/14-7-2009)
Στην Αθήνα σήμερα την 8η Ιουλίου 2009 μεταξύ αφενός:
Της συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος» (Ο.Ι.Υ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρών αριθ. 2 (Πλατεία Καραϊσκάκη) και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο Μεταξία Στεκουλέα και το Γενικό Γραμματέα Θάνο Βασιλόπουλο. Και αφετέρου:
1. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.Ο.Ε.Β.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αριθ. 73 και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Ουρανία Ραγιά, Πρόεδρο του ΔΣ αυτής.
2. Του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους αριθ. 73 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Ψύχαλο, Πρόεδρο του ΔΣ αυτού, οι οποίοι είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας από τα Δ.Σ., συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα στα πολυκαταστήματα, βιβλιοχαρτοπωλεία στα οποία η διακίνηση του βιβλίου αποτελεί σημαντικό τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας, εκδοτικούς οίκους και τις αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίων όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Πωλητές βιβλίων σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης και το κύριο αντικείμενο εργασίας τους είναι η πώληση των βιβλίων.
2. Δειγματιστές, οι οποίοι εργάζονται σε αποθήκες (πρακτορεία) χονδρικής πώλησης βιβλίου και σε εκδοτικούς οίκους. Το αντικείμενο της εργασίας τους είναι να ενημερώνουν τα βιβλιοπωλεία για τις νέες εκδόσεις και να παίρνουν παραγγελίες βάσει των ελλείψεων που έχουν τα βιβλιοπωλεία να κάνουν το διακανονισμό για την πληρωμή της επιχείρησης που δουλεύουν από τα βιβλιοπωλεία και να παρακολουθούν το λογαριασμό του κάθε πελάτη.
3. Διορθωτές – επιμελητές, οι οποίοι εργάζονται σε εκδοτικούς οίκους και το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η διόρθωση και η επιμέλεια των υπό έκδοση κειμένων.
4. Γραμματείς προϊσταμένων.
5. Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες).
5.α. Προσδιορίζεται με την παρούσα ότι αποθηκάριος θεωρείται ο εργαζόμενος ο οποίος κατά κύριο λόγο βγάζει και εκτελεί τις παραγγελίες, χωροθετεί – ταξινομεί, συσκευάζει προϊόντα.
6. Λογιστές και βοηθοί λογιστές.
7. Καθαριστές, καθαρίστριες.
8. Φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί.
9. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
10. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).
11. Διακοσμητές-τριες, με τους όρους της ΔΑ 21/1997.
12. Διανομείς – couriers, οι οποίοι απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα ως εξωτερικοί υπάλληλοι, χρησιμοποιώντας δίκυκλο σε εκδοτικούς οίκους, αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου και έχουν ως αντικείμενο εργασίας την μεταφορά τσαντών, κουτιών, πακέτων με βιβλία ή εν γένει τις εξωτερικές εργασίες της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στην ειδικότητα του διανομέα – courier, θα έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου με βάση την προϋπηρεσία τους (μισθό, επιδόματα, αποζημίωση και λοιπούς όρους εργασίας).
13. Το προσωπικό μπαρ, κυλικείων, καφετεριών κ.λ.π. που λειτουργούν στα βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους κ.λ.π. εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση από 1-1-2009 και αμείβεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2.
Η παρούσα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (Ο.Ι.Υ.Ε.). Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της Ο.Ι.Υ.Ε.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
α. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, των υπαγομένων στην παρούσα ΣΣΕ εργαζομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008, με βάση την από 7.7.2008 ΣΣΕ (ΠΚ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 58/8.7.2008), αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 3%.
Οι ως άνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2009, αυξάνονται από 1.9.2009 κατά ποσοστό 5%.
β1. Οι βασικοί μισθοί, τα επιδόματα και λοιποί όροι εργασίας της κατηγορίας 13 της παρούσας (προσωπικό κυλικείων, μπαρ κλπ) όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2008 με βάση την από 1-7-2008 κλαδική Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στα επισιτιστικά καταστήματα, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι ως άνω βασικοί μισθοί αυξάνονται από και κατά το ποσοστό που η κλαδική αυτή ρύθμιση (σ.σ.ε. ή δ.α.) θα ορίσει για το έτος 2009.
β2. Από τα επιδόματα και λοιπούς όρους εργασίας τα οποία προβλέπονται στην παρούσα ρύθμιση ισχύουν και στους εργαζόμενους της κατηγορίας 13, επιπλέον της ΣΣΕ του επισιτισμού, μόνο τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. β της από 1-8-2006 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας».
Άρθρο 3
Επιδόματα
Επίδομα τέκνου. α) Σε όσες ειδικότητες από τις υπαγόμενες στην παρούσα ΣΣΕ δεν προβλέπεται επίδομα τέκνου 5% από το πρώτο παιδί, το επίδομα αυτό (5%) θα χορηγείται από το δεύτερο παιδί. β) Το επίδομα των τέκνων χορηγείται και στις άγαμες, διαζευγμένες ή σε χηρεία εργαζόμενες/-νους, εφόσον έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών. Ο/η σύζυγος δικαιούται το επίδομα τέκνων και όταν ο/η σύζυγος εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, με την προϋπόθεση ότι ο/η σύζυγος δεν λαμβάνει ήδη τέτοιο επίδομα από αυτόν. Το επίδομα τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Εάν τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, η επιδότηση παρατείνεται μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τέλος, εάν τα τέκνα πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ (εσωτερικού ή εξωτερικού), η χορήγηση του επιδόματος τέκνων παρατείνεται για όσο διάστημα διαρκούν οι μεταπτυχιακές σπουδές μετά από σχετική βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Επίδομα προϋπηρεσίας: Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας σε ποσοστό 5% μετά τη συμπλήρωση 8ετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
Επίδομα οθόνης: Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα με τις ειδικότητες επιμελητής – διορθωτής, εφόσον για την παροχή της εργασίας κάνει χρήση κατά κύριο λόγο Η/Υ λαμβάνει επίδομα οθόνης σε ποσοστό 8%.
Άρθρο 4
Διάφορες διατάξεις
1. Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται ανά τετράμηνο, 4ωρη άδεια για αιμοδοσία. Σε περίπτωση που ο δότης δίνει αιμοπετάλια χορηγείται 24ωρη άδεια. Η αιμοδοσία βεβαιώνεται με έγγραφο που προσκομίζει ο εργαζόμενος και το οποίο του χορηγείται από το νοσοκομείο. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του ΑΝ 539/1945.
2. Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς, καθορίζεται και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Οι  εργαζόμενοι στον κλάδο του Βιβλίου δεν απασχολούνται την ημέρα αυτή, όμως αμείβονται κανονικά. Οι μισθωτοί που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει για τις υποχρεωτικές αργίες, δικαιούνται προσαύξηση  κατά 100%.
3. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα που εντάσσονται στην ειδικότητα του διανομέα – courier, θα έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου με βάση την προϋπηρεσία τους (μισθό, επιδόματα, αποζημίωση και λοιπούς όρους εργασίας).
4. Κάθε επιχείρηση που απασχολεί εργαζόμενους για εξωτερικές εργασίες και οι οποίοι χρησιμοποιούν δίκυκλα, έχει υποχρέωση:
– να αγοράσει και να συντηρεί τα δίκυκλα αυτά. Η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει τα δίκυκλά της, ώστε να είναι ασφαλή, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των εξόδων για τέλη κυκλοφορίας, καύσιμα, σέρβις, ανταλλακτικά, τα οποία καταβάλει στον κάθε εργαζόμενο με την προσκόμιση παραστατικών.
– να καταβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες το ισόποσο των χρηματικών ποινών που επιβάλλεται για παράνομη στάθμευση των δικύκλων στους εξωτερικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούν δίκυκλο.
– να αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας (αδιάβροχο – αντιανεμικό μπουφάν, αδιάβροχο παντελόνι, αδιάβροχες μπότες, γάντια, κράνος κλπ) για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν δίκυκλο. Η εταιρεία φροντίζει τα είδη αυτά να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε ο εξοπλισμός προστασίας να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση. π.χ. ανανέωση του κράνους κάθε 5 χρόνια.
5. Οι εξωτερικοί υπάλληλοι που χρησιμοποιούν δίκυκλο δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38οC και άνω). Οι εξωτερικοί υπάλληλοι που χρησιμοποιούν δίκυκλο δεν θα απασχολούνται όταν υπάρχουν συνθήκες χιονιά ή παγετού (5οC και κάτω).
Άρθρο 5
Ρυθμίσεις ΕΓΣΣΕ
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και των προηγούμενων αυτής στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 7.7.2008 (ΠΚ 58/8.7.2008) ΣΣΕ,  εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, με εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, όπου ορίζεται ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2009.