(Π.Κ. 58 / 8-7-2008) 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ-ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ – ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ – Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τμήματα σούπερ-μάρκετ, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας – Π.Κ.: 58/8.7.2008
Στην Αθήνα σήμερα στις 7.7.2008, μεταξύ αφενός: της συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρών 2 (Πλατεία Καραϊσκάκη) και εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρο Μεταξία Στεκουλέα και τον γενικό γραμματέα Θάνο Βασιλόπουλο και αφετέρου: 1. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 73 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Παντελέσκο Δημήτριο, πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής και 2. του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους 73 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κατσακιώρη, οι οποίοι είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. από τα Δ.Σ., συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα στα πολυκαταστήματα, βιβλιοχαρτοπωλεία στα οποία η διακίνηση του βιβλίου αποτελεί σημαντικό τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας, εκδοτικούς οίκους και τις αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίων όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Πωλητές βιβλίων σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης και το κύριο αντικείμενο εργασίας τους είναι η πώληση των βιβλίων.
2. Δειγματιστές, οι οποίοι εργάζονται σε αποθήκες (πρακτορεία) χονδρικής πώλησης βιβλίου και σε εκδοτικούς οίκους. Το αντικείμενο της εργασίας τους είναι να ενημερώνουν τα βιβλιοπωλεία για τις νέες εκδόσεις και να παίρνουν παραγγελίες βάσει των ελλείψεων που έχουν τα βιβλιοπωλεία, να κάνουν τον διακανονισμό για την πληρωμή της επιχείρησης που δουλεύουν από τα βιβλιοπωλεία και να παρακολουθούν τον λογαριασμό του κάθε πελάτη.
3. Διορθωτές – επιμελητές, οι οποίοι εργάζονται σε εκδοτικούς οίκους και το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η διόρθωση και η επιμέλεια των υπό έκδοση κειμένων.
4. Γραμματείς προϊσταμένων.
5. Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες).
6. Λογιστές και βοηθοί λογιστές.
7. Καθαριστές, καθαρίστριες.
8. Φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί.
9. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
10. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).
11. Διακοσμητές-τριες, με τους όρους της Δ.Α.21/1997.
12. Διανομείς – couriers, οι οποίοι απασχολούνται κατ� αποκλειστικότητα ως εξωτερικοί υπάλληλοι, χρησιμοποιώντας δίκυκλο, σε εκδοτικούς οίκους, αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου και έχουν ως αντικείμενο εργασίας τη μεταφορά τσαντών, κουτιών, πακέτων με βιβλία ή εν γένει τις εξωτερικές εργασίες της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στην ειδικότητα του διανομέα – courier, θα έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου με βάση την προϋπηρεσία τους (μισθό, επιδόματα, αποζημίωση και λοιπούς όρους εργασίας).
Β. Η παρούσα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ). Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες Οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση την από 1.8.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 101/2.8.2006), αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3%.
Οι ως άνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 5%.
Αρθρο 3
Επιδόματα
Επίδομα τέκνου: Σε όσες ειδικότητες από τις υπαγόμενες στην παρούσα Σ.Σ.Ε. δεν προβλέπεται επίδομα τέκνου 5% από το πρώτο παιδί, το επίδομα αυτό (5%) θα χορηγείται από το δεύτερο παιδί.
Αρθρο 4
Διάφορες διατάξεις
1. Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται, ανά τετράμηνο, τετράωρη άδεια για αιμοδοσία. Σε περίπτωση που ο δότης δίνει αιμοπετάλια, χορηγείται 24ωρη άδεια. Η αιμοδοσία βεβαιώνεται με έγγραφο που προσκομίζει ο εργαζόμενος και το οποίο του χορηγείται από το νοσοκομείο. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του Α.Ν.539/1945.
2. Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς καθορίζεται και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο του βιβλίου δεν απασχολούνται την ημέρα αυτή, όμως αμείβονται κανονικά. Οι μισθωτοί που θα εργαστούν κατά την ημέρα αυτή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει για τις υποχρεωτικές αργίες, δικαιούνται προσαύξηση κατά 100%.
3. Οι υπαγόμενοι στην παρούσα, που εντάσσονται στην ειδικότητα του διανομέα – courier, θα έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου με βάση την προϋπηρεσία τους (μισθό, επιδόματα, αποζημίωση και λοιπούς όρους εργασίας).
4. Κάθε επιχείρηση που απασχολεί εργαζόμενους για εξωτερικές εργασίες και οι οποίοι χρησιμοποιούν δίκυκλα, έχει υποχρέωση:
– Να αγοράσει και να συντηρεί τα δίκυκλα αυτά. Η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει τα δίκυκλά της, ώστε να είναι ασφαλή, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των εξόδων για τέλη κυκλοφορίας, καύσιμα, σέρβις, ανταλλακτικά, τα οποία καταβάλλει στον κάθε εργαζόμενο με την προσκόμιση παραστατικών.
– Να καταβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες το ισόποσο των χρηματικών ποινών που επιβάλλεται για παράνομη στάθμευση των δικύκλων στους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν δίκυκλο.
– Να αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας (αδιάβροχο – αντιανεμικό μπουφάν, αδιάβροχο παντελόνι, αδιάβροχες μπότες, γάντια, κράνος κ.λπ.) για τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν δίκυκλο. Η εταιρεία φροντίζει τα είδη αυτά να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε ο εξοπλισμός προστασίας να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση, π.χ. ανανέωση του κράνους κάθε πέντε (5) χρόνια.
5. Οι εξωτερικοί υπάλληλοι που χρησιμοποιούν δίκυκλο, δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38°C και άνω). Οι εξωτερικοί υπάλληλοι που χρησιμοποιούν δίκυκλο, δεν θα απασχολούνται όταν υπάρχουν συνθήκες χιονιά ή παγετού (5°C και κάτω).
Αρθρο 5
Ρυθμίσεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα, ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 και των προηγούμενων αυτής, στον βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.
Αρθρο 6
Τελικές διατάξεις
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της από 1.8.2006 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 101/2.8.2006), εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., καθώς επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, με εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, όπου ορίζεται ρητά διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.