(Π.Κ. 53 / 25-6-2007) 
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ – Κλαδική ΣΣΕ 2007 των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας – Π.Κ.: 53/25.6.2007
Στην Αθήνα σήμερα στις 24.5.2007 προσήλθαν στα γραφεία της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Σολωμού 65, 104 32 Αθήνα, οι παρακάτω υπογράφοντες, αφενός: 1) Ηλιόπουλος Θεόδωρος, πρόεδρος και Παπαδημητρίου Αλέξανδρος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Βιοτεχνικής Ένωσης Κλάδων Βιβλιοδεσίας Αττικής, Λυκούργου 10, 105 51 Αθήνα, 2) Ασημακόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Καποδιστρίου 24, 106 82 Αθήνα και αφετέρου: 3) Δρακόπουλος Δημήτριος, πρόεδρος και Χαρός Δημήτριος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου και 4) Χαρός Δημήτριος, πρόεδρος και Οικονόμου Νικόλαος, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Ένωσης Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι των παραπάνω σωματείων και εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. μετά από αποφάσεις των Δ.Σ., όπως φαίνεται στα βιβλία πρακτικών Δ.Σ., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. ορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων στον κλάδο, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται από την 1.1.2007 κατά ποσοστό 3% και από 1.7.2007 κατά ποσοστό 3,1% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Τριετίες
Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και μέχρι έξι (6) τριετίες.
Άρθρο 4
Επίδομα γάμου
Χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των ανωτέρω βασικών ημερομισθίων σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους, ανεξάρτητα εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται. Επίσης, το επίδομα χορηγείται σε διαζευγμένους ή ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας και σε άγαμους γονείς οι οποίοι αναγνώρισαν τα τέκνα τους.
Άρθρο 5
Μετατροπή ημερομισθίου σε μισθό
Σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, αυτός δεν μπορεί να είναι κατώτερος από το 26πλάσιο του νόμιμου ημερομισθίου της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως τούτο καθορίζεται από την παρούσα Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 6
Ώρες εργασίας
Οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας ορίζονται σε σαράντα (40), κατανεμόμενες σε πέντε (5) ημέρες εργασίας την εβδομάδα.
Άρθρο 7
Πέμπτη εβδομάδα άδειας – Επίδομα άδειας
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) χρόνων στον κλάδο της βιβλιοδεσίας ή δώδεκα (12) χρόνων σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται πρόσθετη άδεια ανάπαυσης τριών (3) εργασίμων ημερών κάθε χρόνο, με αποδοχές, δηλαδή συνολικά άδεια ανάπαυσης είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, και επίδομα άδειας δεκαπέντε (15) ημερομίσθια.
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία επτά (7) χρόνων στον κλάδο της βιβλιοδεσίας ή δώδεκα (12) χρόνων σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται επίδομα άδειας ίσο με δεκαεπτά (17) ημερομίσθια.
Άρθρο 8
Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου
και θανάτου συγγενούς
1. Εργαζόμενοι που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν.539/1945. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο.
2. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων (και πεθερικών) και αδελφών.
Άρθρο 9
Άδεια τοκετού – θηλασμού και φροντίδας παιδιού
α) Η συνολική άδεια της μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
β.1. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
β.2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
β.3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
β.4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
β.5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 10
Ειδικότητες
Εργάτης βιβλιοδετείου: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι, οι απασχολούμενοι στην αποπεράτωση και διεκπεραίωση βιβλιοδετικών εργασιών, τροφοδοσία μηχανών, εφοδιασμού υλικού, γενικά βοηθητικές εργασίες και χρήση ελαφρών βιβλιοδετικών μηχανών. Γενικότερα, εργάτες βιβλιοδετείου είναι όλοι οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι σε οποιαδήποτε βιβλιοδετική εργασία, εφόσον η εργασία αυτή δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 11 και 12 της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 11
Τεχνίτης: Στην κατηγορία αυτή, τεχνίτες βιβλιοδέτες χαρακτηρίζονται οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη υπηρεσίας ως βοηθοί τεχνίτη και που εκτελούν εν όλω καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στη ρύθμιση και χειρισμό μίας ή και περισσότερων βιβλιοδετικών μηχανών που έχουν σχέση με την κύρια παραγωγή της βιβλιοδεσίας, κατασκευή καλλιτεχνικών καλυμμάτων δια χειρός, δια χειρός καλλιτεχνικών εκτυπώσεων του τίτλου και διακοσμητικών σχεδίων έγχρωμων, χρυσών ή αργυρών.
Άρθρο 12
Βοηθός τεχνίτη: Χαρακτηρίζεται ως βοηθός τεχνίτη αυτός που, υπό τις οδηγίες του τεχνίτη βιβλιοδέτη, απασχολείται σε κάποια από τις εργασίες του άρθρου 11 της παρούσας, με σκοπό να γίνει τεχνίτης μετά από την πάροδο τριών (3) ετών.
Άρθρο 13
Διευκρινίζεται ότι η αληθής έννοια των παραπάνω άρθρων 11 και 12 είναι ότι ο βοηθός τεχνίτη γίνεται -μετά την πάροδο τριετούς υπηρεσίας με την ιδιότητα αυτή (του βοηθού τεχνίτη)- τεχνίτης, χωρίς να απαιτείται, πέραν της συμπλήρωσης της τριετίας, καμία άλλη διατύπωση ή διαδικασία.
Άρθρο 14
Προϋπηρεσία
Ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία για την εφαρμογή αυτής της συλλογικής ρύθμισης νοείται ο χρόνος εργασίας σε οποιαδήποτε βιβλιοδετική ειδικότητα και σε οποιαδήποτε βιβλιοδετική επιχείρηση, αποδεικνύεται δε με υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου κατά την πρόσληψη και με τα επικολληθέντα ένσημα του ΙΚΑ.
Άρθρο 15
Γενικές διατάξεις
Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο σε μια επιχείρηση, απαγορεύεται η απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων χωρίς άδεια εργασίας.
Άρθρο 16
α) Οι εργαζόμενοι στις βιβλιοδετικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβαίνουν σε καμία ενέργεια εναντίον μέλους της Βιοτεχνικής Ένωσης Κλάδων Βιβλιοδεσίας Αττικής, για θέματα τα οποία άπτονται της παρούσας ή για άλλα παρεμφερή, προτού ενημερωθεί εγγράφως η Βιοτεχνική Ένωση Κλάδων Βιβλιοδεσίας Αττικής από την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων και πριν εξαντληθεί η μεσολαβητική προσπάθεια των δύο μερών.
β) Κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ), ΙΚΑ, ΤΑΤΤΑ, μπορούν να παραβρίσκονται και εκπρόσωποι των εργαζομένων από τα τοπικά Δ.Σ. των σωματείων, της Ομοσπονδίας Τύπου και Χάρτου ή της ΓΣΕΕ.
Άρθρο 17
Εξαερισμός
Όλες οι κολλητικές – κουβερτουριστικές μηχανές (θερμής κόλλας) απαιτείται να έχουν εξαερισμό.
Άρθρο 18
Προσαύξηση νυχτερινού
Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται προσαύξηση 50% λόγω νυχτερινής απασχόλησης (από ώρα 22:00 έως 06:00).
Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων (άρθρο 2) είναι υποχρεωτική η χορήγηση αναλυτικού εξοφλητικού σημειώματος αποδοχών, ανά μήνα, από τις επιχειρήσεις.
Άρθρο 19
Ειδικότητες
Στην παρούσα υπάγονται, πέραν των ανωτέρω που αναφέρονται στα άρθρα 10, 11 και 12, και οι εργατοτεχνίτες αμφοτέρων των φύλων, οι απασχολούμενοι σε βιβλιοδετικές εργασίες, ήτοι οι απασχολούμενοι με το δίπλωμα φύλλων δια χειρός, αποπεράτωση και δέσιμο μπλοκ, ντοσιέ, κλασέρ, σπιράλ, φακέλων εντύπων κ.λπ.
Άρθρο 20
Φορτοεκφόρτωση αυτοκινήτων
Οι φορτοεκφορτώσεις των αυτοκινήτων και γενικά οι εξωτερικές μεταφορές δεν είναι μεταξύ των καθηκόντων των τεχνιτών βιβλιοδετών, των βοηθών τεχνιτών και των αρχιεργατών.
Άρθρο 21
Φόρμα εργασίας
Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγούνται δύο φόρμες ή στολές εργασίας (μία χειμωνιάτικη – μία καλοκαιρινή) και ένα ζεύγος υποδήματα ασφαλείας, τα οποία παραμένουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, αντικαθίστανται ετησίως και πρέπει να τα φέρουν απαραίτητα οι εργαζόμενοι κατά τις ώρες απασχόλησής τους.
Άρθρο 22
Προσαύξηση γραμμογράφων
Οι χρυσωτές μηχανής και χειρός και οι γραμμογράφοι θα λαμβάνουν 500ml γάλα ημερησίως σε είδος και σε καμία περίπτωση σε χρήμα και 25% προσαύξηση στα ανωτέρω αναγραφόμενα ημερομίσθια.
Άρθρο 23
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Η παρακράτηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως η εργατική οργάνωση υποβάλλει, με επιστολή της σε κάθε επιχείρηση, ονομαστική κατάσταση των μελών της – μισθωτών της επιχείρησης, η οποία κατάσταση περιέχει επίσης το ύψος της ετήσιας συνδρομής και τον τρόπο που θα γίνεται η παρακράτηση και η απόδοση αυτής, για την είσπραξη της οποίας οφείλει να μεριμνά η δικαιούχος οργάνωση των εργαζομένων.
Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή δικαιούνται, με δήλωσή τους που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου.
Άρθρο 24
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι θεσμικές ρυθμίσεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οι οποίες σήμερα, όσον αφορά ειδικά τις άδειες για ασθένεια εξαρτώμενων μελών και άδεια σπουδαστών και σχολικής παρακολούθησης, έχουν ως ακολούθως:
α) Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση: Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
β) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης: Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι είναι φορείς ή πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003).
γ) Άδεια λόγω AIDS: Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005).
δ) Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2002-2003).
ε) Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005).
στ) Στους σπουδαστές και μαθητές χορηγούνται δύο (2) 15νθήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, κατά τη διάρκεια των εξετάσεών τους (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1996-1997, άρθρο 7).
ζ) Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2004-2005, άρθρο 10).
η) Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης στον έναν από τους δύο γονείς με παιδί ηλικίας έως 16 ετών. Δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια είναι με αποδοχές (Ν.1483/1984).
θ) Διάλειμμα εργασίας: Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ.88/1999 (ΦΕΚ 94/Α’/1999), όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών (15’), κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του καθορίζονται στο επίπεδο επιχείρησης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης μεταξύ εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
Άρθρο 25
Συνδικαλιστική άδεια
Το δικαίωμα λήψης των αποδοχών, από τις προβλεπόμενες του άρθρου 17, παρ. 2, εδάφιο γ’ του Ν.1264/1982 συνδικαλιστικές άδειες για τα τρία (3) μέλη των προεδρείων (πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα) των Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών, κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 1,5 ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα, αφού προηγουμένως τα σωματεία έχουν γνωστοποιήσει, εγγράφως, τη σύνθεση των Δ.Σ. στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τους εργοδοτικούς συνδικαλιστικούς φορείς.
Άρθρο 26
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που ισχύουν βάσει νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., κανονισμών, επιχειρησιακού εθίμου και πρακτικής ή βάσει ατομικών συμβάσεων εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.
Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007.