Μέσα στην εισαγωγή του Οικοδομικού έργου στα Βασικά Στοιχεία υπάρχει το πεδίο Βιβλίο Κοστολογίου. Τι βάζετε στο πεδίο αυτό και τι ενημερώνει;
Ενημερώνει το πεδίο Βιβλίο Κοστολογίου Ακινήτων στο Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος στα Στοιχεία που αφορούν την Οικοδομή.