ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝΒάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του Α.Ν.539/45 όλοι οι εργοδότες πρέπει να τηρούν ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μισθωτών που παίρνουν την κανονική τους άδεια κάθε εργασιακό έτος, κατά χρονολογική σειρά που παίρνουν την άδεια οι μισθωτοί. Επί χειρόγραφης τήρησης της μισθοδοσίας κατάλληλα βιβλία υπάρχουν στο εμπόριο και περιλαμβάνονται τα κατωτέρω στοιχεία.
1) Τα στοιχεία του μισθωτού.
2) Το έτος γεννήσεως.
3) Η ημερομηνία προσλήψεως.
4) Τα έτη υπηρεσίας
5) Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον μισθωτό για χωριστά άδεια και επίδομα αδείας.
6) Η χρονική διάρκεια της άδειας .
7) Η ημερομηνία χορήγησης της άδειας ( έναρξη και λήξη ).
8) Η υπογραφή του αδειούχου μισθωτού (μόνο έτσι αποδεικνύουμε ότι έλαβε ο μισθωτός τις αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας. Σημαντικό σε περίπτωση εργατικής διαφοράς).

Προαιρετικά μπορεί να υπάρχει και μία στήλη παρατηρήσεων. Σ΄ αυτήν σημειώνονται: οικειοθελής αποχώρησης, απολύσεις ώστε να φαίνεται ότι έχει λάβει την μη ληφθείσα άδεια.

Το βιβλίο αδειών πρέπει να βρίσκετε στην επιχειρήσει και να τίθεται στην διάθεση κάθε Επιθεωρητή Εργασίας στην διάρκεια επιτόπιου ελέγχου η αν ζητηθεί σε εργατική διαφορά (καταγγελία).

Το βιβλίο αδειών δεν είναι υποχρεωτικό να θεωρείται από την οικία Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη αρχή. (Σ.Ε. 2245/65 Ολομ., έγγρ.ΥΠ.ΕΡΓ.43540/16,05,66)

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις περί χορηγήσεως αδειών των μισθωτών απειλούνται με βαριές κυρώσεις του άρθρου 13 του Ν. 2943/22 καθώς και του άρθρου 5 παρ. 7 Α.Ν. 539/45. Με ποινικές κυρώσεις απειλούνται ακόμη εργοδότες ή και υπεύθυνοι της επιχείρησης που καθυστερούν αποδοχές αδείας, επιδόματα αδείας ( Α.Ν. 690/45 ) ή παρεμποδίζουν με κάθε τρόπο τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας (άρθρα 10 Ν.Δ.2954/54, 35 Ν. 1568/85 και 17 Ν. 2556/96 )

«ANACONDA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ»

Το πρόγραμμα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της ANACONDA σας καλύπτει για όλα τα παραπάνω.

1) Στην Μισθοδοσία Περιόδου υπάρχει χωριστό πεδίο είδος αποδοχών «ΑΔΕΙΑ ΛΗΦΘΕΙΣΑ»

2) Ορίζοντας τον χρόνο της άδειας ληφθείσας από – έως καταχωρείται αυτόματα και στο βιβλίο αδειών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία .

3) Η απόδειξη έχει την ένδειξη ΑΔΕΙΑ ΛΗΦΘΕΙΣΑ όπου και υπογράφει ο μισθωτός.

4) Από της εκτυπώσεις μπορείτε να εκτυπώσετε το Βιβλίο Αδειών με την ανάλυσή του.

5) Από της εκτυπώσεις ελέγχου μπορούμε να πάρουμε τα υπόλοιπα των αδειών για κάθε μισθωτό.

6) Από της εκτυπώσεις μπορούμε να πάρουμε την Μισθοδοτική Κατάσταση, τις Καταστάσεις Ασφάλισης και Πληρωμών .

Με όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουμε Λογιστές και Εργοδότες για να αποφύγουν περιπέτειες εργατικών διαφορών με μισθωτούς και Επιθεωρήσεις Εργασίας.