(Π.Κ.Υ.Ε. 53 / 25-5-2005) 
ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών όλης της χώρας. (Π.Κ. 53 /25-5-05)
Στην Αθήνα σήμερα την 17 Μαΐου του έτους 2005 οι παρακάτω αναφερόμενοι νόμιμοι, εκπρόσωποι αφενός της Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) α) Βασίλειος Γκλεζάκος β) Νικόλαος Καββαδάς γ) Παναγιώτα Ρουμελιώτη και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών και Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Αλέξανδρος Κοκκινάκης, β) Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων, Άρης Σιμόπουλος γ) Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, Νικόλαος Χρυσοχέρης, δ) Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Περίθαλψης, Γεώργιος Κοντός, με την παρουσία του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Χρήστου Καρατζά, συμφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας που περιλαμβάνει σε κωδικοποιημένο κείμενο και όλες τις ισχύουσες διατάξεις των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών κλινικών κ.λ.π. όλης της χώρας που έχουν ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, τα μαιευτήρια, τις νευροψυχιατρικές κλπ κλινικές όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό και εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό).
Άρθρο 2
Καθορισμός αποδοχών
1. Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στη ΣΣΕ αυτή μισθωτών, που εργάζονται στις κάθε κατηγορίας και ειδικότητας ιδιωτικές κλινικές όλης της Χώρας όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2004 με βάση την από 12-7-2004 ΠΕ, αυξάνονται από 1-1-2005 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται όπως στους παρακάτω κατά ειδικότητα πίνακες βασικών μισθών.
2. Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες αυξάνονται τόσο η αμοιβή εφημερίας (ετοιμότητας on call) των ιατρών, η αμοιβή εφημερίας των ιατρών εντός της κλινικής όσο και τα σε ευρώ προσδιορισμένα επιδόματα που προβλέπονται για όλους τους υπαγομένους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς, από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ και ΔΑ).
3. Στα μισθολογικά κλιμάκια των ειδικοτήτων α) Αρχιμαγείρων β) Μαγείρων, γ) Βοηθών Μαγείρων, δ) Λαντζέρηδων, ε) Θυρωρών – Κλητήρων κλπ, στ) Καθαριστριών – Τραπεζοκόμων κλπ, ζ) Τεχνιτών Υδραυλικών και η) Βοηθών Ξυλουργών, αμμοκονιαστών κλπ της από 27-5-2004 ΣΣΕ προστίθεται από 1-1-2005 ένα ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο των ετών 18 έως 21 και τελικό κλιμάκιο αυτό των 21 έως 35 ετών υπηρεσίας. Ο βασικός μισθός του κλιμακίου 21 έως 35 ετών ορίζεται ίσος με την διαφορά σε ευρώ μεταξύ των δύο αμέσως προηγουμένων μισθολογικών κλιμακίων των ετών 15 έως 18 προς 18 έως 21 .
Δ. BIOXHMIKOI – ΒΙΟΛΟΓΟΙ – ΚΛINIKΟI ΧΗΜΙΚΟΙ
Οι αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας των βιοχημικών, βιολόγων και κλινικών χημικών καθορίζονται σύμφωνα με την από 23-7-2003 ΣΣΕ που αφορά βιολόγους κλινικών κλπ και οι μισθοί τους μετά την αναπροσαρμογή τους με την από 27-5-2004 ΣΣΕ αναπροσαρμόζονται για το έτος 2005 κατά 3,5%.
1. Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των βιοχημικών, βιολόγων και κλινικών χημικών καθορίζονται από 1-1-05 ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
2. Επιδόματα
2.1. Γάμου σε ποσοστό 10%.
2.2. Υπευθυνότητος σε ποσοστό 10% εφόσoν έχουν οριστεί προϊστάμενοι τμήματος ή εργαστηρίου και 15% εφόσον έχουν οριστεί προϊστάμενοι σε όλη την κλινική. Σε περίπτωση επικαλύψεως των καθηκόντων που αναφέρεται από τα παραπάνω χορηγείται το μεγαλύτερο σε ποσοστό επίδομα.
2.3. τέκνων σε ποσοστό 5% και για απεριόριστο αριθμό τέκνων.
2.4. Νοσοκομειακό σε ποσοστό 20%.
2.5. Ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 12%.
3. Λοιποί όροι
1. Ως προϋπηρεσία για την ένταξη των μισθωτών στα παραπάνω μισθολογικά κλιμάκια νοείται η άσκηση της ειδικότητος των παραπάνω μισθωτών αντίστοιχα σε οποιοδήποτε εργοδότητα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναγνωρίζεται με βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών νόμιμα θεωρημένες. Επίσης αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας εφόσον αποδεδειγμένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά με μία από τις παραπάνω ειδικότητες αντίστοιχα.
2. Για τη χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των παραπάνω μισθωτών και τη συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό των επιστημονικών μεθόδων και της παραγωγικής διαδικασίας, παρέχεται κάθε διευκόλυνση για τη παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους. Σε περιπτώσεις που η συμμετοχή τους στις παραπάνω εκδηλώσεις γίνεται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και εφ΄ όσον οι ανάγκες της κλινικής το επιτρέπουν χορηγείται επιστημονική άδεια με αποδοχές 8 ημέρες ετησίως, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.
Άρθρο 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(για όλους τους εργαζόμενους)
1. Στολές
Η από τις διατάξεις προηγουμένων ρυθμίσεων προβλεπόμενη στολή υπηρεσίας του νοσηλευτικού προσωπικού, την οποία από της ισχύος της παρούσας, δικαιούνται και οι οδηγοί ασθενοφόρων αυτοκινήτων περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα εξής είδη:
Για ης γυναίκες: α) Ρόμπα μονόχρωμη με κοντά μανίκια από λεπτό σύμμικτο ύφασμα για το καλοκαίρι και από βαμβακερό ύφασμα με μακριά μανίκια για το χειμώνα. β) Καλσόν μονόχρωμο βαμβακερό ή σύμμικτο γ) πάνινα υποδήματα, δ) ειδικό κάλυμμα κεφαλής (καπέλο) και ε) ζακέτα.
Για τους άνδρες: α) Σακκάκι μονόχρωμο με κοντά μανίκια από λεπτό ύφασμα για το καλοκαίρι και από βαμβακερό ή παρόμοιο ύφασμα με μακριά μανίκια για το χειμώνα, β) παντελόνια μονόχρωμα από το ίδιο ύφασμα για το χειμώνα και το καλοκαίρι, όπως αναφέρεται παραπάνω για τα σακκάκια των αρρένων νοσοκόμων και γ) πάνινα υποδήματα. Τα παραπάνω είδη ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν. Η μη χορήγηση των παραπάνω ειδών εντός μηνός από της προσλήψεως ή ενός μηνός από της έναρξης της θερινής ή χειμερινής περιόδου, συνεπάγεται την καταβολή από τον εργοδότη της αγοραίας αξίας της στολής, βάσει των προσκομιζομένων αποδεικτικών αγοράς.
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται δύο χειμερινές και δύο θερινές στολές και ένα ζεύγος υποδήματα. Οι στολές εργασίας ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν. Εάν δεν χορηγηθεί στολή μέσα σε ένα μήνα από την πρόσλήψη ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την αξία της με την προσκόμιση σχετικής απόδειξης από τον εργαζόμενο.
2. Επίδομα Οθόνης
Σε κάθε εργαζόμενο, που υπάγεται στην παρούσα, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με την παρούσα ΣΣΕ, που για την εκτέλεση της εργασίας του χρησιμοποιεί Η/Υ ή τερματικό, χορηγείται το επίδομα οθόνης που προβλέπεται για το διοικητικό προσωπικό, εφόσον απασχολείται μπροστά σε οθόνη τηλεοπτικής απεικόνισης (VDU) συνολικά τέσσερις (4) και πάνω ώρες την ημέρα, δηλαδή 33,50 ευρώ από 1-1-05 μηνιαίως.
3. Νοσοκομειακό επίδομα
Το νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 20% που προβλέπεται για τους κατά ειδικότητα αναφερόμενους παραπάνω μισθωτούς, χορηγείται στο πάσης φύσεως προσωπικό των Κλινικών (Νοσηλευτικό, Παραίατρικό, Διοικητικό, Εργατοτεχνικό)
4. Επίδομα γάμου
Το παραπάνω για κάθε ειδικότητα εργαζομένων αναφερόμενο επίδομα γάμου, χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς καθώς και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και στους άγαμους γονείς. ( Άρθρο 20 Ν. 1849/89 )
5. Επίδομα τέκνων
Σε όλο το προσωπικό που αφορά η παρούσα, εκτός όπου αναφέρεται παραπάνω ειδικά, χορηγείται επίδομα τέκνων 5% για κάθε τέκνο ηλικίας μέχρι 20 ετών, για δε τα τέκνα και των δύο φύλων που σπουδάζουν, μέχρι 24 ετών, εφ΄ όσον δεν εργάζονται, από της υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού της οικείας σχολής.
Προκειμένου για τέκνα ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδομα αυτό παρατείνεται, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα βάσει βεβαιώσεως της οικείας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέως.
Δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος (γάμου και τέκνων) είναι και οι δύο σύζυγοι στους οποίους καταβάλλεται ολόκληρο.
Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 200ύ έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν εργάζονται, συντηρούνται από τον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη και είναι άγαμα.
Όταν τα τέκνα σπουδάζουν σε μεταλυκειακές αναγνωρισμένες σχολές που λειτουργούν με άδεια κρατικής αρχής, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 240υ έτους της ηλικίας τους.
Το επίδομα αυτό παρέχεται στις εργαζόμενες που τελούν σε χηρεία ή σε διάζευξη ή σε διάσταση, εάν και εφόσον για τη δεύτερη και τρίτη περίπτωση έχουν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση και δεν λαμβάνουν διατροφή ή σύνταξη παρ΄ οιουδήποτε ταμείου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
6. Ειδικό επίδομα χώρου
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και εργάζονται μονίμως σε χώρους εξ ολοκλήρου υπό την επιφάνεια της γης, χορηγείται ειδικό επίδομα χώρου, από 16,00 ευρώ μηνιαίως από 1-1-05.
7. Επίδομα Χημειοθεραπείας
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα, εφ΄ όσον απασχολούνται, με πλήρη απασχόληση, σε οργανωμένα τμήματα χημειοθεραπείας, λαμβάνουν σχετικό επίδομα σε ποσοστό 10%, στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.
8. Πενθήμερο
Για όλο το προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ισχύει η 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία.
Οι ημέρες εβδομαδιαίας αναπαύσεως των εργαζομένων πρέπει να είναι συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις εβδομάδες και μία τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις εβδομάδες.
9. Ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ορίζεται σε 40 ώρες εκτός εάν προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις όπως π.χ. για τους παρασκευαστές και βοηθούς εργαστηρίων που εργάζονται σε εργαστήρια ισοτόπων κλπ., χειριστές ηλεκτροεγκεφαλογραφικών μηχανημάτων κλπ., παρασκευαστές και βοηθοί τμημάτων βιοχημείας κλπ., χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων κλπ., που προβλέπεται ημερήσιο ωράριο έξι ώρες κατά τη χειμερινή περίοδο και πέντε και 30 λεπτά κατά τη θερινή περίοδο.
10. Σε όλο το προσωπικό πλήρους απασχολήσεως θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνολικά, ανεξάρτητα από τις μηνιαίες βασικές αποδοχές που έχουν καθορισθεί με την παρούσα, το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος βασικού ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη, με τις προϋποθέσεις ηλικίας και προϋπηρεσίας της εκάστοτε ισχυούσης Γενικής Εθνικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας.
11. Ο καθορισμός του βασικού μηνιαίου μισθού των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, με την επιφύλαξη των επί μέρους ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται παραπάνω και η ένταξή τους στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια γίνεται με βάση την υπηρεσία και την πραγματική εργασία που έχουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται, προσαυξανόμενη και με την πραγματική υπηρεσία σε όμοια καθήκοντα σε οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική επιχείρηση, Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, εκτός εάν παραπάνω ορίζεται διαφορετικά.
Προκειμένου για το νοσηλευτικό προσωπικό αποφοίτων αναγνωρισμένων σχολών νοσοκόμων, μαιών, μαιευτών, επισκεπτριών μονοετούς, διετούς, τριετούς ή τετραετούς φοιτήσεως, και ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή Πανεπιστημιακών Σχολών, ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία θεωρείται και όλος ο χρόνος φοιτήσεώς τους στις Σχολές αυτές.
Όμως για τον καθορισμό του βασικού μηνιαίου μισθού δεν υπολογίζεται η προϋπηρεσία συνταξιούχου, η οποία προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης.
12. Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας του εργαζομένου λαμβάνεται υπ΄ όψη με την προσκόμιση από τους εργαζομένους των σχετικών πιστοποιητικών (βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών ή ασφαλιστικά βιβλιάρια) μέσα σε δύο μήνες από της προσλήψεως. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομισθούν αργότερα, δηλαδή μετά το δίμηνο από της προσλήψεως, τα επιδόματα αυτά θα χορηγηθούν από της ημέρας της καταθέσεως των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη.
13. Οι διατάξεις των 18310/46, 8900/46 και 25825/54 Υπουργικών Αποφάσεων, για χορήγηση προσαυξήσεως λόγω νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά Κυριακές και εξαιρετέες γιορτές, σε ποσοστό 25% και 75% αντίστοιχα, εφαρμόζονται και επί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα.
14. Ο εργοδότης υποχρεούται όπως κατά την πληρωμή των αποδοχών χορηγεί σημείωμα που θα αναγράφει λεπτομερώς την ανάλυση των αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3227/04.
15. Αργίες
Στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς που ορίζονται από τον εργοδότη τους να εργασθούν κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους δηλαδή εκτός των Κυριακών και κατά τις ημέρες: 1) 25η Μαρτίου, 2) Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, 3) 1η Μαΐου, 4) 15η Αυγούστου, 5) 28η Οκτωβρίου και 6) 25η Δεκεμβρίου καθώς και κατά τις ημέρες: α) Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων, β) 1η του έτους, γ) 6η Ιανουαρίου, δ) Καθαρά Δευτέρα ε) Μεγάλη Παρασκευή κάθε έτους και στ) Εορτή Αγίου Πνεύματος, καταβάλλεται προσαύξηση κατά 75% του νομίμου ημερομισθίου τους (1/25 των συνολικών νομίμων αποδοχών τους)
16. Άδεια μητρότητας
Χορηγείται μία επιπλέον εβδομάδα αδείας στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδομάδες.
Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.
Στην περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων.
Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
17. Γονική άδεια ανατροφής
α) Γονέας εργαζόμενος που: 1) έχει συμπληρώσει 1 (ένα) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και 2) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 3,5 ετών.
β) Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισυ μήνες (3,5) για κάθε γονέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 , 3 , 4 και 5 του άρθρου 5 του νόμου Ν. 1483/84 .
18. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών
α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της αδείας λοχείας, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε ημέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τη λήξη της αδείας λοχείας και μία ώρα για τους υπόλοιπους έξι μήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφ΄ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
γ) Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας ή μπορεί εναλλακτικά να αντικατασταθεί με ανάλογη άδεια σε συνεχόμενους μήνες ύστερα από συμφωνία με τον εργοδότη.
δ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς του παιδιού ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών. Με τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούται και οι άγαμοι.
19. Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών
α) Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενες, είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας, να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυκτερινή βάρδια.
β) Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης και εφ΄ όσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχολήσεως.
20. Ειδική άδεια
Στους νοσηλευτές-τριες, μαίες, φυσικοθεραπευτές-τριες, πλήρους απασχόλησης, που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας – χειρουργεία και μονάδες τεχνητού νεφρού χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια μετ΄ αποδοχών δέκα (10) ημερών, πέραν της κανονικής. Η ειδική άδεια χορηγείται μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρόνου στις ανωτέρω μονάδες και σε χρονικό διάστημα που δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Ιδρυμάτων.
Από 1-1-2005 η άδεια αυτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις χορηγείται και στις λοιπές ειδικότητες των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση στις μονάδες εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στα χειρουργεία.
21. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις
Αυξάνεται σε 30 ημέρες η άδεια της παρ.1 άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Η άδεια αυτή χορηγείται και για όσους έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος προσαυξημένη κατά δύο έτη.
22. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου
Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
23. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών.
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993 έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξη ετών.
24. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος, εφ΄ όσον ο/η εργαζόμενoς/η έχει τρία παιδιά και πάνω.
25. Πρόσθετη άδεια εργαζομένων στα πλυντήριά κ.λ.π.
Στους εργαζόμενους που απασχολούνται στους ενιαίους χώρους Πλυντηρίων Στεγνωτηρίων – Ραφείων, χορηγούνται πέντε (5) ημέρες άδεια με αποδοχές, επί πλέον της κανονικής. Η άδεια αυτή θα χορηγείται σε χρόνο που θα καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη.
26. Άδεια επικίνδυνης εργασίας
Η μηνιαία ετήσια άδεια επικίνδυνης εργασίας, πλέον της κανονικής άδειας απουσίας, που δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στα ακτινολογικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 13 του Ν.Δ. 4111/60 και το ισχύον μειωμένο ωράριο εργασίας των 6 ωρών για την χειμερινή περίοδο και 5,30 ωρών για την θερινή περίοδο, χορηγείται και εφαρμόζεται και στους νοσηλευτές-τριες και στους βοηθούς νοσηλευτές -τριες, καθώς και στο λοιπό προσωπικό (παρασκευαστές, τραυματιοφορείς, καταγραφείς – γραμματείς HΛ/K, βοηθούς θαλάμου, τεχνολόγους συντηρητές κλπ.), που εργάζεται με κύρια απασχόληση σε ακτινολογικά εργαστήρια, εργαστήρια ακτινοθεραπείας εργαστήρια ραδιοισοτόπων πυρηνικής ιατρικής και αιμοδυναμικά εργαστήρια.
27. Άδεια λόγω θανάτου συγγενών
Σε περίπτωση θανάτου των: α) συζύγου, β) γονέων, γ) αδερφών και δ) τέκνων των υπαγομένων στη ΣΣΕ αυτή μισθωτών χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές δύο (2) ημερών. Σε περίπτωση η ταφή του θανόντος συγγενούς πραγματοποιείται σε απόσταση πάνω από 70 χιλιόμετρα από τον τόπο παροχής υπηρεσίας του μισθωτού η παραπάνω άδεια προσαυξάνεται κατά μία ακόμη ημέρα.
28. Υποχρεώσεις εργαζομένων
Οι υπαγόμενοι στην παρούσα μισθωτοί οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τις οδηγίες του εργοδότου τους ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, να τηρούν απόλυτα το κάθε φορά κανονιζόμενο ωράριο προσελεύσεως κα αποχωρήσεως στην εργασία, να φορούν την κανονισμένη από την επιχείρηση στολή εργασίας και γενικά να συμπεριφέρονται προς τους ασθενείς και τους επισκέπτες με ευγένεια και προθυμία. Τυχόν εκδήλωση συμπεριφοράς που δεν αρμόζει στο είδος των προσφερομένων υπηρεσιών προς το κοινό, επισύρει τις κατά τον Κανονισμό της κάθε επιχειρήσεως πειθαρχικές ποινές.
29. Ετήσια άδεια με αποδοχές
Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 25 εργασίμων ημερών, επειδή εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εργασίας.
30. Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών
Οι αποζημιώσεις της παραγρ. 1 περίπτωση α΄ άρθρου 3 του ΒΔ της 16/18.7.2000 στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθμίσεων προηγούμενων ΕΓΣΣΕ και καθορίζονται ως εξής ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργαζόμενου:
Από 2 μήνες έως 1 έτος : 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη   : 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη     : 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη   : 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη : 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη : 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη : 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη : 140 ημερομίσθια
Από 30 έτη και πάνω : 160 ημερομίσθια
 31. Συνδικαλιστική συνδρομή
Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν, κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της καταβολής στους εργαζόμενους του μισθού τους του μηνός Ιουλίου, την συνδικαλιστική τους συνδρομή, προς το επιχειρησιακό ή κλαδικό τους σωματείο, μέλος της ΟΣΝΙΕ, ιδιότητα που θα πιστοποιεί αυτή (ΟΣΝΙΕ) και να την αποδίδουν σ΄ αυτό. Για να γίνει η παρακράτηση αυτή απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου, σε κάθε επιχείρηση, με την οποία θα δηλώνονται τα ονοματεπώνυμα των μελών τους που εργάζονται σε αυτή, το ύφος τη συνδικαλιστικής συνδρομής και ο τρόπος αποδόσεώς της σ΄ αυτό. Κάθε εργαζόμενος μπορεί με εμπρόθεσμη έγγραφη δήλωσή του προς τον εργοδότη, που πάντως πρέπει να υποβληθεί 15 τουλάχιστον ημέρες προ της καταβολής του μισθού του παραπάνω μηνός να αρνηθεί την παρακράτηση αυτή.
32. Τροφή
Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους α) αρχιμαγείρους β) μαγείρους γ) βοηθούς μαγείρων, δ) λαντζέρηδες, ε) τραπεζοκόμους και στ) καθαρίστριες, χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα, εφ΄ όσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται παρασκευάζεται φαγητό, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στους εργαζόμενους με έγγραφη δήλωσή τους προς την επιχείρηση να παίρνουν το αντίτιμο του γεύματος σε χρήμα αποτιμώμενο σε 1,00 ευρώ την ημέρα.
33. Για τυχόν εργαζόμενους με ειδικότητα που δεν αναφέρεται παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι οικείες κλαδικές ή ομoιoεπαγγελματικές ρυθμίσεις, εφ΄ όσον από αυτές θα δεσμεύεται και ο υπόχρεος εργοδότης ή άλλως από της κηρύξεως τους ως υποχρεωτικών κατά το άρθρο 11 του Ν. 1876/90.
34. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
35. Αποδοχές ανώτερες απ΄ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ΣΣΕ ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, έθιμα κλπ., δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
36. Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ εφαρμόζονται και για τους υπαγομένους στην παρούσα ΣΣΕ.
Άρθρο 5
Από την έναρξη της ισχύος της ΣΣΕ αυτής καταργούνται όλες οι αντίστοιχες διατάξεις των προηγουμένων ομοίων ΣΣΕ και ΔΑ που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των παραπάνω αναφερομένων μισθωτών, και κωδικοποιούνται με την παρούσα. Διατάξεις που τυχόν παραλήφθηκαν από την κωδικοποίηση αυτή εξακολουθούν να ισχύουν και θα συμπεριληφθούν σε μελλοντική ΣΣΕ.
Τυχόν λάθη, προσθήκες ή παραλήψεις που θα διαπιστωθούν κατά το χρόνο ισχύος της παρούσας θα αντιμετωπισθούν με διορθωτική ρύθμιση στην επόμενη συλλογική διαπραγμάτευση.
Άρθρο 6
Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, με τους παραπάνω περιορισμούς, αρχίζει από 1.1.2005.