Βεβαίωση προϋπηρεσίας εργαζόμενου:Οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία μετά την λήξη της δικαιούνται να ζητήσουν από τον εργοδότη βεβαίωση προϋπηρεσίας εργαζόμενου για το είδος και την διάρκεια της εργασίας τους. Σε αυτή την απλή βεβαίωση δεν μπορεί ο εργοδότης να διατυπώσει κρίσεις για την ικανότητα, την διαγωγή και το ήθος του εργαζόμενου εκτός κι αν αυτό ζητηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.
Αν στην βεβαίωση ο εργοδότης γράψει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία τότε υπόκειται σε κυρώσεις (πρόστιμο).