Θέλετε να πάρετε την Βεβαίωση Επιχειρηματικής Αμοιβής – Κερδών (από Εκτυπώσεις > Γενικές > Βεβαιώσεις Επιχ/κης Αμοιβής – Κερδών).
Βάζετε τα σχετικά, αλλά σας εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κάνετε;

Θα πρέπει να έχετε δηλώσει μετόχους της εταιρίας, στις Κύριες Εργασίες > Μέτοχοι. Αν δεν υπάρχει κανένας μέτοχος τότε δεν θα σας δίνει βεβαίωση επιχειρηματικής αμοιβής.