Από πού μπορείτε να πάρετε μαζικές εκτυπώσεις βεβαιώσεων αποδοχών για τις εταιρίες που έχετε στο πρόγραμμα;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, βεβαιώσεις > Βεβαίωση αποδοχών. Με το πλήκτρο «Επιλογή» ορίζετε και τις εταιρίες για τις οποίες θέλετε την μαζική εκτύπωση βεβαιώσεων.