Στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος φόρου, ποια η χρησιμότητά τους; Τι κάνει το πεδίο Συγκεντρωτική και τι η Εκτύπωση Διμήνων;
Από εδώ παίρνετε τις Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος φόρου που κρατήσατε εσείς σαν λογιστικό γραφείο από τους πελάτες σας. Με την Συγκεντρωτική παίρνετε συγκεντρωτικά, συνολικά τον φόρο, ενώ με την Εκτύπωση Διμήνων σας εμφανίζεται ανά δίμηνο ο παρακρατούμενος φόρος.
Για να γίνει αυτή η εκτύπωση θα πρέπει:
Να έχετε ορίσει μηχανισμό απόδειξης για τον πελάτη από τις Επικεφαλίδες τιμολογίων.